Menu Close

MIP – Laboratorijska dijagnostika upale

Mali Izborni Kolegij

Akademska godina 2017./2018.       

Laboratorijska dijagnostika upale

(izvedbeni program – satnica)

Dan

Sat

Tema

Oblik nastave

Nastavnik

04.06.

2018.

 

 

11,00-12,30

Definicija, opća svojstva, mogući ishodi upale

P1

doc.dr.sc. Ivanka Mikulić      

12,30 – 14,00

Sepsa , akutna upala, kronična upala

P2

doc.dr.sc. Ivanka Mikulić      

14,00 – 15,30

Izlaganje seminara sa strane studenata :

Prokalcitonin kao biljeg bakterijske infekcije

S1

Vinka Mikulić, mag.chem.

15, 45- 18, 45

Skupina A  – Vježbe 1-3

 

Kristina Ljubić, mag.chem.

05.06.

2018.

8,30 – 10,00

Akutna faza i proteini akutne faze, elektroforeza serumskih proteina, sedimentacija Erc

P3

doc.dr.sc. Ivanka Mikulić      

10,00 – 11,30

Laboratorijski biljezi upale: broj Lkc, CRP, SAA, Neopterin, Prokalcitonin

P4

doc.dr.sc. Ivanka Mikulić      

11,30- 13,00

Visoko osjetljivi (hs) CRP, uloga u dijagnostici

Prokalcitonin kao biljeg sepse

P5

doc.dr.sc. Ivanka Mikulić       .

13,00 – 14,30

Izlaganje seminara od strane studenata :

Značenje hs CRP u metaboličkom sindromu

Hs CRP kod plućnih bolesti

S2

Vinka Mikulić, mag.chem.

14,30- 17,30

Skupina B – Vježbe 1-3

V 1-3

Kristina Ljubić, mag.chem.

06.06.

2018.

8,30 – 10,00

Interleukini: IL 6, IL8, TNF

P6

doc.dr.sc. Ivanka Mikulić      

10,00 – 11,30

Izlaganje seminara od strane studenata :

Uloga prokalcitonina i CRP-a u dijagnostici i praćenju neonatalne sepse

S3

Vinka Mikulić, mag.chem.

11,30- 13,00

Izlaganje seminara od strane studenata :

Uloga prokalcitonina pri liječenju antibioticima

S4

Vinka Mikulić, mag.chem.

13,00 – 14,30

Izlaganje seminara sa strane studenata :

Krv iz pupkovine –uzorak za upalne parametre

S5

Vinka Mikulić, mag.chem.

14,30- 17,30

Skupina A – Vježbe 4-6

 

Kristina Ljubić, mag.chem.

 

 

 

14,30- 17,30

Skupina B – Vježbe 4-6

 

Kristina Ljubić, mag.chem.

 

Predvidivo srijeda

Provjera znanja- TEST

           

 

V1-Sedimentacija eritrocita; V2- Određivanje KS-broj leukocita; V3- Određivanje koncentracije CRP-a; V4- Određivanje koncentracije prokalcitonina; V5- Određivanje koncentracije Il-6; V6- Elektroforeza serumskih proteina

Studenti će moći preuzeti teme za seminare (u obliku naslova i web stranica) na kojima ce naći znanstvene radove na referadi MF u petak 25.05.2018.

CILJ NASTAVE:

Cilj nastave iz izbornog predmeta Laboratorijska dijagnostika upale je da na predavanjima, seminarima, vježbama  studentima upotpuni stečena znanja o mehanizmima nastanka upale, te laboratorijskim pokazateljima upale. Stečena znanja studenti će primjenjivati na problemskim orjentiranim seminarima i vježbama na kojima će razraditi  i osnove raličitih metoda laboratorijskih biljega upale.

SATNICA PREDMETA:

PREDAVANJA

12

SEMINARI

10

VJEŽBE

8

UKUPNO

30

 

Literatura:

  1. Obvezatna:

Zabilješke s predavanja (sinopsis),

Izabrani znanstveni radovi vezani uz teme seminara (studenti će moći preuzeti znanstvene radove za seminare na referadi MF u petak 25.05.2018.)

 

Dopunska:

Čvorišćec D, Čepelak I. Štrausova medicinska biokemija.Medicinska naklada, Zagreb, 2009.

Thomas L. Clinical Laboratory Diagnostics. 1th ed. TH-books Verlagsgesellschaft mbH, Frankfurt/Main, Germany,  1998.

 

Voditelj predmeta:

Doc.dr.sc. Ivanka Mikulić

 

Suradnici:

Vinka Mikulić, mag. chem.

Kristina Ljubić, mag.chem.  

Facebook