Menu Close

MIP – Laboratorijska dijagnostika upale

Mali Izborni Kolegij

Akademska godina 2017./2018.

Laboratorijska dijagnostika upale

(izvedbeni program – satnica)

Dan Sat Tema Oblik nastave Nastavnik

04.06.

2018.

 

 

11,00-12,30 Definicija, opća svojstva, mogući ishodi upale P1 doc.dr.sc. Ivanka Mikulić
12,30 – 14,00 Sepsa , akutna upala, kronična upala P2 doc.dr.sc. Ivanka Mikulić
14,00 – 15,30

Izlaganje seminara sa strane studenata :

Prokalcitonin kao biljeg bakterijske infekcije

S1 Vinka Mikulić, mag.chem.
15, 45- 18, 45 Skupina A  – Vježbe 1-3   Kristina Ljubić, mag.chem.

05.06.

2018.

8,30 – 10,00 Akutna faza i proteini akutne faze, elektroforeza serumskih proteina, sedimentacija Erc P3 doc.dr.sc. Ivanka Mikulić
10,00 – 11,30 Laboratorijski biljezi upale: broj Lkc, CRP, SAA, Neopterin, Prokalcitonin P4 doc.dr.sc. Ivanka Mikulić
11,30- 13,00

Visoko osjetljivi (hs) CRP, uloga u dijagnostici

Prokalcitonin kao biljeg sepse

P5 doc.dr.sc. Ivanka Mikulić       .
13,00 – 14,30

Izlaganje seminara od strane studenata :

Značenje hs CRP u metaboličkom sindromu

Hs CRP kod plućnih bolesti

S2 Vinka Mikulić, mag.chem.
14,30- 17,30 Skupina B – Vježbe 1-3 V 1-3 Kristina Ljubić, mag.chem.

06.06.

2018.

8,30 – 10,00 Interleukini: IL 6, IL8, TNF P6 doc.dr.sc. Ivanka Mikulić
10,00 – 11,30

Izlaganje seminara od strane studenata :

Uloga prokalcitonina i CRP-a u dijagnostici i praćenju neonatalne sepse

S3 Vinka Mikulić, mag.chem.
11,30- 13,00

Izlaganje seminara od strane studenata :

Uloga prokalcitonina pri liječenju antibioticima

S4 Vinka Mikulić, mag.chem.
13,00 – 14,30

Izlaganje seminara sa strane studenata :

Krv iz pupkovine –uzorak za upalne parametre

S5 Vinka Mikulić, mag.chem.
14,30- 17,30 Skupina A – Vježbe 4-6   Kristina Ljubić, mag.chem.

 

 

 

14,30- 17,30 Skupina B – Vježbe 4-6   Kristina Ljubić, mag.chem.

 

Predvidivo srijeda

Provjera znanja- TEST

           

 

V1-Sedimentacija eritrocita; V2- Određivanje KS-broj leukocita; V3- Određivanje koncentracije CRP-a; V4- Određivanje koncentracije prokalcitonina; V5- Određivanje koncentracije Il-6; V6- Elektroforeza serumskih proteina

Studenti će moći preuzeti teme za seminare (u obliku naslova i web stranica) na kojima ce naći znanstvene radove na referadi MF u petak 25.05.2018.

CILJ NASTAVE:

Cilj nastave iz izbornog predmeta Laboratorijska dijagnostika upale je da na predavanjima, seminarima, vježbama  studentima upotpuni stečena znanja o mehanizmima nastanka upale, te laboratorijskim pokazateljima upale. Stečena znanja studenti će primjenjivati na problemskim orjentiranim seminarima i vježbama na kojima će razraditi  i osnove raličitih metoda laboratorijskih biljega upale.

SATNICA PREDMETA:

PREDAVANJA 12
SEMINARI 10
VJEŽBE 8
UKUPNO 30

 

Literatura:

  1. Obvezatna:

Zabilješke s predavanja (sinopsis),

Izabrani znanstveni radovi vezani uz teme seminara (studenti će moći preuzeti znanstvene radove za seminare na referadi MF u petak 25.05.2018.)

 

Dopunska:

Čvorišćec D, Čepelak I. Štrausova medicinska biokemija.Medicinska naklada, Zagreb, 2009.

Thomas L. Clinical Laboratory Diagnostics. 1th ed. TH-books Verlagsgesellschaft mbH, Frankfurt/Main, Germany,  1998.

 

Voditelj predmeta:

Doc.dr.sc. Ivanka Mikulić

 

Suradnici:

Vinka Mikulić, mag. chem.

Kristina Ljubić, mag.chem.