Menu Close

Zdravstvena ekologija i radna medicina

I. OPĆENAPOMENEOPREDMETUIORGANIZACIJINASTAVE:

Broj sati predavanja : 38

Broj sati seminara :    30

Broj sati vježbi:           22

Ukupan broj sati:      90

POPIS NASTAVNIKA I SURADNIKA U NASTAVI

Prof.dr.sc.Jagoda Doko Jelinić, znanstveni savjetnik, voditelj predmeta

Prof.dr.sc. Ivan Vasilj

Doc.dr.sc. Jelena Ravlija

Doc.dr.sc. Krunoslav Capak

Boženka Galić Tirić, dr, med.

S. Šarac, dipl. ing

Mr.sc. Amila Puzić specijalist medicine rada

Mr.sc. Fadil Pašić specijalist medicine rada

U indeks studenti upisuju voditelja predmeta prof.dr.sc. Jagodu Doko Jelinić

NASTAVNA BAZA

Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Predavanja i seminari održavat će se u  dvorani Medicinskog fakulteta

Vježbe će se održavati u Laboratoriju za ispitavanje zdravstvene ispravnosti namirnica i Laboratoriju za ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode  Zavoda za javno zdravstvo, Mostar

 PROVJERA ZNANJA

Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela, položen pismeni je uvjet za pristup na usmeni ispit.

NASTAVNO ŠTIVO

  1. Valić i sur. ZDRAVSTVENA EKOLOGIJA, Medicinska naklada, Zagreb,  2001.
  2. Beritić-Stahuljak D, Žuškin E, Valić F, Mustajbegović J: MEDICINA RADA, Medicinska naklada, Zagreb, 1999.
  3. Ljubičić M, Doko Jelinić J, Capak K. : Zdravstvena ekologija, Medicinski fakultet, Mostar2014, skripta,
  4. Senta A, Pucarin-Cvetković J, Doko Jelinić J. KVANTITATIVNI MODELI NAMIRNICA I OBROKA, Medicinska naklada, Zagreb, 2004.
  5. Šarić M, Žuškin E. MEDICINA RADA I OKOLIŠA, (Odabrana poglavlja), Medicinska naklada, Zagreb, 2002.
Facebook