Menu Close

MIP – Okoliš i ljudsko zdravlje

Raspored izbornog predmeta –

Okoliš i ljudsko zdravlje

Voditelj: Prof. dr. sc. Svjetlana Stanić Koštroman

Vrijeme

Tema

Predavač

27. 5. 2019. Ponedjeljak

8:30 – 10:00

 

Okolišni čimbenici-uvod

 

Prof. dr. sc. Svjetlana Stanić- Koštroman

 

 

10:05 – 11:35

 

Očuvanje i zaštita okoliša

Prof. dr. sc. Svjetlana Stanić- Koštroman

Doc. dr. sc. Anita Dedić

 

 

10:45 – 11:30

 

Fizikalni, kemijski i biološki stresori

Prof. dr.sc. Svjetlana Stanić- Koštroman

Doc.dr. sc. Anita Dedić

 

12:00 – 13:30

Fizikalno kemijske značajke vodenih ekosustava i njihov utjecaj na čovjeka

Doc. dr. sc. Dragan Škobić

28. 5. 2019. Utorak

 

8:30 – 10:00

 

Biološke analize o utjecaju onečišćenja na okoliš i ljudsko zdravlje

Prof. dr. sc. Svjetlana Stanić-Koštroman

Doc.dr. sc. Anita Dedić

 

 

10:30 – 12:00

Biomonitoring u službi procjene rizika za okoliš

Prof. dr. sc. Svjetlana Stanić-Koštroman

Doc.dr. sc. Anita Dedić

 

 

12:15 – 13:00

Indikatori onečišćenja

Prof. dr. sc. Svjetlana Stanić-Koštroman

Doc.dr. sc. Anita Dedić

 

13:00 – 13:45

 

Eutrofikacija

 

Doc. dr. sc. Anđelka Lasić

Doc. dr. sc. Anita Dedić

 

 

14:00 – 17:00

 

Seminarski radovi

Doc. dr. sc. Anđelka Lasić

Doc.dr. sc. Anita Dedić

29. 5. 2019. Srijeda

 

8:30 – 10:00

 

Forenzička biologija

Prof. dr. sc. Svjetlana Stanić-Koštroman

Doc.dr. sc. Anita Dedić

 

10:05 – 10:50

 

Forenzička biologija

Doc.dr. sc. Anđelka Lasić

 

11:00  – 14:00

 

14:15 – 15:45

 

Seminarski radovi

 

Seminarski radovi

 

Prof. dr. sc. Svjetlana Stanić Koštroman

Doc.dr. sc. Anita Dedić

 


 

POPIS TEMA SEMINARSKIH RADOVA (2014./2015.)

 KOLEGIJ:  OKOLIŠ I LJUDSKO ZDRAVLJE 

 1. Konvencija o biološkoj raznolikosti i antropogeni utjecaj
 2. Kyoto protokol
 3. Kontrola eutrofikacije u Europi
 4. Globalni zdravstveni ekološki problemi
 5. Hirudo medicinalis – medicinska pijavica
 6. Plasmodium falciparum – uzročnik malarije
 7. Trypanosoma brucei i bolest spavanja
 8. Kukci kao vektori bolesti
 9. Alge na stolu
 10. Alge u biokozmetici
 11. Gljive u laboratoriju
 12. Zaštita vode u prirodi
 13. Fitoplanktonski toksini

OPIS STUDIJSKOG PREDMETA (IZBORNI PREDMET)

 

Naslov predmeta

 

Okoliš i ljudsko zdravlje

Broj sati

Predavanja 15, Seminar 10, Vjeţbe 5

Ukupno 30

 

Godina studija

 

I do VI godina studija

 

Voditelj predmeta

 

Prof. dr. sc. Svjetlana Stanić Koštroman

 

Suradnici

Anita Dedić, asistent

Dr. sc. Anđelka Lasić, docent

 

Okvirni sadrţaj predmeta

Ljudske potrebe za čistim zrakom, čistom, nezagađenom

vodom  te  korištenjem  energije  su  postali  preduvjet zdravlja  ali  i  uzrok  bolesti  kod  ljudi.  Ovaj  izborni kolegij će pruţiti  temelj za razumjevanje zašto rizik od bolesti ovisi o okolini te kako im je čovjek izloţen. Studenti će da upoznaju:

 •  Okolišne čimbenike i njihov utjecaj na čovjeka

(direktno i indirekto).

 •  Fizikalne, kemijske i biološke čimbenike stresa

(stresore).

 • Biološke analize za utvrđivanje i procjenu jačine utjecaja onečišćenja na okoliš.
 •  Zagađenje kao uzrok velikog broja zdravstvenih

problema. Indikatori onečišćenja.

 • Eutrofikacija  i  utjecaj  toksičnog  planktona  na ekonomski vaţne  organizme (školjkaše, ribe) i na čovjeka.
 •  Forenzička biologija.

 

Opće i specifične kompetencije

predmeta

 

Cilj predmeta je:

 • Razviti  u studentima stav o vaţnosti okoliša i utjecaju okolišnih čimbenika na ljudsko zdravlje te povećati mogućnost prosudbe o istim.

Kompeticije predmeta:

1.   Studenti će biti u mogućnosti uspoređivati i razlikovati različite skupine biljnih i ţivotinjskih organizama te ih praktično primjenjivati.

2.   Steći će uvid u vaţnost okolišnih utjecaja na ljude što će im pomoći prilikom postavljanja liječničkih dijagnoza.

 

Naslov i sadrţaj nastavnih jedinica

 

1.   Uvod; Razvoj civilizacije i promjena u okolišu

2.   Očuvanje i zaštita okoliša

 

3.   Utjecaj okolišnih čimbenika na ljudsko zdravlje.

4.   Izloţenost okolišnim stresorima.

5.   Fizikalni stresori.

6.   Kemijski stresori.

7.   Biološki stresori.

8.   Biološke analize o utjecaju onečišćenja na okoliš i ljudsko zdravlje.

9.   Biomonitoring u sluţbi procjene rizika za okoliš.

10. Eutrofikacija.

11. Zagađenje vode, zraka i tla.

12. Zagađenje i poljoprivreda.

13. Biljke kao indikatori onečišćenja.

14. Ţivotinje kao indikatori onečišćenja.

15. Glavni mehanizmi toksičnosti.

16. Zakoni EU o zaštiti okoliša.

17. Što čine zemlje EU da bi smanjili utjecaj okolišnih čimbenika na zdravlje ljudi?

18. Forenzička biologija.

19. Dijatomeje u forenzici.

20. Kukci u forenzici

 

Način provjere znanja

 

Kontinuirana provjera usvojenog teorijskog i praktičnog

znanja tijekom nastave

Jezik poduke

Hrvatski i engleski

 

Nastavna pomagala

 

Laptop, LCD projektor, ploča, kreda.

 

Preporučena literatura

1. Botkin, D. B., Keller, E. A. (2003): Environmental

Sciences. John Wiley & Sons, Inc. Denver

2. Biomarkers – Research and application in the assessment of environmental health (1993) ed. Peakal DB, Shugart LR, Springer-Verlag

 

Način  praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta

 

Studentska anketa

Minimalni/maksimalni broj

studenata

5/25