Menu Close

Nastava

ispitiISPIT IZ FIZIOLOGIJE

Ispit iz fiziologije polaže se pismeno i usmeno. Ispit se sastoji od dva parcijalna i usmenog ispita. Parcijalni ispiti sastoje se od 80 pitanja višestrukog izbora (multiple choice). Studenti mogu pristupiti usmenom ispitu samo ako su položili sve parcijalne ispite. Broju bodova koje student dobije na ispitu pribraja se broj bodova dobivenih tijekom predavanja, seminara i vježbi i tada sa računa konačna ocjena na sljedeći način:

OCJENA               BODOVI
1                        1-43
2                        44-53
3                        54-63
4                        64-71
5                        72-80

Ukupnu ocjenu predstavlja prosjek ocjena s dva parcijalna ispita (F1 + F2) i ocjene s usmenog dijela ispita i izračunava se na sljedeći način:
KONAČNA OCJENA = F1+F2+ocjena s usmenog dijela ispita/3.

guytonObvezna literatura: A. C. Guyton, J. E. Hall: Medicinska fiziologija, 13. izdanje, Medicinska naklada, Zagreb, 2017.

Vježbe iz fiziologije, interno izdanje, Medicinski fakultet Mostar, 2015. ili M. Taradi (ur): Priručnik za vježbe iz fiziologije, Medicinska naklada, Zagreb, 2003.

Zabilješke s predavanja (sinopsisi)

physiologyphysioDopunsko štivo (nije ispitno gradivo): Physiology: Robert M. Berne, Matthew N. Levy, Bruce M. Koeppen, Bruce A. Stanton, 5. izdanje i Physiology: Linda S. Costanzo, 3. izdanje.

interactivephysiologyphysioexDopunski interaktivni materijali: Interactive Physiology i PhysioEx 8.0 (Pearson Education, Inc.)