Menu Close

Syllabus – Patologija

Naziv kolegija

 

Patologija

Kod kolegija

 

Studijski program

Ciklus

 

Integrirani sveučilišni studij, medicina

Godina

Studija

3

ECTS vrijednost boda:

19

Semestar

5

Broj sati po semestru (p+v+s)

210 (74+74+62)

Status kolegija:

obavezni

Preduvjeti:

Položeni svi ispiti prve i druge godine

Usporedni uvjeti:

Pristup kolegiju:

Studenti 3. godine studija medicine

Vrijeme održavanja nastave:

Prema rasporedu

Nositelj kolegija/nastavnik:

Doc. dr. sc. Joško Petričević, dr. med.

Kontakt sati/konzultacije: 

Svaki radni dan od 11-12h ili po dogovoru

E-mail adresa i broj telefona:

josko.petricevic@yahoo.com

Asistent

Dr. sc. Jelena Todorović, dr. med i Dragana Karan, dr. med.

Kontakt sati/konzultacije: 

E-mail adresa i broj  telefona

Ciljevi kolegija:

 

Cilj nastave iz predmeta Patologija jest da studentu pruži znanje o mehanizmima oštećenja, stanica, tkiva i organa i upozna ga sa morfološkim promjenama koje su podloga bolestima. Zadatak je nastave osposobljavanje studenta da prepozna morfološke promjene na stanicama, tkivima i organima usvajanjem teoretskih znanja na predavanjima i seminarima, te sticanjem vlastitih iskustava na kliničkim obdukcijama, mikroskopiranjem i analizom makroskopskih preparata. Tijekom nastave studenti prisustvuju i izvođenju obdukcija na Odjelu patologije SKB Mostar.

Ishodi učenja

(opće i specifične kompetencije):

 

Stečena znanja i vještine trebale bi omogućiti bolje razumijevanje uzroka i mehanizama nastanka bolesti, te olakšati savladavanje funkcionalnih posljedica morfoloških promjena.

Znati planirati samostalno učenje kroz studij na način kritičkog i samokritičkog propitivanja znanstvenih istina. Radu u timu i osobni doprinos tijekom održavanja seminara koji obuhvaćaju kliničke primjere bolesti organa i organskih sustava.

Pregledom leševa studentima će se kroz praktični rad približiti bitan segment u patologiji a to je pregled leša radi utvrđivanja smrti (mrtvozorstvo).

Makroskopskim i mikroskopskim pregledom organa i tkiva približit će se patološka građa ponajviše upalnih i tumorskih procesa oboljelih organa i organskih sustava.

Identificiranje i prikazivanje specifičnih detalja patoloških procesa u oboljelim organima ili organskim sustavima.

Ishod će se provjeravati tijekom nastava putem testova na seminarima, te pismenim i usmenom ispitu.

Sadržaj silabusa/izvedbenog plana (ukratko):

 

Nastava predmeta Patologija se sastoji od 37 tematskih jedinica. Svaka tematska jedinica sadrži 2 sata predavanja i 2 sata seminara.

Vježbovne jedinice broje 31 temu koja se pridružuje pojedinim tematskim jedinicama predavanja i seminara i sadrže 2 sata rada.

Način izvođenja nastave

(označiti masnim tiskom)

Predavanja

Vježbe

Seminari

Samostalni zadaci

 

Konzultacije

Mentorski rad

Terenska nastava

Ostalo

Napomene: Nastava iz svake cjeline počinje sa predavanjima, zatim sa seminarima i vježbama. Na seminarima studenti dobivaju problemske zadatke (prikaz slučaja) koje rješavaju u manjim skupinama, na kraju seminara se provjerava znanje putem kviz-testa, a nakon toga se raspravlja o točnim odgovorima uz pojašnjenja problemskih zadataka. Na vježbama studenti uz pomoć kompjuterskog programa pregledavaju makroskopske i mikroskopske slike oboljelih organa, a makroskopskim pregledom oboljelih organa na Odjelu za patologiju SKB Mostar samostalno vrše pregled oboljelih organa. Također studenti prisustvuju izvođenju obdukcija.

Studentske obveze

Završni ispit; kvizovi na seminarima; makroskopski pregled oboljelih organa; kolokviranje; pohađanje i aktivno sudjelovanje u nastavi.

Studenti će se ocjenjivati temeljem:

·         Aktivnog sudjelovanja na seminarima i vježbama.

·         Pripremanje nastavnih cjelina za seminare

·         Čitanja nastavnih tekstova i razvijanje vlastitog kritičkog razmišljanja o gradivu te izražavanja tog mišljenja.

·         Rada u malim skupinama

Praćenje i ocjenjivanje studenta

(označiti masnim tiskom)

Pohađanje nastave

Aktivnosti u nastavi

Seminarski rad

Praktični rad

Usmeni ispit

Pismeni ispit

 

Kontinuirana provjera znanja

Esej

 

 

 

 

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava prijenosa bodova

OBVEZE STUDENTA

SATI (PROCJENA)

UDIO U ECTS-u

UDIO U OCJENI

Pohađanje nastave i angažiranost na nastavi

 

 

 

Pismeni ispit I

30

 

25%

Pismeni ispit II

50

 

25%

Usmeni ispit

30

 

50%

Dodatna pojašnjenja:

Pismeni ispit

Pismeni ispit polaže se u dva dijela: prvi parcijalni test P1 obuhvaća opću patologiju, patologiju krvnih žila, srca, respiratornog sustava, krvi i krvotvornih organa i kože, a drugi parcijalni test P2 preostali dio patologije organa i organskih sustava.

Svaki parcijalni test ima 150 pitanja, 30 u praktičnom dijelu (pitanja vezana uz slike iz kompjuterskog programa) i 120 u teorijskom dijelu

Za prolaz na pojedinom testu potrebno je ostvariti 90 točnih odgovora (60% riješenog testa).

Bodovi na testu i ocjene: 90-104 dovoljan, 105-119 dobar, 120-134 vrlo dobar i 134-150 izvrstan.

Na kraju svakoga dijela turnusa organizira se polaganje pismenog ispita P1 i P2.

Studenti su dužni položiti oba parcijalna testa da bi mogli pristupiti usmenom dijelu ispita.

Položeni pismeni ispit vrijedi samo tijekom tekuće akademske godine.

Usmeni ispit

Usmeni ispit se polaže tako da student izvuče jednu od ponuđenih kartica na kojoj ima 6 pitanja ( 2 pitanja iz opće patologije i 4 pitanja iz specijalne patologije).

Student ne može nakon izvučene kartice s pitanjima vraćati karticu i zahtijevati drugu.

Konačna ocjena

Konačna ocjena je srednja vrijednost ocjena dobivenih na parcijalnim ispitima (90- 104 dovoljan, 105-119 dobar, 120-134 vrlo dobar i 134-150 izvrstan) i uspjeha postignutog na završnom usmenom dijelu ispita.

P1 (1/3 ocjene).

P2 (1/3 ocjene).

Uspjeh na usmenom ispitu (1/3 ocjene).

 

Prema Pravilniku o studiranju konačna se ocjena dobiva na sljedeći način:

A = 91-100% 5 (izvrstan) B = 79 to 90% 4 (vrlo dobar) C = 67 to 78% 3 (dobar)

D = 55 to 66% 2 (dovoljan) F = 0 to 54% 1 (nedovoljan)

Obvezna literatura:

 

·         Damjanov I, Seiwerth S, Jukić S, Nola N. Patologija, IV izdanje, Medicinska naklada Zagreb 2014.

·         Nastavni CD

·         Nola M, Damjanov I i sur. Patologija. Priručnik za pripremu   ispita, Medicinska naklada Zagreb, 2008.

Dopunska literatura:

 

·         Mladen Belitza: Obdukcijska dijagnostika, II dopunjeno izdanje,     Medicinska naklada Zagreb

 

Dodatne informacije o kolegiju

Način praćenja kvalitete nastave:

Studentska anketa

Analiza kvalitete nastave od strane studenata i nastavnika

Analiza prolaznosti na ispitima

Izvješće Ureda za kvalitetu nastave

Samoevaluacija i izvaninstitucijska evaluacija (posjet timova za kontrolu kvalitete)

                           

 

PRILOG: Kalendar nastave

Broj nastavne

 jedinice

TEME I LITERATURA

 

I.

Naslov: STANIČNA PATOLOGIJA – I DIO

Kratki opis: Oštećenje stanice. Reverzibilno oštećenje stanice. Prekomjerno nakupljanje metabolita i drugih tvari. Stanične prilagodbe.

Literatura: obavezna i dopunska

II.

Naslov: STANIČNA PATOLOGIJA – II DIO

Kratki opis: Ireverzibilno oštećenje stanice.

Literatura: obavezna i dopunska

III.

Naslov: UPALA – I dio

Kratki opis: Podjela upala. Klasični znakovi upale. Komponente upalne reakcije. Stanice u upalnoj reakciji. Kemijski posrednici upale.

Literatura: obavezna i dopunska

IV.

Naslov: UPALA – II dio

Kratki opis: Akutna upala. Poremećaji funkcije leukocita. Ishod akutne upale. Cijeljenje rane. Kronična upala. Morfološki oblici akutne i kronične upale. Sustavni znakovi upale.

Literatura: obavezna i dopunska

V.

Naslov: POREMEĆAJI TJELESNIH TEKUĆINA I HEMODINAMIKE

Kratki opis: Edem. Dehidracija. Hiperemija. Kongestija. Krvarenje. Hemostaza i tromboza. Embolija. Infarkt. Šok. 

Literatura: obavezna i dopunska

VI.

Naslov: POREMEĆAJI IMUNOSNOG SUSTAVA – I dio

Kratki opis: Reakcije preosjetljivosti. Transplantacijska reakcija.

Literatura: obavezna i dopunska

VII.

Naslov: POREMEĆAJI IMUNOSNOG SUSTAVA – II dio

Kratki opis: Autoimunosne bolesti. Imunodeficijentna stanja. Amiloidoza.

Literatura: obavezna i dopunska

VIII.

Naslov: NOVOTVORINE – I dio

Kratki opis: Podjela novotvorina. Biologija tumorskog rasta.Epidemiologija novotvorina.

Literatura: obavezna i dopunska

IX.

Naslov: NOVOTVORINE – II dio

Kratki opis: Karcinogeneza i karcinogeni. Tumorska imunost. Klinička obilježja novotvorina. Laboratorijsko dijagnosticiranje u onkologiji.

Literatura: obavezna i dopunska

X.

Naslov: RAZVOJNE I GENETSKE BOLESTI

Kratki opis: Osnove teratologije. Pogrješke morfogeneze. Kromosomski poremećaji. Genski poremećaji koji se nasljeđuju prema Mendelovim zakonima. Genski sindromi s atipičnim načinom nasljeđivanja Poremećaji s multifaktorijelnim nasljeđivanjem. Bolesti novorođenačke dobi. Porođajne ozljede. Fetalna eritroblastoza. SIDS. Bolesti dječje dobi.

Literatura: obavezna i dopunska

XI.

Naslov: BOLESTI KRVNIH ŽILA

Kratki opis: Arterioskleroza. Hipertenzija i hipertenzivna vaskularna bolest. Upalne bolesti. Aneurizme. Bolesti vena. Bolesti limfnih žila. Tumori krvnih i limfnih žila. Patološke promjene koje nastaju zbog terapijskih postupaka u bolestima krvnih žila.

Literatura: obavezna i dopunska

XII.

Naslov: BOLESTI SRCA – I dio

Kratki opis: Zatajenje srca. Urođene srčane griješke. Ishemijska srčana bolest. Hipertenzivna srčana bolest.

Literatura: obavezna i dopunska

XIII.

Naslov: BOLESTI SRCA – II dio

Kratki opis: Bolesti endokarda i zalistaka. Primarne bolesti miokarda. Bolesti perikarda. Tumori srca. Transplantacija srca.

Literatura: obavezna i dopunska

XIV.

Naslov: BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA – I dio

Kratki opis: Bolesti dušnika. Urođene anomalije pluća. Plućna atelektaza. Vaskularne i cirkulacijske plućne bolesti. Pregled najvažnijih upala pluća.

Literatura: obavezna i dopunska

XV.

Naslov: BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA – II dio

Kratki opis: Kronične opstruktivne plućne bolesti. Restriktivne plućne bolesti. Tumori pluća. Bolesti poplućnice. Bolesti medijastinuma.

Literatura: obavezna i dopunska

XVI.

Naslov: BOLESTI KRVOTVORNIH ORGANA I LIMFNIH ČVOROVA – I dio

Kratki opis: Uvod. Anemije. Policitemija. Bolesti krvarenja.

Literatura: obavezna i dopunska

 

XVII.

Naslov: BOLESTI KRVOTVORNIH ORGANA I LIMFNIH ČVOROVA – II dio

Kratki opis: Poremećaji broja stanica bijele krvne loze. Zloćudne bolesti koštane srži. Limfadenitisi. Limfadenopatije. Ne-Hodgkinovi limfomi. Hodgkinov limfom.Novotvorine histiocita i dendritičnih stanica.

Literatura: obavezna i dopunska

XVIII.

Naslov: BOLESTI PODRUČJA GLAVE I VRATA

Kratki opis: Bolesti nosa i paranazalnih sinusa. Bolesti ždrijela. Bolesti grkljana. Patologija usne šupljine i čeljusti. Bolesti čeljusnih kostiju i zuba. Bolesti žlijezda slinovnica. Bolesti uha. Bolesti oka.

Literatura: obavezna i dopunska

XIX.

Naslov: BOLESTI KOŽE

Kratki opis: Urođene kožne bolesti. Bolesti uzokovane djelovanjem fizikalnih čimbenika iz okoliša. Infekcijske bolesti. Imunosne bolesti i bolesti za koje se pretpostavlja da imaju imunosnu osnovicu. Kožne manifestacije bolesti unutrašnjih organa. Idiopatske kožne bolesti. Novotvorine.

Literatura: obavezna i dopunska

XX.

Naslov: BOLESTI PROBAVNOGA SUSTAVA – I dio

Kratki opis: Jednjak. Želudac i dvanaestnik.

Literatura: obavezna i dopunska

XXI.

Naslov: BOLESTI PROBAVNOGA SUSTAVA – II dio

Kratki opis: Tanko i debelo crijevo. Crvuljak. Potrbušnica. 

Literatura: obavezna i dopunska

XXII.

Naslov: BOLESTI JETRE I BILIJARNOGA SUSTAVA – I dio

Kratki opis: Klinička evaluacija jetre i jetrenih bolesti. Vaskularne jetrene bolesti. hepatitis. Toksička Infektivne upalne jetrene bolesti. Kronični  oštećenja jetre.

Literatura: obavezna i dopunska

XXIII.

Naslov: BOLESTI JETRE I BILIJARNOGA SUSTAVA – II dio

Kratki opis: Imunosne jetrene bolesti. Ciroza jetre. Tumori jetre i srodne lezije. Bolesti žučnjaka i žučnih vodova.

Literatura: obavezna i dopunska

XXIV.

Naslov: BOLESTI GUŠTERAČE

Kratki opis: Razvojni poremećaji. Upalne bolesti. Šećerna bolest. Novotvorine egzokrinoga dijela gušterače. Neuroendokrini tumori.

Literatura: obavezna i dopunska

XXV.

Naslov: BOLESTI BUBREGA I MOKRAĆNOG SUSTAVA – I dio

Kratki opis: Razvojni poremećaji bubrega. Bolesti glomerula.

Literatura: obavezna i dopunska

XXVI.

Naslov: BOLESTI BUBREGA I MOKRAĆNOG SUSTAVA – II dio

Kratki opis: Tubulointersticijske bubrežne bolesti. Bolesti bubrežnih krvnih žila. Urolitijaza. Tumori bubrega. Bolesti mokraćovoda, mokraćnog mjehura i mokraćne cijevi.

Literatura: obavezna i dopunska

XXVII.

Naslov: BOLESTI KOSTIJU, ZGLOBOVA I MEKIH TKIVA – I dio

Kratki opis: Poremećaji razvoja kosti. Osteonekroza. Osteomijelitis. Metaboličke bolesti. Lomovi kostiju. Novotvorine kosti.

Literatura: obavezna i dopunska

XXVIII.

Naslov: BOLESTI KOSTIJU, ZGLOBOVA I MEKIH TKIVA, BOLESTI PERIFERNIH ŽIVACA I SKELETNOG MIŠIĆA – II dio

Kratki opis: Bolesti zglobova. Tumori mekih tkiva Osnovne patološke reakcije perifernog živca. Bolesti perifernog živca. Bolesti skeletnoga mišića. Bolesti neuromuskularne spojnice.

Literatura: obavezna i dopunska

 

 

 

XXIX.

Naslov: BOLESTI DOJKE

Kratki opis: Razvojni poremećaji dojke. Upale dojke. Fibrocistične promjene i proliferativna bolest dojke. Tumori dojke. Stromalni tumori dojke. Patologija muške dojke.

Literatura: obavezna i dopunska

XXX.

Naslov: BOLESTI MUŠKOGA SPOLNOG SUSTAVA

Kratki opis: Razvojni poremećaji. Upalne bolesti. Cirkulacijski poremećaji. Neplodnost. Novotvorine.

Literatura: obavezna i dopunska

XXXI.

Naslov: BOLESTI ŽENSKOGA SPOLNOGA SUSTAVA – I dio

Kratki opis: Razvoj i poremećaji razvoja ženskoga spolnog sustava. Upalni poremećaji donjeg ženskoga spolnog sustava. Stidnica. Rodnica. Maternični vrat. Maternični trup.

Literatura: obavezna i dopunska

XXXII.

Naslov: BOLESTI ŽENSKOGA SPOLNOGA SUSTAVA – II dio

Kratki opis: Jajovod. Jajnik. Endometrioza. Odabrane patološke promjene posteljice i poremećaji trudnoće.

Literatura: obavezna i dopunska

XXXIII.

Naslov: BOLESTI ENDOKRINOGA SUSTAVA – I dio

Kratki opis:  Hipofiza. Štitnjača.

Literatura: obavezna i dopunska

XXXIV.

Naslov: BOLESTI ENDOKRINOGA SUSTAVA – II dio

Kratki opis: Doštitne žlijezde. Nadbubrežne žlijezde. Multipla endokrina neoplazija.

Literatura: obavezna i dopunska

XXXV.

Naslov: BOLEST ŽIVČANOGA SUSTAVA – I dio

Kratki opis: Opća patologija središnjeg živčanog sustava. Poremećaji razvoja središnjeg živčanog sustava. Trauma središnjeg živčanog sustava.

Literatura: obavezna i dopunska

XXXVI.

Naslov: BOLEST ŽIVČANOGA SUSTAVA – II dio

Kratki opis: Cerebrovaskularne bolesti. Zarazne bolesti.

Literatura: obavezna i dopunska

XXXVII.

Naslov: BOLEST ŽIVČANOGA SUSTAVA – III dio

Kratki opis: Demijelinizirajuće bolesti. Neurodegenerativne bolesti. Toksičke i metaboličke bolesti. Novotvorine.

Literatura: obavezna i dopunska

 

Facebook