Menu Close

Restaurativna dentalna medicina 1

Nastavnici i suradnici:

 • dr. sc. Ivana Medvedec Mikić ( ivana.medvedec@mefst.hr)
 • dr. sc. Jurica Matijević ( matijevic@sfzg.hr)
 • dr. sc. Bernard Janković ( jankovic@sfzg.hr)
 • sc. Valentina Brzović Rajić (vbrzovic.rajic@sfzg.hr)

Ciljevi i sadržaj kolegija
Kolegij Restaurativna dentalna medicina sastoji se od dva predmeta koje studenti slušaju tijekom treće i četvrte godine Studija. Cilj kolegija je dati studentima temeljna znanja o etiologiji, dijagnostici, terapiji i prevenciji bolesti tvrdih zubnih tkiva karijesne i nekarijesne etiologije, te rehabilitaciji funkcijskih i estetskih potreba pacijenta korištenjem restaurativnih dentalnih materijala.

Restaurativna dentalna medicina I započinje u šestom semestru Studija i izvodi se kroz  4 tjedana turnuse nastave u obliku 25 sati predavanja, 25 sati seminara i 75 sati vježbi. Kroz teoretsko i praktično učenje studenti se upoznaju s radnim mjestom, terminologijom, instrumentima, ergonomskim načelima, materijalima i tehnikama rada, a ujedno stječu osnovne kirurške vještine potrebne za izradu kaviteta i restauraciju zuba. U ovoj fazi studenti se poučavaju i treniraju svim aspektima operativne restaurativne dentalne medicine s ciljem poboljšanja vještina neophodnih za izravan rad s pacijentima u kliničkoj fazi rada.

Ishodi učenja
Studenti će po završetku kolegija moći:

 • navesti i opisati postupke dijagnostike bolesti tvrdih zubnih tkiva,
 • koristiti i opisati instrumentarij te radno mjesto,
 • navesti, opisati i primijeniti osnovna ergonomska načela u dentalnoj medicini,
 • opisati, navesti i primijeniti metode sterilizacije i dezinfekcije u dentalnoj medicini,
 • opisati klasična i suvremena načela izrade kaviteta,
 • navesti, opisati i primijeniti metode postizanja suhog radnog polja,
 • navesti, opisati i koristiti dentalne materijale za restauraciju zubnih tkiva,
 • navesti, opisati, izabrati i primijeniti različite terapijske postupke koji se izvode u restaurativnoj dentalnoj medicini ovisno o dijagnozi,
 • opisati i razlikovati karijesna i nekarijesna oštećenja tvrdih zubnih tkiva,
 • navesti, opisati i primijeniti neoperativne i operativne metode prevencije zubnog karijesa,
 • navesti i opisati lokalne anestetike i tehnike anestezije koji se primjenjuju u dentalnoj medicini.

Ispit i način ocjenjivanja

Pravo pristupa ispitu imaju studenti koji su prisustvovali predavanjima, seminarima i vježbama te uredno izvršili sve obveze unutar navedenih oblika nastave.
Ispit se polaže nakon odslušanog predmeta u obliku pismenog ispita. Student odgovara na pitanja označavanjem ponuđenih odgovora i nadopunjavanjem. Ako student pozitivno odgovori na 61 % ili više pitanja smatra se kako je položio ispit. Točno odgovoreno na 61 % do 70 % pitanja od ukupnog broja – ocjena dovoljan (2), od 71 % do 80 % – ocjena dobar (3), od 81 % do 90 % – ocjena vrlo dobar (4), od 91 % do 100 % – ocjena izvrstan (5).

Obaveze studenata

Redovito pohađanje i aktivno sudjelovanje te ispunjavanje zadatka svih oblika nastave. Za seminare i vježbe studenti se unaprijed pripremaju prema popisu nastavnih cjelina.

Vježbe se održavaju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Ukupni broj studenata dijeli se u manje vježbovne skupine u dogovoru s voditeljima vježbi. Svi studenti su obavezni na vježbe doći bez kašnjenja, propisno odjeveni i obuveni, u čistoj i ispeglanoj zaštitnoj odjeći za zdravstvene radnike; u obzir dolazi dugi bijeli mantil (radna kuta) ili kraći bijeli mantil (kuta) i bijele hlače/suknja te radna obuća (klompe). Studenti su na vježbe dužni nositi vlastite zaštitne jednokratne maske i rukavice, zaštitne naočale ili vizir. Shvaćanje osobne higijene i kontrole infekcije je vrlo važno (duga kosa svezana, bez nakita pod rukavicama, bez žarko obojenih i dugih noktiju). Tijekom svih oblika provođenja nastave nije prihvatljivo jesti, žvakati žvakaće gume, koristiti mobilni telefon,  razgovarati glasno te ulaziti i izlaziti bez pitanja i dozvole.

Student može izostati s 20% nastave isključivo zbog zdravstvenih razloga što opravdava liječničkom ispričnicom. Nazočnost na predavanjima, seminarima i vježbama je obavezna. Ukoliko student opravdano ili neopravdano izostane s više od 20% nastave ne može nastaviti praćenje kolegija te gubi mogućnost izlaska na završni ispit.

Literatura

Osnovna literatura:

 1. Šutalo J i sur. Patologija i terapija tvrdih zubnih tkiva. Naklada Zadro: Zagreb, 1994.
 2. Mehulić K i sur. Dentalni materijali. Medicinska naklada: Zagreb, 2016. https://bib.irb.hr/datoteka/880576.Dentalni_materijali_50_dpi.pdf

Dodatna literatura:

 1. Gopikrishna V. Preclinical Manual of Conservative Dentistry. Elsevier-Mosby: St. Louis, 2013.
 2. Hilton TJ, Ferracane JL, Broome JC. Summitt’s Fundamentals of Operative Dentistry: A Contemporary Approach, 4ed. Quintessence Pub Co: Hanover Park, 2013.
 3. Garg N, Garg A. Textbook of Operative Dentistry, 2ed. Jaypee Brothers Medical Pub: New Delhi, 2015.
 4. Douglas AT, Willi G. Esthetic and Restorative Dentistry: Material Selection and Technique, 3ed. Quintessence Pub Co: Hanover Park, 2017.
 5. Stručni i znanstveni članci iz Sonde i DentiST-a
 6. Bilješke s predavanja

PREDAVANJA:

MEDVEDEC

 1. Uvod u restaurativnu dentalnu medicinu
 2. Radno mjesto i instrumenti
 3. Ergonomija u dentalnoj medicini
 4. Rizici po zdravlje u svakodnevnoj praksi
 5. Sterilizacija i dezinfekcija
 6. Anatomija zuba, histološka građa tvrdih zubnih tkiva i zubna pulpa
 7. Osnove zubnog karijesa i dijagnostika bolesti tvrdih zubnih tkiva
 8. Anamneza, dentalni pregled i plan liječenja u restaurativnoj dentalnoj medicini

MATIJEVIĆ

 1. Lokalni anestetici
 2. Tehnike davanja lokalne anestezije
 3. Postizanje i održavanje suhog radnog polja
 4. Temeljni i suvremeni principi preparacije kaviteta
 5. Izrada kaviteta za amalgamske restauracije
 6. Izrada kaviteta za kompozitne restauracije
 7. Odgovor pulpodentinskog kompleksa na podražaje i materijali za zaštitu pulpe

JANKOVIĆ

 1. Dentalni cementi
 2. Bioaktivni i biomimetički materijali u restaurativnoj dentalnoj medicini
 3. Dentalni amalgam
 4. Caklinsko-dentinski adhezijski sustavi
 5. Kompozitni materijali u dentalnoj medicini
 6. Polimerizacija, izvori svjetla i polimerizacijski stres

BRZOVIĆ

 1. Završno oblikovanje, obrada i poliranje ispuna te usklađivanje okluzije
 2. Prevencija i terapija nekarijesnih oštećenja zuba
 3. Osnove radiologije u dentalnoj medicini i njena klinička primjena
 4. Klinička primjena restaurativnih dentalnih materijala

SEMINARI:

 1. Radno mjesto i instrumenti u restaurativnoj dentalnoj medicini
 2. Dentalni pregled i anamneza
 3. Klasifikacija zubnog karijesa
 4. Principi, tehnike i instrumenti za uklanjanje karijesa
 5. Izolacija radnog polja
 6. Temeljna načela preparacije kaviteta
 7. Načela preparacije kaviteta I razreda
 8. Načela preparacije kaviteta II razreda
 9. Načela preparacije kaviteta V razreda
 10. Načela preparacije kaviteta III razreda
 11. Načela preparacije kaviteta IV razreda
 12. Razlike između temeljnih i suvremenih metoda preparacije kaviteta
 13. Indirektno prekrivanje zubne pulpe (materijali, postupci)
 14. Direktno prekrivanje zubne pulpe (materijali, postupci)
 15. Klinička primjena dentalnog amalgama
 16. Klinička primjena stakleno-ionomernih cemenata
 17. Klinička primjena caklinsko-dentinskih adhezijski sustava
 18. Klinička primjena kompozitnih materijala – direktne restauracije
 19. Klinička primjena kompozitnih materijala – indirektne restauracije
 20. Završna obrada i poliranje amalgamskih i kompozitnih ispuna
 21. Osnovni kontakti zubnih površina i analiza okluzije
 22. Najčešće pogreške pri radu s restaurativnim dentalnim materijalima
 23. Minimalno invazivne preparacije
 24. Boja zuba i izbor odgovarajuće boje kompozitnog materijala (modifikatori i opakeri)
 25. Terapija nekarijesnih oštećenja tvrdih zubnih tkiva

TEME VJEŽBI:

 1. Radno mjesto, instrumenti, sterilizacija i dezinfekcija
 2. Preparacija kaviteta I i V razreda na akrilnoj ploči
 3. Preparacija kaviteta II razreda na akrilnoj ploči
 4. Preparacija kaviteta I razreda na fantomu (molar)
 5. Preparacija kaviteta II razreda na fantomu MO ili OD (premolar)
 6. Preparacija kaviteta II razreda na fantomu MOD (molar)
 7. Preparacija kaviteta V razreda na fantomu (molar i premolar)
 8. Preparacija kaviteta III i IV razreda na fantomu
 9. Suho radno polje (rubber dam), upoznavanje sa sustavima matrica i stezača
 10. Postavljanje zaštitne podloge i amalgamskog ispuna u kavitet I razreda (molar), usklađivanje međučeljusnih odnosa
 11. Postavljanje zaštitne podloge i amalgamskog ispuna u kavitet II razreda MO ili OD (premolar), usklađivanje međučeljusnih odnosa
 12. Postavljanje zaštitne podloge i izrada kompozitnog ispuna u kavitet II razreda MOD (molar, zatvorena sendwich tehnika), usklađivanje međučeljusnih odnosa, finiranje i poliranje
 13. Adhezivna tehnika postavljanja kompozitnog ispuna u kavitet III razreda, usklađivanje međučeljusnih odnosa, finiranje i poliranje, poliranje amalgamskih ispuna
 14. Adhezivna tehnika izrade kompozitnog ispuna (finger tip tehnika) IV razreda, usklađivanje međučeljusnih odnosa, finiranje i poliranje
 15. Uklanjanje amalgamskog ispuna, izrada kaviteta I razreda (molar), izrada kompozitnog ispuna adhezivnom tehnikom, usklađivanje međučeljusnih odnosa, finiranje i poliranje
 16. Preparacija kaviteta I razreda na izvađenom zubu, izrada kompozitnog ispuna adhezivnom tehnikom, finiranje i poliranje
 17. Izrada direktne kompozitne ljuskice na fantomu
 1. Popravak kompozitnog ispuna ( minimalno invazivni zahvat)
 2. Pečaćenje fisura i pečatni ispun
 3. Zamjena amalgamskog ispuna kompozitnim materijalom
 4. Ponovna izrada kaviteta i ispuna po izboru studenta
 5. Rad na ekstrahiranom zubu

Osnovna literatura:

 1. Šutalo J i sur. Patologija i terapija tvrdih zubnih tkiva. Naklada Zadro: Zagreb, 1994.
 2. Mehulić K i sur. Dentalni materijali. Medicinska naklada: Zagreb, 2016. https://bib.irb.hr/datoteka/880576.Dentalni_materijali_50_dpi.pdf

Dodatna literatura:

 1. Gopikrishna V. Preclinical Manual of Conservative Dentistry. Elsevier-Mosby: St. Louis, 2013.
 2. Hilton TJ, Ferracane JL, Broome JC. Summitt’s Fundamentals of Operative Dentistry: A Contemporary Approach, 4ed. Quintessence Pub Co: Hanover Park, 2013.
 3. Garg N, Garg A. Textbook of Operative Dentistry, 2ed. Jaypee Brothers Medical Pub: New Delhi, 2015.
 4. Douglas AT, Willi G. Esthetic and Restorative Dentistry: Material Selection and Technique, 3ed. Quintessence Pub Co: Hanover Park, 2017.
 5. Stručni i znanstveni članci iz Sonde i DentiST-a
 6. Bilješke s predavanja