Menu Close

Znanstveno istraživanje

  ZNANSTVENO ISTRAŽIVANJE
PROGRAM NASTAVE

U AKADEMSKOJ GODINI 2017./18.

(UKUPNO 60 SATI NASTAVE)

OPĆE NAPOMENE O PREDMETU I USTROJU NASTAVE:

Cilj je nastave osposobiti studenta za sustavni pristup znanosti, znanstvenom istraživanju te kritičkom čitanju i izradi znanstvenih članaka, te uporabi i vrednovanju informacija i znanja u medicini i zdravstvu utemeljenih na dokazima. Osnovni je cilj nastave da studenti steknu znanstvenoistraživačku pismenost kroz upoznavanje s načinom znanstvenog razmišljanja, vrstama znanstvenih istraživanja,  znanstvenim djelom i pretraživanjem znanstvenih informacija koje će im trebati tijekom čitavog studija za učenje i pronalaženje informacija tako i kasnije u životu čeka kao liječnike u svakodnevnom stručnom radu i znanstvenom istraživanju. Cilj je kolegija da se studenti, osim usvajanja znanja, vještina i stavova, osposobe za cjeloživotno učenje.

Cilj je nastave da studenti usvoje znanja i vještine potrebne za:

–          izradu, prikazivanje i predstavljanje rezultata istraživačkog rada primjenom temeljnih postulata znanosti i informatičke tehnologije;

–          učenje (napose trajnu medicinsku izobrazbu tj. cjeloživotno učenje) korištenjem rezultata znanstvenoistraživačkih studija

Daljnji je cilj da se studenti, budući liječnici, pripreme kako bi na višim godinama studija bili sposobni prepoznati i koristiti:

–          medicinske spoznaje (informacije) utemeljene na dokazima;

–          potrebu stalnog razvijanja znanstvenog načina mišljenja načela pri studiranju u predmetima pretkliničke i kliničke medicine;

–          ulogu i zadatke liječnika u zdravstvenom timu uz primjenu temeljnih znanstvenih načela u razvoju i unaprjeđenju dijagnosticiranja bolesti i liječenju bolesnika.

Nastava se sastoji od predavanja, seminara i vježbi pri čemu je težište na praktičnim vježbama i izradi vlastitog istraživanja (50% nastave) gdje svaki student mora raditi u timu (maloj skupini) na posebnom problemu istraživanja uz nadzor voditelja vježbi te voditelja predmeta.

 

NASTAVNE CJELINE:

1. Znanstveni način mišljenja (4 sata)
2. Znanstveno istraživanje (15 sati)
3. Znanstvena informacija (15 sati)
4. Znanstveno djelo (7 sati)
5. Znanost u pretkliničkoj i kliničkoj dentalnoj medicini (4 sata)
6. Vlastiti znanstveni rad (15 sati)
Ukupno 60 sati

 

PREDAVANJA:

Tema: Nastavnik:
1.  Medicina je znanost – uvodno predavanje
2.  Znanstveno istraživanje
3.  Znanstvena informacija
4.  Znanstveno djelo
5.  Znanost i klinička/pretklinička dentalna medicina
6.  Temelji statističkog zaključivanja
Ukupno 6 x 2 = 12 sati

 

 

SEMINARI:

Tema: Nastavnik:
1. 1  Vrste znanstvenih istraživanja, planiranje
Studenti trebaju pripremiti gradivo iz udžbenika ‘Uvod u znanstveni rad u medicini’, poglavlja 4, 5, 7 i 8 udžbenika.
2. 6  Planiranje znanstvenog istraživanja i određivanje tema po pojedinim skupinama studenata  
Studenti dobivaju temu znanstvenog rada kojim će se baviti tijekom kolegija.
3.  2  Vrste znanstvenih istraživanja, mjerenje
Studenti trebaju pripremiti gradivo iz udžbenika ‘Uvod u znanstveni rad u medicini’, poglavlja 4, 5, 7 i 8 udžbenika.
4.  3 Uporaba bibliografskih izvora i strategija njihova pretraživanja
Studenti trebaju pripremiti gradivo iz udžbenika ‘Uvod u znanstveni rad u medicini’, poglavlja 11-12
5.  4 Znanstveni članak u medicini
Studenti trebaju pripremiti poglavlja 14 – 17 udžbenika.
6. 6a  Priprema pisanja vlastitog znanstvenog rada (upute za autore, dogovor s mentorom)
7. 2  Komunikacijske vještine u znanstvenom istraživanju
 
Tema:
8. 6b  Pisanje vlastitog znanstvenog rada
9. 6c  Prikaz vlastitog znanstvenog rada (usmeno izlaganje s pomoću PowerPoint prezentacije i postera)
Ukupno 9 x 2 = 18 sati

VJEŽBE:

Tema: Nastavnik:
1.        2.    Prikupljanje podataka  
Studenti prikupljaju podatke za vlastito istraživanje.
2.        2a.  Prikupljanje podataka, priprema za unos podataka

 

Studenti prikupljaju podatke za vlastito istraživanje i unose ih u računala (MS Excel).
3.        2b.   Prikupljanje podataka, priprema za unos podataka

Studenti prikupljaju podatke za vlastito istraživanje i unose ih u računala (MS Excel).

4.        2b.  Suočavanje s podacima-unos i obrada podataka

Studenti obrađuju vlastite podatke (MS Excel, Deskriptivna statistika).
5.        2c.  Suočavanje s podacima-obrada podataka

 

Studenti obrađuju vlastite podatke (MS Excel, Statistica/SPSS).
6.        3     Traženje relevantnog časopisnog članka u skladu s postavljenim     problemom i strategijom
Informatička učionica i/ili Središnja medicinska knjižnica MF Mostar; On-line pretraživanje (PubMed, CC, WoS, Ostale baze)
7.        4     Raščlamba ustrojstva i sadržaja izabranog znanstvenog rada

 

Kao znanstveni radovi za vježbu mogu se koristiti oni koje studenti pronađu u vježbama 4-5; treba ih preslikati i proučiti, te donijeti na vježbu.  Na vježbi se raspravljaju dijelovi toga rada, te obrada i prikaz rezultata, i to tako da student ‘brani’ rad kao da je njegov.
8.        2b.  Suočavanje s podacima-prikaz podataka

 

Studenti se suočavaju s vlastitim prikupljenim podatcima i izrađuju odgovarajuće tablične ili slikovne prikaze podataka (MS Word, MS Excel).
9.        6b.  Završno pisanje znanstvenog rada, Pisanje životopisa (Studenti

trebaju analizirati prikazane životopise i napisati vlastiti životopis.)

10.    6c.  Završno pisanje i slanje znanstvenog rada na recenziju
11.    6d.  Završno pisanje i recenzija članka
Ukupno 8 x 3 + 3 x 2 = 30 sati

Napomena
Svi vidovi nastave su obvezni. Termini održavanja nastave oglasit će se u rasporedu za prvu godinu. Vježbe iz prikupljanja podataka održavaju se na terenu, a ostale vježbe u informatičkoj učionici.

Voditelj predmeta:
Prof. dr. sc. Zoran Đogaš