Menu Close

Opća i socijalna dentalna medicina

Naziv predmeta: OPĆA I SOCIJALNA DENTALNA MEDICINA

Pročelnik katedre: Prof.dr Boris Hrabač

Izvedbeni plan nastave za školsku 2016./2017.godinu

Datum Sat Tema Oblik nastave
    Pojam i djelokrug javnog zdravstva i socijalne medicine.

P – 1

    Javno oralno zdravlje

 

S – 2

    Pojam zdravlja i bolesti

P – 1

    Procjena oralnog zdravlja stanovništva

 

S – 2

    Socijalno-medicinska dijagnostika

P – 1

 

 

  Socijalno-medicinski indikatori

S – 1

    Potrebe i zahtjevi stanovništva za zdravstvenom zaštitom

P – 1

    Zdravstveni sistem i podsistemi

P – 1

    Mjere zdravstvene zaštite                                   Promocija zdravlja i prevencija bolesti

P – 1

    Zdravstveno vaspitanje u stomatologiji

S – 2

    Mreža zdravstvenih institucija i zdravstveni djelatnici

 

S – 1

    Organizacija stomatološke zaštite u svijetu

S – 1

    Model organizacije stomatološke zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini

S – 1

    Socijalne bolesti kao javno-zdravstveni problemi

S – 2

    Nejednakosti u zdravlju.

Sindrom statusa: kako društveni položaj utječe na naše zdravlje i dugovječnost ?

P – 1

    Zdravstvena ekonomika

P – 2

    Seminar 1: Utjecaj mehanizama plaćanja zdravstvenih djelatnika na kontrolu troškova, kvalitet usluge i administraciju.

Seminar 2: Metodologija za izračunavanje glavarine i godišnjeg prihoda tima obiteljske medicine ili stomatološke zaštite po osnovu glavarine.

S – 1

    Primarna zdravstvena zaštita utemeljena na konceptu obiteljske medicine

S – 1

    Zdravstvena statistika i informacioni sistem

 

P – 1

    Planiranje i programiranje u zdravstvenoj zaštiti

 

S – 2

    Godišnji program rada tima stomatološke zdravstvene zaštite

S – 1

    Organizacija i upravljanje zdravstvenim ustanovama; menadžment u zdravstvu

S – 2

    Medicinska etika / deontologija.

Etičke teorije od značaja za organizaciju zdravstva.

Evropska Deklaracija o pravima pacijenata

S – 1

   

UKUPNO SATI  = 10P + 20S =