Referada

Index – sa popisom predmeta, voditeljima predmeta i ECTS bodovima


Obavijest za prijavu i odjavu ispita

Sukladno Pravilniku o integriranim studijima na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru

            PRIJAVA ISPITA

–          Student prijavljuje polaganje ispita putem ISS sustava najkasnije pet (5) dana prije početka ispitnog termina.

ODJAVA ISPITA

–          Ako student iz bilo kojeg razloga ne može pristupiti prijavljenom ispitu, dužan je odjaviti ispit u ISS sustavu najkasnije dva (2) dana prije određenog za polaganje ispita.


Prijelazi studenata

Na Fakultet, mogu prijeći studenti s drugih medicinskih fakulteta ako postoji podudarnost nastavnih planova i programa za stjecanje stručnog zvanja doktora medicine. Prijelaz se može ostvariti samo nakon završene prve godine studija.

Pod podudarnošću nastavnih planova i programa smatra se mogućnost da studenti prijelaznici nadoknade razlike u nastavnim planovima i programima, odnosno da završe predmetnu nastavu i polože ispite potrebne za nastavak studija, a sve pod uvjetom da im to ne remeti redoviti tijek studiranja i da pri tome fond sati predmeta koje moraju pohađati da bi položili razlikovne i dopunske ispite ne prelazi 40% fonda sati one godine studija na koju se upisuju.

Uvjeti za prijelaz studenata s drugih medicinskih fakulteta, osim podudarnosti nastavnih planova i programa su:

 • –          položeni ispiti i zadovoljeni drugi uvjeti za redoviti upis u višu godinu studija na fakultetu s kojega student prelazi,
 • –          znanje jednog od službenih jezika u BiH,
 • –          opravdanost prijelaza,
 • –          prosjek svih ocjena najmanje dobar (3),

Student koji izgubi status studenta na matičnom fakultetu, ne može nastaviti studij na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Student ne može ostvariti pravo prijelaza sa studija na kojem nije proveden prijemni ispit ili upis nije proveden na temelju rezultata državne mature.

Student ne može ostvariti pravo prijelaza na prvu i šestu godinu studija na Medicinskom fakultetu u Mostaru.

Zahtjev za prijelaz studenata predaje se od 01. do 15. rujna tekuće godine na protokol u Tajništvu fakulteta.

Uz obrazloženi zahtjev (zamolbu) student treba priložiti:

 1. a) kopiju indeksa,
 2. b) potvrdu fakulteta da je redoviti student na tom fakultetu, i da je stekao uvjet za upis u višu godinu studija
 3. c) prijepis ocjena s prosjekom
 4. d) nastavni plan i program

Studenti koji su srednju školu završili u inozemstvu, moraju izvršiti nostrifikaciju svjedodžbi.

Nepotpuna dokumentacija neće se uzeti u razmatranje!

Konačni izbor pristupnika za prijelaz na Fakultet izvršit će dekan na temelju prijedloga Povjerenstva za nastavu.

Pristupnik koji stekne pravo prijelaza na temelju odluke dekana može se upisati na Fakultet u roku 3 dana po donošenju navedene odluke.


OBAVJEST ZA STUDENTE KOJI ISPITE PRIJAVLJUJU ISS  ON-LINE  

Svi studenti koji ispite prijavljuju putem ISS-a, zamolbe će slati ovim putem (prijepisi ocjena, potvrde…) sa naznakom u koju svrhu.  

Studenti koji na svoju aplikaciju nisu unijeli e-mail adresu, mole se da to učine.

Za sve poteškoće vezane uz ISS sustav, bilo da se radi o prijavi ispita, logiranja u sustav ili bilo kojeg drugog problema, odmah se javiti u Studentsku referadu. Problem prijaviti e-mail-om na adrese:

olivera.boras@sve-mo.ba  ;   ivana.milos@sve-mo.ba  

Ukoliko studenti ne prijave problem do 24:00 sata zadnjeg dana prijave ispita, na isti ne mogu pristupiti, ne mogu naknadno prijaviti ispit, niti pokušavati ostvariti to pravo na osnovi molbi rukovodstvu Fakulteta. Stoga Vas molimo da se pridržavate propisanih rokova


Informacije za studente

Testiranje (ovjera) semestra

 • Student je dužan ovjeriti svaki semestar. Uvjet za ovjeru je potpis nastavnika iz svih odslušanih predmeta.

Upis u više nastavne godine

 • Student stječe pravo upisa u narednu godinu studija ako je do kraja upisnog roka ispunio sve propisane obveze i položio sve ispite.

Ponavljanje godine

  • Student koji nije stekao pravo upisa u narednu godinu studija ponavlja istu godinu i nema pravo upisivati predmete iz više godine studija.
  • Studenti koji ponavljaju godinu studija i polože sve ispite iz prethodne godine studija do kraja zimskog ispitnog roka mogu upisati predmete više godine koji se slušaju samo u ljetnom semestru.

 

 • Student koji obnavlja godinu može izlaziti na ispitne rokove u toj akademskoj godini uključujući i rok nakon održane nastave, bez obzira koliko je puta izlazio na ispit.
 • Student koji obnavlja godinu, nije dužan ponovno slušati nastavu, osim ako želi pristupiti parcijalnim ispitima ili sam zahtijeva slušanje nastave. Student koji će ponovno slušati nastavu dužan je da se prvi dan nastave javi pročelniku katedre s pismenim zahtjevom. Pročelnik katedre na tom zahtjevu mora potpisati i naznačiti da je suglasan. Taj zahtjev se zatim upućuje studentskoj referadi.

Ispiti

 • Ispitu može pristupiti student koji je udovoljio svim propisanim nastavnim obvezama.
 • Student prijavljuje polaganje ispita (on-line) 5 dana prije početka ispitnog termina. Na našoj web stranici www.mefmo.ba nalazi se ISS-studenti (Informacijski sveučilišni sustav). Login za aplikaciju: na početnoj formi prijave, unesu se korisnički podaci koje ste dobili, korisničko ime (user name) i lozinka (password). Pod izbornikom upute je detaljan prikaz (pročitajte)
 • Ako student iz bilo kojeg razloga ne može pristupiti prijavljenom ispitu dužan je odjaviti ispit 2 dana prije početka ispitnog termina.
 • Student koji pravodobno ne odjavi ispit dužan je snositi troškove u visini od 50,00 KM
 • Četvrti izlazak na ispit (komisijski ispit) se polaže pred ispitnim povjerenstvom.
 • Student mora uplatiti 100,00 KM na žiro-račun Fakulteta, donijeti uplatnicu u studentsku referadu, pa tek onda može prijaviti ispit.
 • Položeni djelimični ispiti/parcijalni testovi koje je student položio tijekom trajanja turnusa priznaju se samo u tekućoj akademskoj godini.
 • Za kolokvije i parcijalne ispite studenti naprave popis i dostave u studentsku referadu

Studentska referada

 • Rad sa studentima je od 10.00-13.00 sati.
 • Kontakt telefon: 335-616
 • Za bilo kakve potvrde/ispise ocjena isl. Studenti šalju zahtjeve preko svoje ISS aplikacije
 • Ako student ima bilo kakvo pitanje, treba se obratiti u Studentsku referadu, a ne pitati kolege sa viših godina.