Syllabus

Naziv kolegija

 

Zdravstvena ekologija i medicina rada

Kod kolegija

 

Studijski program

Ciklus

Integrirani sveučilišni studij medicine

 

Godina

Studija

VI

ECTS vrijednost boda:

3,5

Semestar

XI

Broj sati po semestru (p+v+s)

90

(30+30+30)

Status kolegija:

obvezni

Preduvjeti:

Položeni svi ispiti pete godine

Usporedni uvjeti:

 

Pristup kolegiju:

 Studenti VI godine studija

Vrijeme održavanja nastave:

Prema rasporedu

Nositelj kolegija/nastavnik:

Prof.dr.sc. Jagoda Doko Jelinić

Kontakt sati/konzultacije: 

Prema dogovoru

E-mail adresa i broj telefona:

jdoko@snz.hr

Asistent

1.      Prof.dr.sc. Ivan Vasilj

2.      Doc,dr.sc. Krunoslav Capak

3.      Doc.dr.sc.  Jelena Ravlija

4.      Boženka Galić Tirić, dr, med.

5.      S. Šarac, dipl. ing

6.      Mr.sc. Amila Puzić specijalist medicine rada

7.    Mr.sc. Fadil Pašićć specijalist medicine rada

Kontakt sati/konzultacije: 

 

E-mail adresa i broj  telefona

 

Ciljevi kolegija:

 

Ciljevi ovog kolegija su: upoznati studente s kemijskim, biološkim i fizikalnim čimbenicima neposrednog životnog  i radnog okoliša, uključujući i izvanredna stanja koji mogu negativno utjecati na ljudsko zdravlje. Također će se upoznati s metodama za praćenje izloženosti štetnim čimbenicima okoliša i procjenom zdravstvenih učinaka. 

 

Ishodi učenja

(opće i specifične kompetencije):

 

Nakon što odslušaju i polože ovaj kolegij, studenti će znati / moći:

Opći ishodi:

–          razumijevanje ovisnosti zdravlja i bolesti o kemijskim, biološkim i fizikalnim čimbenicima vezanim za neposredni životni i radni okoliš, uključujući izvanredna stanja;

–          predlaganje mjera prevencije i ublažavanja ekoloških katastrofa

Specifični ishodi:

–          tumačenje i procjenu rezultata praćenja okoliša i biološkog praćenja,

–          uzimanje radne anamneze, procjenu štetnih zdravstvenih učinaka okolišnih čimbenika, uvjeta i načina rada,

–          procjenu hitnosti i potrebe djelovanja sukladno standardnim postupcima u slučaju trovanja i nesreća na radu, ako uvjeti to dopuštaju.

–          procijeniti učinke dugotrajne izloženosti niskim razinama onečišćenja i niskim dozama zračenja

–          stjecanje znanja o uzrocima i prevenciji ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, bolesti u svezi s radom i športom, te drugih bolesti koje su važne u morbiditetu radnika kao uzrok privremene ili trajne nesposobnosti za rad;

–          potaknuti izgradnju stavova o dobrobiti multidisciplinarnog pristupa u rješavanju složenih odnosa uvjeta života i rada te znanja o sudjelovanju u radu multidisciplinarnih timova.

 

Sadržaj silabusa/izvedbenog plana (ukratko):

 

Nastava predmeta Zdravstvena ekologija i medicina rada sastoji se od 20 jedinica. Svaka tematska jedinica sadrži: 1-2 sata predavanja, 1-3 sata seminara i 1-3 sata vježbi.

 

Način izvođenja nastave

(označiti masnim tiskom)

Predavanja

Vježbe

Seminari

Samostalni zadaci

 

Konzultacije

Mentorski rad

Terenska nastava

Ostalo

Napomene:

Studentske obveze

Redovito pohađanje nastave (predavanja, seminari, vježbe) i izrada seminarskog rada

Praćenje i ocjenjivanje studenta

(označiti masnim tiskom)

Pohađanje nastave

Aktivnosti u nastavi

Seminarski rad

Praktični rad

Usmeni ispit

Pismeni ispit

 

Kontinuirana provjera znanja

Esej

 

 

 

 

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava prijenosa bodova

 

OBVEZE STUDENTA

SATI (PROCJENA)

UDIO U ECTS-u

UDIO U OCJENI

Pohađanje nastave i angažiranost na nastavi

30

0

0%

Seminarski rad

30

0,5

0%

Kolokvij (2) ili

Pismeni ispit

50

1,5

50%

Usmeni ispit

50

1,5

50%

Dodatna pojašnjenja:

 

 

Ispit iz predmeta je pismeni i usmeni.

Pismeni test (cjelokupni pismeni test 50% ocjene)

Pravo na polaganje pismenog dijela imaju svi oni koji su redovito pohađali nastavu. Također, pismenom ispitu mogu pristupiti studenti  koji su kolokvirali nastavne jedinice tijekom kojih nisu bili na nastavi (20%). Pismeni ispit sadrži 90 pitanja.

Kriteriji ocjenjivanja pismenog ispita je: ukupan postotak točnih odgovora potreban za pozitivnu ocjenu je 60% .

Položeni pismeni ispit uvjet je za pristupanje usmenom ispitu. Završna ocjena koja se upisuje u indeks je srednja ocjena pismenog i usmenog dijela ispita.

 

Prema Pravilniku o studiranju konačna se ocjena dobiva na sljedeći način:

A = 91-100% 5 (izvrstan) B = 79 to 90% 4 (vrlo dobar) C = 71 to 80% 3 (dobar)

D = 61 to 70% 2 (dovoljan) F = 0 to 60% 1 (nedovoljan)

 

Obvezna literatura:

  1. Ljubičić M, Doko Jelinić J, Capak K. : Zdravstvena ekologija, Medicinski fakultet, Mostar2014, skripta,
  2. Šarić M, Žuškin E. MEDICINA RADA I OKOLIŠA, (Odabrana poglavlja), Medicinska naklada, Zagreb, 2002.

 

Dopunska literatura:

1.      Valić i sur. ZDRAVSTVENA EKOLOGIJA, Medicinska naklada, Zagreb,  2001.

2.      Beritić-Stahuljak D, Žuškin E, Valić F, Mustajbegović J: MEDICINA RADA, Medicinska naklada, Zagreb, 1999.

3.      Senta A, Pucarin-Cvetković J, Doko Jelinić J. KVANTITATIVNI MODELI NAMIRNICA I OBROKA, Medicinska naklada, Zagreb, 2004.

 

Dodatne informacije o kolegiju

 

 

 

                           

PRILOG: Kalendar nastave

Broj nastavne

 jedinice

TEME I LITERATURA

 

I.

Naslov: Okoliš i zdravlje

Kratki definicija i zadaća zdravstvene ekologije, povijeni razvoj

Literatura: obavezna i dopunska

II.

Naslov: Kemijski čimbenici u općem okolišu

Kratki opis: zdravstveni učinci metala, plinova i para, pesticidi,  

Literatura: obavezna i dopunska

III.

Naslov: Fizikalni čimbenici u općem okolišu

Kratki opis: buka, zdravstveni učinci izloženosti buci, elektromagnetskom  zračenju

Literatura: obavezna i dopunska

IV.

Naslov: Biološki čimbenici okoliša

Kratki opis: bolesti uzrokovane mikroorganizmima, bolesti prenosive vektorima

Literatura: obavezna i dopunska

V.

Naslov: Osnove ekološke toksikologije

Kratki opis:putovi unosa, testovi toksičnosti , zdravstveno ekološki standardi 

Literatura: obavezna i dopunska

VI.

Naslov: Zdravstveni učinci onečišćenja zraka

Kratki opis: onečišćenje atmosfere, onečišćenje zraka zatvorenih prostora, 

Literatura: obavezna i dopunska

VII.

Naslov: Zdravstveni aspekti stanovanja i urbanizacija

Kratki opis: Ekonomski razvoj, industrija, energetika i promet

Literatura: obavezna i dopunska

VIII.

Naslov: Globalni zdravstveno ekološki problemi

Kratki opis: globalno zagrijavanje, stanjivanje ozonskog sloja, svjetlosno onečišćenje,  onečišćenje tla

Literatura: obavezna i dopunska

IX.

Naslov: Prehrana i zdravlje

Kratki opis: Javnozdravstveno značenje prehrane, metode ocjenjivanja stanja uhranjenosti, planirane i evaluacija prehrane

Literatura: obavezna i dopunska

X.

Naslov: Dodaci u prehrani

Kratki opis: kontaminanti u hrani, laboratorijsko ispitivanje zdravstvene ispravnosti namirnica, nadzor nad zdravstvenom ispravnosti vode za piće

Literatura: obavezna i dopunska

XI.

Naslov: Voda i zdravlje

Kratki opis: vodoopskrba i dispozicija otpadnih voda, laboratorijsko ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće , terenske vježbe: posjet vodoopskrbnom objektu, posjet sustavu za pročišćavanje otpadnih voda

Literatura: obavezna i dopunska

XI.

Naslov: Zbrinjavanje otpada

Kratki opis: komunalni otpad, medicinski otpad

Literatura: obavezna i dopunska

XII.

Naslov: Opća načela medicine rada

Kratki opis: zadaci medicine rada, definicije, klasifikacija i mehanizam djelovanja industrijskih otrova

Literatura: obavezna i dopunska

XIII.

Naslov: Profesionalne štetnosti

Kratki opis: fizikalni, kemijski i biološki čimbenici

Literatura: obavezna i dopunska

XIV.

Naslov: Fiziologija i psihologija rada

Kratki opis: Fiziološki aspekti radnih opterećenja, ergonomski pristup sustavu čovjek – stroj – radni okoliš, umor i mjere sprječavanja

Literatura: obavezna i dopunska

XV.

Naslov: Profesionalne bolesti i bolesti u svezi s radom

Kratki opis: profesionalne dermatoze, profesionalni maligni tumori, bolesti sustava za kretanje, sindrom bolnih leđa

Literatura: obavezna i dopunska

XVI.

Naslov: Zdravstveni rizici odabranih zanimanja

Kratki opis: zdravstveni djelatnici, radnici u prometu, aluminijska industrija

Literatura: obavezna i dopunska

XVII

Naslov:Reproduktivno zdravlje i radno mjesto

Kratki opis: mutageni, karcinogeni, endokrini disruptori u radnom okolišu

Literatura: obavezna i dopunska

XVIII

Naslov: Kontrola radnog okoliša

Kratki opis:Ocjenjivanje čimbenika na radnom mjestu, , monitoring, procjena ugroženosti i suzbijanje izloženosti čimbenicima na radnom mjestu

Literatura: obavezna i dopunska

XIX

Naslov: Ocjena radne sposobnosti

Kratki opis: ambulanta medicine rada, ocjenjivanje privremene nesposobnosti za rad

Literatura: obavezna i dopunska

XX.

Naslov: Zaštita na radu

Kratki opis: tehničke, administrativne mjere zaštite, osobna zaštita

Literatura: obavezna i dopunska