Syllabus

Naziv kolegija

Kiruški staž

 

Kod kolegija

 

Studijski program

Ciklus

Integrirani sveučilišni studij, medicina

 

Godina

Studija

VI

ECTS vrijednost boda:

6

Semestar

1

Broj sati po semestru (p+v+s)

120

(0+100+20)

Status kolegija:

obvezni

Preduvjeti:

Položeni svi ispiti pete godine

Usporedni uvjeti:

 

Pristup kolegiju:

Studenti 6. godine studija medicine

Vrijeme održavanja nastave:

Prema rasporedu

Nositelj kolegija/nastavnik:

doc. dr. sc. Zdrinko Brekalo, dr. med.

Kontakt sati/konzultacije: 

Ponedjeljkom i četvrtkom od 13 – 14 h ili po dogovoru

E-mail adresa i broj telefona:

zdrinkobrekalo@hotmail.com

Asistent

– doc. dr.sc. Boris Jelavić

– doc.dr. sc. Antonio Sesar

– doc. dr. sc. Irena Sesar

– doc. dr. sc. Nikica Šutalo

– doc. dr. sc. Mario Jurić

– dr. sc. Zoran Trninić

– dr. sc. Vlatka Martinović

– dr.sc. Josip Mišković

– mr.sc. Kristijan Juka

– mr.sc. Maki Grle

– mr.sc. Ludvig Letica

– mr. sc. Goran Lakičević

– mr. sc. Violeta Šetka – Čuljak

– dr. Martina Šoljić

 

Kontakt sati/konzultacije: 

 

E-mail adresa i broj  telefona

 

Ciljevi kolegija:

 

Ciljevi ovog kolegija su upoznati studente sa sljedećim:

–          Prepoznavanjem hitnih kirurških stanja i dijagnoza

–          Pripremu pacijenta za hitne kirurške zahvate

–          Izvođenjem hitnih kirurških tehnika i saniranje ozljeda

 

Ishodi učenja

(opće i specifične kompetencije):

 

Nakon što odslušaju i polože ovaj kolegij, studenti će znati / moći:

 

Opći ishodi:

–          Poznavati ustroj Klinike za kirurgiju, principe rada u  poliklinici, specijalističkim ambulantama, na odjelu, u sterilizaciji i operacijskoj dvorani

Specifični ishodi:

–          student će znati objašnjavati i izvoditi – uzimanje i pisanje anamneze i statusa kirurškog bolesnika;

–          raditi u hitnoj ambulanti – trijaža;

–          raditi u kontrolnoj ambulanti;

–          asistirati kod kirurškog zahvata;

–          vršiti primarnu obrada rane;

–          postavljati sadreni zavoj;

–           postavljati urinarne katetere, intravenske katetere i infuzije i nazogostrične sonde;

–          punkciju zgloba ili tjelesnih šupljina.

 

Sadržaj silabusa/izvedbenog plana (ukratko):

 

Nastava predmeta Kirurški staž sastoji se od vježbi, izrade seminarskih radova, te zaključnog ispita. Veći dio nastave je posvećen praktičnom dijelu.

Način izvođenja nastave

(označiti masnim tiskom)

Predavanja

Vježbe

Seminari

Samostalni zadaci

 

Konzultacije

Mentorski rad

Mentorski rad

Mentorski rad

Napomene:

Studentske obveze

Završni ispit; pohađanje i aktivno sudjelovanje u nastavi.

Studenti će se ocjenjivati temeljem:

·         Aktivnog sudjelovanja na seminarima i vježbama.

·         Čitanja nastavnih tekstova i razvijanje vlastitog kritičkog razmišljanja o gradivu te izražavanja tog mišljenja.

 

Praćenje i ocjenjivanje studenta

(označiti masnim tiskom)

Pohađanje nastave

Aktivnosti u nastavi

Seminarski rad

Praktični rad

Usmeni ispit

Kontinuirana provjera znanja

Kontinuirana provjera znanja

Kontinuirana provjera znanja

 

 

 

 

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava prijenosa bodova

(Primjer)

OBVEZE STUDENTA

SATI (PROCJENA)

UDIO U ECTS-u

UDIO U OCJENI

Pohađanje nastave i angažiranost na nastavi

100

4

40%

Seminarski rad

20

 

1

10%

Kolokvij (2) ili

Pismeni ispit

0

0

0

Usmeni ispit

30

 

1

50%

Dodatna pojašnjenja:

Ispit iz predmeta je usmeni.

Pravo na polaganje ispita imaju svi oni koji nisu izostali s nastave.

 

 

Prema Pravilniku o studiranju konačna se ocjena dobiva na sljedeći način:

A = 91-100% 5 (izvrstan) B = 79 to 90% 4 (vrlo dobar) C = 67 to 78% 3 (dobar)

D = 55 to 66% 2 (dovoljan) F = 0 to 54% 1 (nedovoljan)

 

Obvezna literatura:

 

1.      Kvesić A i sur. Kirurgija. Zagreb: Medicinska naklada; 2016.

2.      Tomislav Šoša, Željko Sutlić, Zdenko Stanec, Ivana Tonković i suradnici. Kirurgija. Zagreb: Naklada Ljevak, 2007.

3.      Zdravko Mandić i suradnici. Oftalmologija. Zagreb: Medicinska naklada, 2014.

4.      Hančević J i suradnici. Lomovi i iščašenja. Naklada Slap, Jastrebarsko 1998.

5.      Željko Bumber, Vladimir Katić, Marija Nikšić-Ivančić, Boris Pegan, Vlado Petric, Nikola Šprem. Otorinolaringologija. Zagreb: Naklada Ljevak; 2004.

 

 

 

Dopunska literatura:

 

Prpić I i suradnici. Kirurgija za medicinare: Priručnik za ispite. Školska knjiga, Zagreb 1995.

 

Dodatne informacije o kolegiju

 

 

 

                           

PRILOG: Kalendar nastave

Broj nastavne

 jedinice

TEME I LITERATURA

 

I.

Naslov: Hitna stanja u dječjoj kirurgiji

Kratki opis: inkarcerirana kila, pilorostenoza, akutni skrotum

Literatura: obvezna i dopunska

II.

Naslov: Hitna stanja u kardiovaskularnoj kirurgiji

Kratki opis: tromboza, aortalne aneurizme, tamponada srca

Literatura:obvezna i dopunska

III.

Naslov: Hitna stanja u abdominalnoj kirurgiji

Kratki opis: akutni abdomen, ileus, akutne upalne bolesti trbušne šupljine

Literatura:obvezna i dopunska

IV.

Naslov: Hitna stanja prsnog koša

Kratki opis: pneumotoraks, traumatske ozljede prsišta

Literatura:obvezna i dopunska

V.

Naslov: Hitna stanja u neurokirurgiji

Kratki opis:  subduralni i epiduralni hematom, krvarenja CNS-a

Literatura: obvezna i dopunska

VI.

Naslov: Hitna stanja u ortopediji

Kratki opis: frakture lokomotornog sustava, luksacije

Literatura: obvezna i dopunska

VII.

Naslov: Hitna stanja u oftalmologiji

Kratki opis: strano tijelo oka, traumatske perforantne ozljede

Literatura: obvezna i dopunska

VIII.

Naslov: Hitna stanja u maksilofacijalnoj kirurgiji

Kratki opis: strana tijela, traumatske ozljede

Literatura: obvezna i dopunska

IX.

Naslov:

Kratki opis:

Literatura:

X.

Naslov:

Kratki opis:

Literatura:

XI.

Naslov:

Kratki opis:

Literatura:

XI.

Naslov:

Kratki opis:

Literatura:

XII.

Naslov:

Kratki opis:

Literatura:

XIII.

Naslov:

Kratki opis:

Literatura:

XIV.

Naslov:

Kratki opis:

Literatura:

XV.

Naslov:

Kratki opis:

Literatura: