Syllabus

Naziv kolegija

Sudska medicina

 

Kod kolegija

 

Studijski program

Ciklus

 

Integrirani sveučilišni studij, medicina

Godina

Studija

 

6

ECTS vrijednost boda:

3

Semestar

11

Broj sati po semestru (p+v+s)

50

(16+ 17+ 17)

Status kolegija:

obvezni

Preduvjeti:

Položeni svi ispiti pete godine

Usporedni uvjeti:

/

Pristup kolegiju:

 Studenti 6. godine studija medicine

Vrijeme održavanja nastave:

Prema rasporedu

Nositelj kolegija/nastavnik:

Prof.dr.sc. Marija Definis-Gojanović

Kontakt sati/konzultacije: 

Prema dogovoru

E-mail adresa i broj telefona:

marija.dg@gmail.com (+385 91 201 64 31)

Asistent

Anita Galić, dr.med.

Kontakt sati/konzultacije: 

/

E-mail adresa i broj  telefona

/

Ciljevi kolegija:

 

Ciljevi ovog kolegija su:

upoznati studente s načinom rada i organizacijom sudske medicine; naučiti razlikovati prirodno od nasilnog oštećenja zdravlja, prirodne od nasilne smrti; odrediti vrijeme, uzrok i način oštećenja zdravlja i smrti; spoznati problematiku identifikacija, vještačenja u sudskim postupcima, liječničke odgovornosti i dužnosti.

Ishodi učenja

(opće i specifične kompetencije):

 

Nakon što odslušaju i polože ovaj kolegij, studenti će znati / moći:

Opći ishodi:

– planirati samostalno učenje na način kritičkog i samokritičkog propitivanja znanstvenih istina; razvijati naviku uporabe stručne literature;

– demonstrirati posjedovanje osobnih kvaliteta ličnosti (timski rad, osobni doprinos, zainteresiranost, aktivno slušanje i izgradnja pozitivnih odnosa s članovima grupe; tolerancija; odnos prema profesiji).

Specifični ishodi:

– savladati temeljna znanja iz područja tanatologije, nasilnog oštećenja zdravlja i smrti, identifikacija, vještačenja, prometnog traumatizma i liječničke deontologije;

– analizirati i objasniti medicinske činjenice za potrebe pravne struke;

– znati samostalno obaviti vanjski pregled mrtvog tijela;

– prepoznati znakove smrti, postaviti dijagnozu uzroka smrti; prepoznati nasilnu/zaraznu smrt te poduzeti odgovarajuće radnje, kao i ispuniti zakonske obrasce prijave smrti; prepoznati prividnu smrt i poduzeti potrebne radnje;

– savladati pravilno dokumentiranje i prijavljivanje ozljeda kod živih osoba;

– savladati ispravno izuzimanje, pohranu i proslijeđivanje uzoraka za toksikološke i druge analize.

Sadržaj silabusa/izvedbenog plana (ukratko):

 

Nastava predmeta Sudska medicina sastoji se od 8 jedinica, 8 provjera i proširenja znanja na seminarima, te 8 kolokvij provjera znanja na vježbama.

Svaka tematska jedinica sadrži: 2 sata predavanja, 2-3 sata seminara i 2-3 sata vježbi.

Način izvođenja nastave

(označiti masnim tiskom)

Predavanja

Vježbe

Seminari

Samostalni zadaci

Konzultacije

Mentorski rad

Terenska nastava

Ostalo

Napomene:

Nastava iz svake cjeline počinje sa predavanjima, te se razrađuje i nadopunjuje na seminarima i vježbama. Na seminarima studenti dobivaju stručne i znanstvene separate iz dopunske literature s obvezom njihove obrade i prezentacije, a sa svrhom proširenja saznaja iz tematskih cjelina obrađenima na predavanjima. Na vježbama se, u manjim skupinama, rješavaju konkretni problemski zadatci i slučajevi iz prakse, te kolokviraju isti.

Studentske obveze

Pohađanje i aktivno sudjelovanje u nastavi; obrada seminarskih tema s izradom projektnog zadatka uz power point prezentaciju i domaćih uradaka s usmenom prezentacijom; kolokviranje vježbi; završni ispit.

Studenti će se ocjenjivati temeljem:

·         pohađanja nastave i aktivnog sudjelovanja na seminarima i vježbama,

·         pripremanja seminara u obliku domaćih uradaka i prezentacija,

·         čitanja nastavnih tekstova i razvijanja vlastitog kritičkog razmišljanja o gradivu te izražavanja tog mišljenja,

·         rada u malim skupinama.

Praćenje i ocjenjivanje studenta

(označiti masnim tiskom)

Pohađanje nastave

Aktivnosti u nastavi

Seminarski rad

Praktični rad

Usmeni ispit

Pismeni ispit

 

Kontinuirana provjera znanja

Esej

 

 

 

 

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava prijenosa bodova

(Primjer)

OBVEZE STUDENTA

SATI (PROCJENA)

UDIO U ECTS-u

UDIO U OCJENI

Pohađanje nastave i angažiranost na nastavi

25

1

20%

Projektni rad/domaći uradak

25

1

30%

Završni ispit

30

1

50%

Dodatna pojašnjenja:

 

Projektni rad uključuje obradu zadane teme s PPP. Uspješnom izradom može se ostvariti 15% udjela u konačnoj ocjeni.

Domaći uradci (2 uratka) uključuju obradu i usmenu prezentaciju izabranih seminarskih separata. Uspješnom izradom može se ostvariti 15% udjela u konačnoj ocjeni (2 uratka po 7,5% udjela u ocjeni).

 

Završni ispit sastoji se od pisanog, usmenog i praktičnog dijela.

Pravo na izlazak na ispit  imaju svi oni studenti koji nisu izostali s nastave, kao i oni koji su kolokvirali nastavne jedinice tijekom kojih nisu, opravdano, bili na nastavi ili na kojima nisu pokazali dostatno znanje.

Pisani ispit (test od 60 pitanja, prag prolaznosti 60% točnih odgovora; 16% završne ocjene)

36-42=dovoljan(2);

43-48=dobar(3); 

49-54=vrlo dobar(4); 

55-60=izvrstan(5);

Praktični ispit (14% završne ocjene)

Praktični ispit se sastoji od pisanog rješenja i usmenog obrazloženja zadanog upita.

Usmeni ispit (20% završne ocjene)

Usmeni ispit se sastoji od 3 pitanja. Studenti izvlače kartice s pojedinim pitanjima.

Završna ocjena: zbroj pondera=

pohađanje nastave i aktivnosti za vrijeme iste (20%) + izrada projektnog i domaćih uradaka (30%) + završni ispit (50% /pisani dio 16%, praktični dio 14%, usmeni dio 20%/).

 

Prema Pravilniku o studiranju konačna se ocjena dobiva na sljedeći način:

A = 91-100% 5 (izvrstan) B = 79 to 90% 4 (vrlo dobar) C = 67 to 78% 3 (dobar)

D = 55 to 66% 2 (dovoljan) F = 0 to 54% 1 (nedovoljan)

 

Obvezna literatura:

– Dušan Zečević, i sur.: Sudska medicina i deontologija. Medicinska naklada, Zagreb, 2004.

Dopunska literatura:

– Dominick Di Maio, Vincent Di Maio: Forensic Pathology, 2nd ed. CRC Press, 2001,

– Dušan Zečević, i ost. Vještačenje težine tjelesnih ozljeda u krivičnom postupku. Informator, Zagreb, 1985,

– Milan Čović, i ost.: Vještačenja u cestovnom prometu. Informator, Zagreb, 1987,

– Dragan Primorac, i sur.: Analize DNA u sudskoj medicini i pravosuđu. Medicinska naklada, Zagreb, 2008

– izabrani separati iz domaće i strane literature.

Dodatne informacije o kolegiju

Način praćenja kvalitete nastave:

studentska anketa

analiza kvalitete nastave od strane studenata i nastavnika

analiza prolaznosti na ispitima

izvješće Ureda za  kvalitetu nastave

samoevaluacija i izvaninstitucijska evaluacija (posjet timova za kontrolu kvalitete)

                           

PRILOG: Kalendar nastave

Broj nastavne

 jedinice

TEME I LITERATURA

 

I.

Naslov: Oštećenje zdravlja i smrt

Kratki opis: uzrok, mehanizam, vrsta smrti; iznenadne, naprasne, sumnjive smrti; iznenadna prirodna smrt; važnost obdukcija

Literatura: obvezna i dopunska

II.

Naslov: Ozljede – mehaničke

Kratki opis: nespecifične i specifične mehaničke ozljede; specifičnost ozljeđivanja pojedinih dijelova tijela; kraniocerebralne ozljede

Literatura: obvezna i dopunska

III.

Naslov: Ozljede – asfiktične, fizikalne, psihičke, nutritivne

Kratki opis: sufokacije i strangulacije; opće i lokalno djelovanje povišene i snižene temperature; ozljede elektricitetom; psihička trauma; nasilna gladovanja i žeđanja

Literatura: obvezna i dopunska

IV.

Naslov: Ozljede – kemijske (toksikologija)

Kratki opis: uvod u sudsku toksikologiju; sudskotoksikološki značajni otrovi; alkohol i droge

Literatura: obvezna i dopunska

V.

Naslov: Tanatologija

Kratki opis:  agonija, prividna smrt; rani i kasni znakovi smrti; utvrđivanje vremena smrti; djelovanje životinja na ljudske ostatke

Literatura: obvezna i dopunska

VI.

Naslov: Medicinska kriminalistika

Kratki opis: očevid; biološki tragovi; sudska antropologija; sudska odontologija; sudska entomologija; identifikacija

Literatura: obvezna i dopunska

VII.

Naslov: Kaznena djela

Kratki opis: tjelesne ozljede i kvalifikacija; ubojstvo, samoubojstvo; protupravni prekid trudnoće, čedomorstvo; kaznena djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa

Literatura: obvezna i dopunska

VIII.

Naslov: Vještačenje i liječnička deontologija

Kratki opis: vještak i vještačenje u kaznenom/građanskom postupku; vještačenje u cestovnom prometu; vještačenje u paternitetnim parnicama; kaznena odgovornost liječnika; medicina u službi države

Literatura: obvezna i dopunska