Sudska medicina

Rezultati ispita iz sudske medicine


Naziv kolegija

 

Vrijeme održavanja

SUDSKA MEDICINA

30.01.2018.-10.02.2018.

Akademska

godina

2017./2018.

 

 

Semestar:

 

zimski

 

Broj sati (p+s+v)

 

17(svi)+17(svi)+16

(grupa A, grupa B)

 

 

 

 

 

Nositelj kolegija/nastavnik:

Suradnik:

prof. dr. sc. Marija Definis-Gojanović, dr.med.

dr.sc. Kristijan Bečić, dr.med.

 

E-mail adresa i broj telefona:

marija.dg@gmail.com    +385 91 201 64 31

 

 

Predavanja, seminari, vježbe:

(Split-Mostar, telekonferencijski)

Marija Definis-Gojanović

Utorak, 30.01.2018.: 6 sati predavanja (svi, 90.00-14.00), 1 sat seminara (svi, 14.00-14.45)

Teme: Uvod u sudsku medicinu; Oštećenje zdravlja i smrt; Mehaničke ozljede; Ozljede lubanje i mozga; Asfiktične ozljede; Fizikalne i ostale ozljede

Srijeda, 31.01.2018.: 6 sati predavanja (svi, 09.00-14.00), 1 sat seminara (svi, 14.00-14.45)

Teme: Tanatologija, mrtvozorstvo; Kriminalitet i kazneno djelo; Težina tjelesnih ozljeda; Medicinska dokumentacija; Osnove kriminalistike

Četvrtak, 01.02.2018.: 1 sat vježbi (grupa A, 09.00-09.45), 5 sati predavanja (svi, 09.45-14.00), 1 sat seminara (svi, 14.00-14.45), 1 sat vježbi (grupa B, 14.45-15.30)

Teme: Ubojstvo, samoubojstvo; Pobačaj, čedomorstvo; Seksualni delikti; Identifikacija; Prometni traumatizam; Medicinska dentologija

 

 

Seminari, vježbe:

(Mostar, Kristijan Bečić)

Ponedjeljak, 05.02.2018.: 3 sata vježbi (grupa A, 08.30-10.45), 2 sata seminara (svi, 11.00-12.30), 3 sata vježbi (grupa B, 12.30-14.45)

 

Utorak, 06.02.2018.: 3 sata vježbi (grupa B, 08.30-10.45), 3 sata seminara (svi, 11.00-13.15), 3 sata vježbi (grupa A, 13.15-15.30)

 

Srijeda, 07.02.2018.: 3 sata vježbi (grupa A, 08.30-10.45), 3 sata seminara (svi, 11.00-13.15), 3 sata vježbi (grupa B, 13.15-15.30)

 

Četvrtak, 08.02.2018.: 3 sata vježbi (grupa B, 08.30-10.45), 3 sata seminara (svi, 11.00-13.15), 3 sata vježbi (grupa A, 13.15-15.30)

 

Petak, 09.02.2018.: 3 sata vježbi (grupa A, 08.30-10.45), 3 sata seminara (svi, 11.00-13.15), 3 sata vježbi (grupa B, 13.15-15.30)

 

 

Ispit (pisani test):

 

Po dogovoru (petak, 09.02.2018. ili subota, 10.02.2018.)

 

 

Praćenje i ocjenjivanje studenta

 

pohađanje nastave

aktivnosti u nastavi

seminarski rad

praktični rad – vježbe

 

test

kontinuirana provjera znanja

 

 

 

 

 

OBVEZE STUDENTA

Udio u ocjeni

 

 

Nazočnost nastavi

20%

 

 

Izrada seminara, odrađene vježbe

20%

 

 

Pismeni ispit

60%

 

 

Dodatna pojašnjenja:

Da bi se pristupilo završnom ispitu studenti su dužni prije njega (tijekom nastave) odraditi zadane seminare i kolokvirati izostale vježbe.

Angažiranost u nastavi se ocjenjuje na sljedeći način:

manje od 80% dolazaka  =  0% ocjene

 od 81% do 84%   = do 4% ocjene

 od 85% do 88%   = do 8% ocjene

 od 89% do 92%   = do 12% ocjene

 od 93% do 96%   = do 16% ocjene

 od 97% do 100%   =  do 20%  ocjene

 

Završni ispit  se ocjenjuju na sljedeći način:

 manje od 50% točnih odgovora  =  0% ocjene

 od 51% do 60%   = do 20% ocjene

 od 61% do 70%   = do 30% ocjene

 od 71% do 80%   = do 40% ocjene

 od 81% do 90%   = do 50% ocjene

 od 91% do 100%   =  do 60%  ocjene

 

Konačna se ocjena dobiva na sljedeći način:

 0 – 55% nedovoljan (1)

55 – 66% dovoljan (2)

67 – 78% dobar (3)

79 – 90% vrlodobar (4)

91 – 100% odličan (5).

 

Ukoliko student nije zadovoljan ocjenom, može pristupiti usmenom ispitu (termin održavanja u dogovoru sa studentskom referadom).

 

Obvezna literatura:

 

1. Zečević D, i sur. Sudska medicina i deontologija. 4. izd. Zagreb: Medicinska naklada, 2004.

 

 

Dopunska literatura:

1. DiMaio VJ, DiMaio D. Forensic Pathology (Practical Aspects of Criminal and Forensic Investigations). 2nd ed. Boca Raton: CRC Press, 2001.2. Saukko P, Knight B. Knight’s Forensic Pathology. 3rd ed. London: Amold Publishers, 2004.

3. Sutlović D, i sur. Osnove forenzične toksikologije. Split: Redak, 2011.

4. Sutlović D, Definis-Gojanović M. Priručnik o uporabi analize DNA u sudsko-medicinskoj praksi. Split: Redak, 2015.