Syllabus

Naziv kolegija

 

Pedijatrija

Kod kolegija

 

Studijski program

Ciklus

 

Integrirani sveučilišni studij, medicina

Godina

Studija

VI

ECTS vrijednost boda:

11

Semestar

XI

Broj sati po semestru (p+v+s)

200

(50+60+90)

Status kolegija:

obavezni

Preduvjeti:

Položeni svi ispiti pete godine

Usporedni uvjeti:

 

Pristup kolegiju:

Studenti 6.godine studija

Vrijeme održavanja nastave:

Prema rasporedu

Nositelj kolegija/nastavnik:

Izv.prof.dr.sc.Darinka Šumanović-Glamuzina,dr.med.

Kontakt sati/konzultacije: 

Srijeda 8,30 ili po dogovoru

E-mail adresa i broj telefona:

dara.glamuzina@tel.net.ba

Asistent

 

Kontakt sati/konzultacije: 

 

E-mail adresa i broj  telefona

 

Ciljevi kolegija:

 

Ciljevi ovog kolegija su: osposobiti studenta da na temelju poznavanja

Etiopatogeneze bolesti i praktičnih vještina mogu prepoznati i liječiti te prevenirati bolesna stanja u dječjoj dobi te provoditi rehabilitaciju oštećenih funkcija

Ishodi učenja

(opće i specifične kompetencije):

 

Opći ishodi:Teoretskim i praktičnim oblicima nastave studentu se omogućuje stjecanje znanja, vještina, navika i stavova kojima se osposobljava za rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

 

Specifični ishodi: Student je osposobljen uzeti anamnezu, pregledati pacijenta te naznačiti osnove terapije bolesnog djeteta; Sposoban je prepoznati i poremećene psihosocijalne uvjete u kojima dolazi do bolesti djeteta te započeti multidisciplinarni postupak

 

Sadržaj silabusa/izvedbenog plana (ukratko):

 

Nastava predmeta pedijatrija sastoji se od  200 šk.sati u kojima se obrađuje 10 nastavnih cjelinina kroz predavanja, vježbe i seminare i to: socijalna medicina, neonatologija, imunologija i hematologija, nefrologija, kardiologija, pulmologija,endokrinologija, gastroenterologija, genetika, neurologija, dječja ortopedija i hitna stanja

Način izvođenja nastave

(označiti masnim tiskom)

Predavanja

Vježbe

Seminari

Samostalni zadaci

 

Konzultacije

Mentorski rad

Terenska nastava

Ostalo

Napomene:Nastava iz svake cjeline započinje jutarnjim vježbama koje uvedu studenta u praktični aspekt prepoznavanja i liječenja određeni bolesti dječje patologije. U jutarnjim sestrinskim vježbama izvode samostalno jednostavne dijagnostičke procedure. U vježbama sa asistentima uz praktični rad imaju svakodnevne provjere prethodno stečenog znanja kao i vježbanje pristupa pacijentu i njegovoj terapiji.

Na seminarima se radi interaktivno, sve grupe imaju priliku pripremiti tekuću programiranu kazuistiku i uvježbavati proces diferencijalne disgnostike.Radni dan završava blokom predavanja iz programirane cjeline.

 

Studentske obveze

Pohađanje jutarnjih vježbi prvo sa sestrama a kasnije s mentorima. Pohađanje predavanja oi seminara. Uraditi barem jedan seminarski rad ili biti dio seminarskog kružoka.

Praćenje i ocjenjivanje studenta

(označiti masnim tiskom)

Pohađanje nastave

Aktivnosti u nastavi

Seminarski rad

Praktični rad

Usmeni ispit

Pismeni ispit

 

Kontinuirana provjera znanja

Esej

 

 

 

 

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava prijenosa bodova

(Primjer)

OBVEZE STUDENTA

SATI (PROCJENA)

UDIO U ECTS-u

UDIO U OCJENI

Pohađanje nastave i angažiranost na nastavi

 

 

 

Seminarski rad

 

 

 

Kolokvij (2) ili

Pismeni ispit

 

 

 

Usmeni ispit

 

 

 

Dodatna pojašnjenja:Ispit iz predmeta je pismeni, praktični i usmeni

Pismeni test sastoji se od 40 pitanja tzv. Problemskog ili kazuističkog stila gdje student odabire najtočniji od pet ponuđenih odgovora. Budući ima ponegdje više točnih, a student izabire najtočniji odgovor, ovaj način ispitivanja traži precizno poznavanje materije.

Test je 40% ocjene.

Na praktičnom ispitu student kod asistenta polaže poznavanje praktičnih aspekata prepoznavanja i liječenja djece. Dobiva jednog pacijenta  a nekoliko aspekata pri tomu je važno : anamneza,fizikalni status, diferencijalna dijagnoza, analiza laboratorijskih i ostalih pretraga. Udio u ukupnoj ocjeni je oko 10%.

Usmeni ispit se sastoji od pet pitanja koja student izvlači sam od stotinu propisanih nastavnim programom i vezanim za udžbenik D.Mardešića „Pedijatrija“., a datih na web stranicama katedre. Student mora znati odgovore na sva pitanja, a na ocjenu utječe kvaliteta odgovora, tj. Poznavanje patofizioloških procesa, dif.dijagnoze i interpretacija nalaza. U ukupnoj ocjeni sudjeluje s 50%.

Prema Pravilniku o studiranju konačna se ocjena dobiva na sljedeći način:

A = 91-100% 5 (izvrstan) B = 79 to 90% 4 (vrlo dobar) C = 67 to 78% 3 (dobar)

D = 55 to 66% 2 (dovoljan) F = 0 to 54% 1 (nedovoljan)

Obvezna literatura:

D. Mardešić i sur: Pedijatrija, Školskaknjiga, Zagreb, 2003.

M. Boranić: Zbirkazadatakaizpedijatrije – Priručnikzapripremanjeispita i provjeruznanja, Školskaknjiga, Zagreb 2004.

Dopunska literatura:

 

Lj. Zergollern-Čupak: Pedijatra, IK Naprijed, Zagreb 1994.

 

Dodatne informacije o kolegiju

 
                           

PRILOG: Kalendar nastave

Broj nastavne

 jedinice

TEME I LITERATURA

 

I.

Naslov: Socijalna pedijatrija

Kratki opis: Morbiditet i mortalitet djece, pokazatelji zdravstvenog stanja,prava djece u okviru društva, dječja psihologija

Literatura: obavezna i dopunska

II.

Naslov: Novorođenče

Kratki opis: fiziološki aspekti prilagodbe, patološka stanja, procjena vitalnosti, procjena dobi, refleksi

Literatura: obavezna i dopunska

III.

Naslov: Hematoonkologija dječje dobi

Kratki opis: Razvoj i funkcije krvotvornog i imunosustava; anemije,leukemije, solidni tumori, poremećaji hemostaze, imunodeficijencije, interpretacija lab.nalaza

Literatura: obavezna i dopunska

IV.

Naslov: Endokrinologija dječje dobi

Kratki opis: Dijabetes mellitus I i II, bolesti štitne žlijezde, hipofiza,nadbubrežna žlijezda, spolne žlijezde, osnovni principi terapije elektrolitske i acidobazne neravnoteže

Literatura: obavezna i dopunska

V.

Naslov: Nefrologija dječje dobi

Kratki opis:  Specifične bolesti bubrega novorođenčeta, infekcija urotrakta, anomalije urotrakta, glomerulske nefopatije,noćno mokrenje u djece, tubulopatije, rahitis

Literatura:obavezna i dopunska

VI.

Naslov: Gastroenterologija

Kratki opis: Prirodna i umjetna prehrana dojenčeta, prehrana predškolskog i školskog djeteta, parenteralna prehrana, akutne i kronične bolesti probavnog trakta, bolesti jetre u djece

Literatura:obavezna i dopunska

VII.

Naslov: Neurologija dječje dobi

Kratki opis: Cerebralni napadi i epilepsije, anomalije CŽS, tumori mozga, degenerativne bolesti mozda,krvarenja , ishemije i kraniocerebralne ozljede, bolesti kralješničke moždine,upale SŽS, dijagnostičke procedure, neurokutani sindrom;

Literatura: obavezna i dopunska

VIII.

Naslov: Genetika

Kratki opis: Nasljedno i stečeno u razvoju,osnove humane genetike,prenatalna oštećenja ploda, antenatalna i postnatalna dijagnoza,kromosomske bolesti, metaboličke bolesti, odabrana kazuistika

Literatura: obavezna i dopunska

IX.

Naslov: Dječja pulmologija

Kratki opis: Akutne infekcije gornjeg dišnog trakta,Pneumonije, tuberkuloza, cistična fibroza, bronhiolitis, opstruktivni bronhitis,alergijske bolesti dišnog trakta, malformacije, strano tijelo

Literatura:obavezna i dopunska

X.

Naslov: Kardiologija dječje dobi

Kratki opis: Dijagnostičke metode,osobitosti KVS u djece, šumovi na srcu,prirođene srčane mane, miokarditisi, poremećaji srčanog ritma, reumatska vrućica, Kawasakijeva bolest, kolagenoze, arterijska hipertenzija, cirkulacijski šok

Literatura:obavezna i dopunska

XI.

 

 

 

XI.

 

 

 

XII.

 

 

 

XIII.

 

Kratki opis:

Literatura:

XIV.

Naslov:

Kratki opis:

Literatura:

XV.

Naslov:

Kratki opis:

Literatura: