Syllabus

Naziv kolegija

Socijalna medicina i zdravstveni menadžment

 

Kod kolegija

 

Studijski program

Ciklus

Dodiplomska nastava, Medicinski fakultet

 

Godina

Studija

V

ECTS vrijednost boda:

3,5

Semestar

IX

Broj sati po semestru (p+v+s)

30P + 10V + 30S

Status kolegija:

 

Preduvjeti:

/

Usporedni uvjeti:

/

Pristup kolegiju:

 

Vrijeme održavanja nastave:

Prosinac, tijekom 3 tjedna

Nositelj kolegija/nastavnik:

Prof.dr Boris Hrabač

Kontakt sati/konzultacije: 

Kontinuirano tijekom trajanja nastave

E-mail adresa i broj telefona:

bhrabac yahoo.com; 061-203-628 

Asistent

Dr.sc.Ivan Bagarić;

Kontakt sati/konzultacije: 

Kontinuirano tijekom trajanja nastave

E-mail adresa i broj  telefona

 

Ciljevi kolegija:

 

Ciljevi ovog kolegija su:

·         Upoznati studenta s osnovama organizacije sustava zdravstva,  zdravstvene ekonomike, principima alokacije resursa u zdravstvu, metodama i mehanizmima plaćanja i ugovaranja u zdravstvu, analizi troškova, isplativosti pojedinih metoda liječenja, te javno-zdravstvenim zakonitostima kretanja zdravlja i bolesti u društvu, itd.

·         Prikazati važnost komunikacijskih vještina u poslu menadžera, kao i uposlenika, definirati motivaciju i razlučiti utjecaj motivacije od drugih čimbenika na produktivnost, spoznati specifičnosti motivacije zdravstvenih profesionalaca, prepoznati razloge konflikata u zdravstvenim ustanovama, upoznati različite tehnike rješavanja konflikta, identificirati osnovne značajke i dimenzije pregovaranja, te upoznati se s konceptom emocionalne inteligencije.

Ishodi učenja

(opće i specifične kompetencije):

 

Nakon što odslušaju i polože ovaj kolegij, studenti će znati / moći:

·         upravljati osnovnim znanjima i razumijeti koncept zdravlja stanivništva, sa svim njegovim biološkim, demografskim i epidemiološkim determinantama, a u kontekstu utjecaja društvenih čimbenika (socio-ekonomski) i čimbenika okoliša, kao i razumijevanje funkcioniranja zdravstvenog sustava i njegovih sastavnica u okviru svih njihovih interakcija;

·         razumjeti značaj motivacijskih i drugih čimbenika, kao što su organizacija i resursi, na produktivnost zdravstvenog osoblja,  sve s ciljem većeg zadovoljstva osoblja, bolje kvalitete zdravstvenih usluga i veće produktivnosti;

 

  • raspolagati osnovnim znanjima, vještinama  i stavovima u oblasti zdravstvenog menadžmenta, koje su relevantne za menadžere niže i srednje razine u zdravstvenim ustanovama;           

·         raspolagati u značajnoj mjeri interpersonalnim vještinama, konceptom emocionalne inteligencije, savladavanjem stresa, upravljanjem vremenom, rješavanjem konflikta, vještinama timskog rada, te motivacije i planiranja na mikronivou.

Sadržaj silabusa/izvedbenog plana (ukratko):

 

Dio „socijalna medicina“: koncept zdravlja i bolesti; determinante zdravlja; socijalno-medicinska dijagnostika; potrebe i zahtjevi za zdravstvenom zaštitom; bolesti socijalne patologije; zdravstveni sustav i podsustavi; mjere zdravstvene zaštite; promocija zdravlja i prevencija bolesti; mreža zdravstvenih institucija i zdravstveni djelatnici; zdravstvena ekonomika; planiranje i programiranje u zdravstvenoj zaštiti; zdravstveni menadžment; komunikacijske vještine; etičke teorije u izboru prioriteta zdravstvene zaštite.

Dio „Zdravstveni menadžment“: pojam i djelokrug zdravstvenog menadžmenta; zdravstveni sustav i ciklus reforme; interpersonalne vještine uspješnog menadžmenta; komunikacija u sestrinskoj njezi; emocionalna inteligencija; menadžment vremena; menadžment konflikta; upravljanje ljudskim resursima u zdravstvu; ocjena suradnika i uposlenika; timski rad; uspješno vođenje sastanka; kreativno rješavanje problema; motivacija suradnika i uposlenika; liderstvo u zdravstvu; menadžment promjene.

 

Način izvođenja nastave

(označiti masnim tiskom)

Predavanja

30

Vježbe

10

Seminari

30

Samostalni zadaci

 

Konzultacije

Mentorski rad

Terenska nastava

Ostalo

Napomene:

Studentske obveze

 

Praćenje i ocjenjivanje studenta

(označiti masnim tiskom)

Pohađanje nastave

Aktivnosti u nastavi

Seminarski rad

Praktični rad

Usmeni ispit

Pismeni ispit

 

Kontinuirana provjera znanja

Esej

 

 

 

 

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava prijenosa bodova

(Primjer)

OBVEZE STUDENTA

SATI (PROCJENA)

UDIO U ECTS-u

UDIO U OCJENI

Pohađanje nastave i angažiranost na nastavi

30

1

 

Seminarski rad

30

1

20%

Kolokvij (2) ili

Pismeni ispit

50

2

60%

Usmeni ispit

30

1

20%

Dodatna pojašnjenja:

Prema Pravilniku o studiranju konačna se ocjena dobiva na sljedeći način:

A = 91-100% 5 (izvrstan) B = 79 to 90% 4 (vrlo dobar) C = 67 to 78% 3 (dobar)

D = 55 to 66% 2 (dovoljan) F = 0 to 54% 1 (nedovoljan)

Obvezna literatura:

Hrabač,B., i sur.: Socijalna medicina. Udžbenik Sveučilišta u Mostar,

ISBN 978-9958-690-72-3), 2010, 225 str.

 

Hrabač,B., Lugonja,M., i Bošnjak,R.: Zdravstvena ekonomika.

Sveučilišna knjižnica (ISBN 978-9958-16-007-3), Mostar, 2013, 250

str.

Dopunska literatura:

Hrabač,B., Šunje,A., i sur.:                                                                        Trening iz zdravstvenog menadžmenta. (Priručnik za menadžere)    Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica, Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju, 2007, 117 str

Dodatne informacije o kolegiju

 

 

                           

PRILOG: Kalendar nastave

Broj nastavne

 jedinice

TEME I LITERATURA

 

I.

Naslov: Pojam i djelokrug socijalne medicine i javnog zdravstva. Pojam zdravlja i bolesti. Socijalno-medicinska dijagnostika.

Kratki opis:

Literatura: Hrabač,B., i sur.: Socijalna medicina. Udžbenik Sveučilišta u

Mostaru, ISBN 978-9958-690-72-3), 2010, 225 str.

II.

Naslov: Potrebe i zahtjevi stanovništva za zdravstvenom zaštitom. Zdravstveni sustav i njegove komponente. Mjere zdravstvene zaštite. Promocija zdravlja i prevencija bolesti.

Kratki opis:

Literatura: Hrabač,B., i sur.: Socijalna medicina. Udžbenik Sveučilišta u

Mostar, ISBN 978-9958-690-72-3), 2010, 225 str.

III.

Naslov: Mreža zdravstvenih institucija i zdravstveni djelatnici. Sastav i djelokrug rada tima obiteljske medicine. Sastav tima u bolnicama.

Kratki opis:

Literatura: Hrabač,B., i sur.: Socijalna medicina. Udžbenik Sveučilišta u

Mostaru, ISBN 978-9958-690-72-3), 2010, 225 str.

IV.

Naslov: Socijalne bolesti kao javno-zdravstveni problemi. Zdravstvena ekonomika. Analiza troškova i koristi. Isplativost screening programa. Uloga „vratara“ u kontroli troškova. Pitanja jednakosti i pravičnosti u zdravstvu.

Kratki opis:

Literatura: Hrabač,B., i sur.: Socijalna medicina. Udžbenik Sveučilišta u

Mostaru, ISBN 978-9958-690-72-3), 2010, 225 str.

V.

Naslov: Primarna zdravstvena zaštita utemeljena na konceptu obiteljske liječničke prakse. Registracija pacijenata u praksi obiteljske medicine – izbor liječnika. Zdravstvena statistika i informacijski sustav.

Kratki opis: 

Literatura: Hrabač,B., i sur.: Socijalna medicina. Udžbenik Sveučilišta u

Mostaru, ISBN 978-9958-690-72-3), 2010, 225 str.

VI.

Naslov: Planiranje i programiranje u zdravstvenoj zaštiti. Godišnji program rada tima obiteljske medicine. Implementacija reforme zdravstva – sadržaj, kontekst, akteri i proces. Koncept reforme zdravstva u F BiH.

Kratki opis:

Literatura: Hrabač,B., i sur.: Socijalna medicina. Udžbenik Sveučilišta u

Mostar, ISBN 978-9958-690-72-3), 2010, 225 str.

VII.

Naslov: Medicinska etika / deontologija. Etičke teorije od značaja za organizaciju zdravstva. Europska Deklaracija o pravima pacijenata.

Kratki opis:

Literatura: Hrabač,B., i sur.: Socijalna medicina. Udžbenik Sveučilišta u

Mostaru, ISBN 978-9958-690-72-3), 2010, 225 str.

VIII.

Naslov: Uvod u menadžment u zdravstvu. Organizacija i upravljanje zdravstvenim ustanovama.

Kratki opis:

Literatura: Hrabač,B., Šunje,A., i sur.:                                                                  Trening iz zdravstvenog menadžmenta. (Priručnik za menadžere)    Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica, Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju, 2007, 117 str.

IX.

Naslov: Strategijski menadžment s strategijskim planiranjem. SWOT analiza kao alat strategijskog planiranja.

Kratki opis:

Literatura: Hrabač,B., Šunje,A., i sur.:                                                                  Trening iz zdravstvenog menadžmenta. (Priručnik za menadžere)    Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica, Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju, 2007, 117 str.

X.

Naslov: Organiziranje; bazični tip poslovne organizacije. Operativno vođenje i operativna kontrola.

Kratki opis:

Literatura: Hrabač,B., Šunje,A., i sur.:                                                                  Trening iz zdravstvenog menadžmenta. (Priručnik za menadžere)    Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica, Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju, 2007, 117 str.

XI.

Naslov: Upravljanje ljudskim resursima.

Kratki opis:

Literatura: Hrabač,B., Šunje,A., i sur.:                                                                  Trening iz zdravstvenog menadžmenta. (Priručnik za menadžere)    Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica, Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju, 2007, 117 str.

XI.

Naslov: Upravljanje kvalitetom zdravstvene zaštite; standardi i akreditacija u zdravstvu.

Kratki opis:

Literatura: Hrabač,B., Šunje,A., i sur.:                                                                  Trening iz zdravstvenog menadžmenta. (Priručnik za menadžere)    Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica, Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju, 2007, 117 str.

XII.

Naslov: Komunikacijske vještine i menadžment. Komunikacijski stilovi. Neverbalna komunikacija. Komunikacija za izgradnju odnosa s pacijentom.

Kratki opis:

Literatura: Hrabač,B., Šunje,A., i sur.:                                                                  Trening iz zdravstvenog menadžmenta. (Priručnik za menadžere)    Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica, Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju, 2007, 117 str.

XIII.

Naslov: Koncept emocionalne inteligencije. Procjena emocionalne inteligencije.

Kratki opis:

Literatura: Hrabač,B., Šunje,A., i sur.:                                                                  Trening iz zdravstvenog menadžmenta. (Priručnik za menadžere)    Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica, Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju, 2007, 117 str.

XIV.

Naslov: Upravljanje stresom i značaj za menadžment; izvori i posljedice stresa. Mobbing – zlostavljanje na poslu. Upravljanje vremenom.

Kratki opis:

Literatura: Hrabač,B., Šunje,A., i sur.:                                                                  Trening iz zdravstvenog menadžmenta. (Priručnik za menadžere)    Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica, Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju, 2007, 117 str.

XV.

Naslov: Trening asertivnosti. Psihologija liderstva i emocionalno inteligentno liderstvo.

Kratki opis:

Literatura: Hrabač,B., Šunje,A., i sur.:                                                                  Trening iz zdravstvenog menadžmenta. (Priručnik za menadžere)    Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica, Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju, 2007, 117 str.