Syllabus

Naziv kolegija

 

GINEKOLOGIJA I OPSTETRICIJA

Kod kolegija

 

Studijski program

Ciklus

 

Integrirani sveučilišni studij, medicina

Godina

Studija

5.

ECTS vrijednost boda:

18

Semestar

IX

Broj sati po semestru (p+v+s)

200

(62+90+48)

Status kolegija:

obvezni

Preduvjeti:

Nema

Usporedni uvjeti:

 

Pristup kolegiju:

 Studenti 5. godine sveučilišnog studija medicine

Vrijeme održavanja nastave:

Prema rasporedu

Nositelj kolegija/nastavnik:

Redoviti prof. dr. sc. Ante Ćorušić

Kontakt sati/konzultacije: 

Po dogovoru

E-mail adresa i broj telefona:

acorusic@gmail.com     tel. 00385 1 2368-729

Asistent

Prof. dr. sc. Vajdana Tomić

Kontakt sati/konzultacije: 

Po dogovoru

E-mail adresa i broj  telefona

 

Ciljevi kolegija:

 

Upoznati studente s temeljnim načelima ginekologije i opstetricije. Težište se postavlja na stjecanju znanja i vještina koji su potrebni za prepoznavanje kliničkih simptoma, diferencijalno-dijagnostičko zaključivanje, kritičku prosudbu laboratorijskih nalaza i racionalno liječenje.

Ishodi učenja

(opće i specifične kompetencije):

 

Nakon što odslušaju i polože ovaj kolegij, studenti će znati / moći:

Opći ishod:

Znati planirati samostalno učenje kroz studij na način kritičkog i samokritičkog propitivanja znanstvenih istina

Demonstrirati posjedovanje osobnih kvaliteta ličnosti (rad u timu i osobni doprinos, zainteresiranost, aktivno slušanje i izgradnja pozitivnih odnosa s članovima grupe)

Specifični ishodi:

Student pokazuje, tumači (interpretira, uočava, objašnjava):

Anatomiju spolnih organa žene, normalne fiziološke procese i mijene tijekom reproduktivnog života žene. Proučava patofiziološke mehanizme u trudnoći i izvan trudnoće. Interpretira specifičnosti vezane uz neplodnost žene, postmenopauzalne promjene u žene kao i promjene vezane uz tumore genitalnog trakta.

Ishodi će se vrednovati kontinuiranom provjerom znanja, aktivnim oblicima učenja tijekom predavanja i održavanja seminara, te na završnom ispitu.

Sadržaj silabusa/izvedbenog plana (ukratko):

 

Nastava uključuje proučavanje temeljnih načela ginekologije i opstetricije kao i usvajanje temeljnih kliničkih vještina. Nastava se izvodi u više zasebnih tematskih cjelina koje uključuju predavanja, seminare i vježbe u malim skupinama. Na vježbama studenti s asistentima detaljno obrađuju bolesnike i sudjeluju u svakodevnom radu ambulanti. Studenti na kraju završenog turnusa polažu pismeni, praktični i usmeni ispit.

Način izvođenja nastave

(označiti masnim tiskom)

Predavanja

Vježbe

Seminari

Samostalni zadaci

 

Konzultacije

Mentorski rad

Terenska nastava

Ostalo*

Napomene: rad u ambulanti (interaktivna nastava)

Studentske obveze

–          Pohađanje i aktivno sudjelovanje u svim oblicima nastave – predavanja, seminari, vježbe

–          Na vježbama: anamneza i klinički pregled bolesnika s planiranjem laboratorijske obrade i liječenja

–          Studenti su obvezni nazočiti nastavi, dopušteno je izostati sa 20% nastave

–          Završni ispit koji se sastoji od pismenog, praktičnog i usmenog dijela

Praćenje i ocjenjivanje studenta

(označiti masnim tiskom)

Pohađanje nastave

Aktivnosti u nastavi

Seminarski rad

Praktični rad

Usmeni ispit

Pismeni ispit

 

Kontinuirana provjera znanja

Esej

 

 

 

 

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava prijenosa bodova

OBVEZE STUDENTA

SATI (PROCJENA)

UDIO U ECTS-u

UDIO U OCJENI

Pohađanje nastave i angažiranost na nastavi

105

5

0%

Rad u malim skupinama (vježbe)

90

5

0%

Pismeni, praktični i usmeni ispit

5

8

100%

Dodatna pojašnjenja:

Ispitu iz Ginekologije i opstetricije se pristupa nakon odslušane nastave i sastoji se iz pismenog, praktičnog (pregled bolesnika s interpretacijom) i usmenog dijela.

Pismeni ispit iz Ginekologije i opstetricije je obvezni i kvalifikacijski za pristup praktičnom i usmenom ispitu. Za ocjenu izvrstan (5) treba točno riješiti 90%, za vrlo dobar (4) 80%, za dobar (3) 70% i za dovoljan (2) 60% pitanja. Ocjena pismenog ispita iz Ginekologije i opstetricije pridonosi ukupnoj ocjeni praktičnog i usmenog ispita.

Na usmenom dijelu studentu se postavlja 8 pitanja  (iz svakog područja po jedno): 1. anamneza i status (ginekološki i opstetrički) 2. opstetricija, 3. perinatologija, 4. opća ginekologija, 5. humana reprodukcija 6. ginekološka endokrinologija 7. onkologija 8. ostala poglavlja. Ocjena se formira na osnovu ocjene pismenog ispita, interpretacije pregleda bolesnika i pruženih odgovora na usmena pitanja.

Obvezna literatura:

1. Šimunić V. i sur. Ginekologija, Naklada Ljevak, Zagreb 2002.

2. Kuvačić I., Kurjak A., Đelmiš J. Porodništvo, Medicinska naklada, Zagreb 2009.

Dopunska literatura:

1. Ćorušić A., Babić D., Šamija M., Šobat H. Ginekološka onkologija. Medicinska naklada, Zagreb 2005.

 

Dodatne informacije o kolegiju

Način praćenja kvalitete nastave:

Studentska anketa

Analiza kvalitete nastave od strane studenata i nastavnika

Analiza prolaznosti na ispitima

Izvješće Ureda za  kvalitetu nastave

Izvaninstitucijska evaluacija (posjet timova za kontrolu kvalitete)

                           

PRILOG: Kalendar nastave

Broj nastavne

 jedinice

TEME I LITERATURA

I.

Naslov: Anatomija ženskih spolnih organa.

            Ginekološka-opstetrička propedeutika

Kratki opis: Pregled anatomije ženskih spolnih organa. Temelji kliničkog pregleda u ginekologiji i opstetriciji.

Literatura: Obvezna i dopunska

II.

Naslov: Rana dijagnoza trudnoće.

Endokrinologija trudnoće.

Kratki opis: Klinički i laboratorijska dijagnostika rane trudnoće.

Literatura: Obvezna i dopunska

III.

Naslov: Nadzor dijeteta u trudnoći i porođaju

 Fiziološke promjene u trudnoći

Kratki opis: Pregled fizioloških promjena u trudnoći. Osnovni principi antenatalne skrbi. Temeljni principi nadzora djeteta u trudnoći porođaju.

Literatura: Obvezna i dopunska

IV.

Naslov: Krvarenje u ranoj trudnoći, habitualni pobačaj

Kratki opis: Najčešći uzroci krvarenja u ranoj trudnoći. Algoritmi dijagnostike i liječenja žene s habitualnim pobačajima.

Literatura: Obvezna i dopunska

V.

Naslov: Višeplodna trudnoća

             Nasljedne bolesti i trudnoća

Kratki opis: Antenatalna skrb višeplodne trudnoće. Algoritmi antenatalne skrbi trudnice s nasljednim bolestima 

Literatura: Obvezna i dopunska

VI.

Naslov: Dijabetes  u trudnoći. Hipertenzija u trudnoći.

Kratki opis: Epidemiologija, klinička slika bolesti, dijagnostika, liječenje i rizični čimbenici dijabetesa u trudnoći te hipertenzije u trudnoći.

Literatura: Obvezna i dopunska

VII.

Naslov: Nadzor djeteta u trudnoći i porođaju. Normalan porođaj.

              Patologija trudova.

Kratki opis: Temeljni principi nadzora djeteta u trudnoći i porođaju. Patofiziologija i dijagnostika patologije trudova.

Literatura: Obvezna i dopunska

VIII.

Naslov: Anomalije stava i položaja djeteta, porod zatkom.

Kratki opis: Uzročnici anomalije stava i položaja djetea, njihova dijagnostika, diferencijalna dijagnostika, vođenje porođaja kod anomalije stava i položaja.

Literatura: Obvezna i dopunska

IX.

Naslov: Prijeveremeni porođaj.

Krvarenje u drugom dijelu trudnoće.

Kratki opis: Uzročnici, dijagnostika i kliničke manifestacije prijevremenog porođaja. Uzroci, dijagnostika i liječenje krvarenja u drugom dijelu trudnoće.

Literatura: Obvezna i dopunska

X.

Naslov: Menstruacijski ciklus.

Disfunkcijska krvarenja.

Kratki opis: Endokrinologija i fizologija menstruacijskog ciklusa. Patofiziologija, dijagnostika, nova klasifikacija i liječenje disfunkcijskih krvarenja iz maternice.

Literatura: Obvezna i dopunska

XI.

Naslov: Akutne i kronične upale maternice i adneksa.

Kratki opis: Karakteristična patogeneza i klinička slika akutne i kronične upale maternice i adneksa, dijagnostika i liječenje

Literatura: Obvezna i dopunska

XI.

Naslov: Akutna i kronična bol u maloj zdjelici.

Kratki opis: Patogeneza, najčešći uzroci, dijagnostika i liječenje akutne i kronične boli u maloj zdjelici.

Literatura: Obvezna i dopunska

XII.

Naslov: Temelji ginekološke kirurgije. Mali kirurški zahvati u ginekologiji.

Kratki opis: Temeljni principi ginekološke kirurgije. Temeljni principi malih kirurških zahvata u ginekologiji.

Literatura: Obvezna i dopunska

XIII.

Naslov: Dijagnostika i liječenje mioma i endometrioze.

Kratki opis: Definicija i klinički simptomi, patogeneza, klinička prezentacija i liječenje mioma i endometrioze. Njihov utjecaj na plodnost žene.

Literatura: Obvezna i dopunska

XIV.

Naslov: Neplodnost i metode pomognute oplodnje.

Kratki opis: Epidemiologija, patogeneza, klinička slika i dijagnostika neplodnosti. Temeljni principi liječenja neplodnosti metodama pomognute oplodnje.

Literatura: Obvezna i dopunska

XV.

Naslov: Rak vrata maternice

Kratki opis: Epidemiologija, patogeneza, klinička slika i klasifikacija raka vrata maternice.

Literatura: Obvezna i dopunska

XVI.

Naslov: Rak tijela maternice.

Kratki opis: Epidemiologija, patogeneza, klinička slika i klasifikacije raka tijela maternice.

Literatura: Obvezna i dopunska

XVII.

Naslov: Rak stidnice i rodnice

Kratki opis: Epidemiologija, patogeneza, klinička slika i klasifikacije raka stidnice i rodnice.

Literatura: Obvezna i dopunska

XVIII.

Naslov: Radikalne kirurške operacije u ginekološkoj onkologiji

Kratki opis: Temeljni principi radikalnih ginekoloških operacija.

Literatura: Obvezna i dopunska

XIX.

Naslov: Uloga terapije zračenjem i kemoterapije

Kratki opis: Temeljni principi zračenja i kemoterapije u liječenju ginekoloških karcinoma.

Literatura: Obvezna i dopunska

XX.

Naslov: Gestacijska trofoblastička bolest.

Kratki opis: Patogeneza, klinička slika i dijagnostika gestacijske trofoblastičke bolesti.

Literatura: Obvezna i dopunska