Syllabus

Naziv kolegija

 

Radiologija i nuklearna medicina

Kod kolegija

 

Studijski program

Ciklus

 

 

Godina

Studija

IV

ECTS vrijednost boda:

8,5

Semestar

VII

Broj sati po semestru (p+v+s)

130

50+55+25

Status kolegija:

obavezni

Preduvjeti:

Položeni svi ispiti

Usporedni uvjeti:

/

Pristup kolegiju:

Studenti IV godine studija medicine

Vrijeme održavanja nastave:

Prema rasporedu

Nositelj kolegija/nastavnik:

doc. dr. sc. Miro Miljko

Kontakt sati/konzultacije: 

po dogovoru

E-mail adresa i broj telefona:

miro.miljko@gmail.com  // 036 341 963

Kliinčki zavod radiologiju

Asistent

Dr. Marijana Karlović-Vidaković //036 341 963

dr. sc. Ivan Jurić // // 036 341 971

Kontakt sati/konzultacije: 

po dogovoru

E-mail adresa i broj  telefona

karlovicmarijana@yahoo.com

vnjuric5@gmail.com 

Odjel za nuklearnu medicinu

Ciljevi kolegija:

 

Ciljevi ovog kolegija su: upoznati studente medicine sa osnovima radiološke anatomije, radiološkom aparaturom, biološkim učincima jonizirajućeg zračenja, zaštirom osoblja i bolesnika od jonizirajućeg ztačenja i radiološkim metodama oslikavanjai

 

Ishodi učenja

(opće i specifične kompetencije):

 

Nakon što odslušaju i polože ovaj kolegij, studenti će znati / moći:

Opći ishodi:

Znati planirati samostalno učenje kroz studij na način kritičkog i samokritičkog propitivanja znanstvenih istina.

Demonstrirati posjedovanje osobnih kvaliteta ličnosti (rad u timu i osobni doprinos, zainteresiranost, aktivno slušanje i izgradnja pozitivnih odnosa s članovima grupe).

Specifični ishodi:

-Znanje iz osnova rendgenske fizike

-biološke učinke zračenja

-zaštitu od jonizirajućeg zračenja

-Kontrasti

-Normalni i patološki radiološki nalazi organskih sustava (središnji živčani sustav, oko, uho, naofarinks, laringds, maksilofacijalno područje, torakalni organi, dojka, srce i velike krvne žile, hepatobilijarni sustav, gušterača i slezene, uro sustav, muskuloskeletni sustav

-znanje iz novijih tehnika slikovne dijagnostike

Ishodi će se vrjednovati kontinuiranom provjerom znanja, kvizovima na seminarima, te kolokviranjem vježbi i aktivnim oblicima učenja tijekom vježbi (crtanje struktura na prepratima), predavanja i održavanja seminara (kvizovi za svaku cjelinu), te na završnom praktičnom i usmenom ispitu.

Sadržaj silabusa/izvedbenog plana (ukratko):

 

Nastava predmeta Radiologija i nuklearna medicina se sastoji od 50 sati predavanja kroz 15 cjelina, te provjera kroz 25 sati seminara i 55 sati vježbe po 11 nastavnih cjelina

 

 

Način izvođenja nastave

(označiti masnim tiskom)

Predavanja

Vježbe

Seminari

Samostalni zadaci

 

Konzultacije

Mentorski rad

Terenska nastava

Ostalo

Napomene: Nastava iz svake cjeline počinje sa predavanjima, zatim sa seminarima i vježbama. Na seminarima studenti dobivaju problemske zadatke koje rješavaju u manjim skupinama, na kraju seminara se provjerava znanje putem kviz-testa, a nakon toga se raspravlja o točnim odgovorima uz pojašnjenja problemskih zadataka. Na vježbama studenti mikroskopiraju i crtaju zadane preparate, te kolokviraju iste.

Studentske obveze

Završni ispit; usmeno izlaganje na seminarima; kolokviranje; pohađanje i aktivno sudjelovanje u nastavi.

Studenti će se ocjenjivati temeljem:

·         Aktivnog sudjelovanja na seminarima i vježbama.

·         Pripremanje nastavnih cjelina za seminare

·         Usmenim dijelom ispita (razgovor o slikovnom radiološkim nalazima.

·         Pismenim ispitom

 

Praćenje i ocjenjivanje studenta

(označiti masnim tiskom)

Pohađanje nastave

Aktivnosti u nastavi

Seminarski rad

Praktični rad

Usmeni ispit

Pismeni ispit

 

Kontinuirana provjera znanja

Esej

 

 

 

 

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava prijenosa bodova

(Primjer)

OBVEZE STUDENTA

SATI (PROCJENA)

UDIO U ECTS-u

UDIO U OCJENI

Pohađanje nastave i angažiranost na nastavi

50

1

0%

Seminarski rad

25

1

10%

Kolokvij (2) ili

Pismeni ispit

50

5,5

70%

Usmeni ispit

 

1

20%

Dodatna pojašnjenja:

Ispit iz predmeta je pismeni,  praktični i usmeni.

Pismeni test (cjelokupni pismeni test 60% ocjene)

Pravo na polaganje pismenig ispita (testova)  imaju svi oni koji nisu izostali s nastave seminara i vježbi . Poslije pismenog ispita se polaže usmeni gdje se odgovar apred nastavnikom kroz prikaz slikovnog radiološkog materijala

Položeni pismeni je preduvjet za izlazak na usmeni ispit i jednom položen vrijedi tijekom tekuće akademske godine..

Kriteriji ocjenjivanja pismenog ispita: Ukupan postotak točnih odgovora potreban za pozitivnu ocjenu je 55% na pismenim testovima.

Seminari iznose 10% završne ocjene.

Nakon svakog seminara provodi se usmeno izlaganje i raspravčjanje o bolesnicima i radiološkom prikazu bolesti. Može se dati i pismena izrada seminara po uputama fakulteta. Student koji položi seminar dobija plus koji utječe na 10% ukupne ocjene.

 

Usmenom ispitu  mogu pristupiti studenti koji su položili pismerni dio ispita.

Praktični ispit (20% završne ocjene)

Praktični ispit se sastoji od 30 mješovotih slikovmih radioloških prikaza. Studenti trebaju pokazati znanje iz radiološke anatomije i radiološke patologije.

Završna ocjena: Konačna ocjena je zbroj pondera=

cjelokupni pismeni  (70%) + seminari (10%) + usmeni (20%)

 

 

 

 

 

 

Prema Pravilniku o studiranju konačna se ocjena dobiva na sljedeći način:

A = 91-100% 5 (izvrstan) B = 79 to 90% 4 (vrlo dobar) C = 67 to 78% 3 (dobar)

D = 55 to 66% 2 (dovoljan) F = 0 to 54% 1 (nedovoljan)

 

Obvezna literatura:

Hebrang A, Čustović-Klarić R, ur.: Radiologija. Medicinska naklada, Zagreb, 2007

 

Mašković J., Janković S. ur: ISBN: 978-953-7524-01-2, Split : Medicinski fakultet, 2008.

Janković S. ur: Seminari iz kliničke radiologije, ISBN: 953-98423-7-9,  Split : Medicinski fakultet, 2005.

Janković S, Eterović D ur.: Fizikalne osnove i klinički aspekti medicinske dijagnostike. Medicinska naklada, Zagreb, 2002. 

 

 

 

 

 

Dopunska literatura:

Literatura sa interneta

 

 

Dodatne informacije o kolegiju

 

Način praćenja kvalitete nastave:

Studentska anketa

Analiza kvalitete nastave od strane studenata i nastavnika

Analiza prolaznosti na ispitima

Izvješće Ureda za  kvalitetu nastave

Samoevaluacija i Izvaninstitucijska evaluacija (posjet timova za kontrolu kvalitete)

 

                           

PRILOG: Kalendar nastave

Broj nastavne

 jedinice

TEME I LITERATURA

 

I.

Naslov: Fizikalne osnove medicinske primjene zračenja središnji

Kratki opis: Povjet radiologije, nastanak i osobine „X“ zraka, osnovni dijelovi rtg uređaja

Literatura: Obavezna i dopunska

II.

Naslov: Biološki učinci i posljedice zračenja

Kratki opis: Radiobiologija, djelovanje jonizirajućeg zraćenja na stanicu, procijena rizika nastanka oštećenja jonizirajućim zračenjem

Literatura: Obavezna i dopunska

III.

Naslov: Jedinice za mjerenje zračenja i doze u radijaciji

Kratki opis: doze zračenja u radiologiji, mjerenje radijacije-dozimetrija, dozimetri

Literatura: Obavezna i dopunska

IV.

Naslov: Prevencija i zaštita od zračenja

Kratki opis: Izvori zračenja, prevencija i zaštita od zračenja, uloga  radiologa u prevenciji zračenja, mjere zaštite profesionalnog osoblja, oblici zaštitet od zračenja

Literatura: Obavezna i dopunska

V.

Naslov: Sustavi za stvaranje rtg slike

Kratki opis:  elektronsko pojačalo, rtg film, kasete, folije, CR, Flat dektori

Literatura: Obavezna i dopunska

VI.

Naslov: Čimbenici koji utječu na kvalitetu rtg slike

Kratki opis: rtg film i obrada filma, CR i i obrada (digitalizacija), fizikalni uvjeti u nastajanju slike i značajke sminanog objekta, geometrijski uvjeti u nastajanju slike

Literatura: Obavezna i dopunska

VII.

Naslov: Rtg uređaji za posebne namjene

Kratki opis: radiografski, dijaskopski, višenamjenski dijagnostički i specijalni rtg uređaji (tomografski, mamografski i td)

Literatura: Obavezna i dopunska

VIII.

Naslov: Kontrastna sredstva u radiologiji

Kratki opis: kontrastna sredstva u konvencionalnoj i digitalnoj radiologiji, ultrazvučnoj dijagnostici, kompjutoriziranoj tomografiji, magnetskoj rezonanciji

Literatura: Obavezna i dopunska

IX.

Naslov: Novije slikovne dijagnostike

Kratki opis: Ultrazvuk, digitalna radiografija, kompjutorizirana tomografija, magnetska rezonancija

Literatura: Obavezna i dopunska

X.

Naslov: Radiologija središnjeg živčanog sustava

Kratki opis: Neuroradiološke dijagnostičke metode, patologija središnjeg živčanog sustava, radiološki prikaz bolesti mozga i kralježnice

Literatura: Obavezna i dopunska

XI.

Naslov: Radiologija oka, uha, nazofarinksa, laringsa paranazalnih šupljina i zubi.

Kratki opis: Radiološke metode prikaza te patologija oka, uha, nazofarinksa, laringsa paranazalnih šupljina i zubi.

Literatura: Obavezna i dopunska

XI.

Naslov: Osteoartikularni sustav i trauma osteoartrikularnog sustava

Kratki opis: Radiološke metode prikaza te patologija osteoartikularnog sustav i traume osteoartrikularnog sustava

Literatura: Obavezna i dopunska

XII.

Naslov: Intervencijska radiologija

Kratki opis: Radiološke metode prikaza u intervencijskoj radiologiji

Literatura: : Obavezna i dopunska

XIII.

Naslov: Torakalni organi (pluća i medijastinum, srce, velike krvne žile i radiologija dojke)

Kratki opis: Radiološke metode prikaza te patologija torakalnih organa

Literatura: Obavezna i dopunska

XIV.

Naslov: Gastrointestinalni i hepatobilijarni sustav

Kratki opis: Radiološke metode prikaza te patologija gastrointestinalnog i hepatobilijarnog sustava

Literatura: Obavezna i dopunska

XV.

Naslov: Urogenitalni sustav i nadbubrežne žlijezde

Kratki opis: Radiološke metode prikaza te patologija urogenitalnog sustava i nadbubrežnih žlijezda

Literatura: : Obavezna i dopunska