Syllabus

Naziv kolegija

 

Povijest medicine

Kod kolegija

 

Studijski program

Ciklus

 

Integrirani sveučilišni studij, medicina

Godina

Studija

IV

ECTS vrijednost boda:

 

Semestar

VII

Broj sati po semestru (p+v+s)

15

(10P + 5S)

Status kolegija:

redovni

Preduvjeti:

 

Usporedni uvjeti:

 

Pristup kolegiju:

Studenti 4. godine studija medicine

Vrijeme održavanja nastave:

Prema godišnjem programu

Nositelj kolegija/nastavnik:

Prof. dr. sc. Gordana Pavleković

Kontakt sati/konzultacije: 

 

E-mail adresa i broj telefona:

gpavleko@snz.hr; +385 91 729 8207

Asistent

 

Kontakt sati/konzultacije: 

 

E-mail adresa i broj  telefona

 

Ciljevi kolegija:

 

Ciljevi ovog kolegija su omogućiti studentu razumijevanje: (1) razvoja ključnih medicinskih paradigmi u različitim povijesnim razdobljima; (2) promjena u razvoju vještina i znanja unutar pojedinih medicinskih struka; (3) značaja kontekstualnog okružja na razvoj profesije i zdravstva tijekom povijesti te (4) povezanosti povijesnog razvoja medicine na suvremenu medicinu i njen budući  razvoj kod nas i u svijetu.

 

Ishodi učenja

(opće i specifične kompetencije):

 

Nakon što odslušaju i polože ovaj kolegij, studenti će biti osposobljeni:

(1)   Navesti, opisati i objasniti povijesni razvoj medicinskih paradigmi i medicinskih struka te  njihov utjecaj na suvremenu medicinu;

(2)   Opisati i objasniti važnost razvitka eksperimentalne metode u temeljima znanstveno utemeljenog medicinskog znanja;

(3)   Opisati značajna dostignuća u povijesnim razdobljima i objasniti njihovu povezanost sa suvremenom medicinskom znanošću i praksom;

(4)   Objasniti i kritički analizirati razvoj liječničke profesije i zdravstvenih ustanova kroz povijest te povezati sa suvremenim izazovima u zdravstvu i medicini;

(5)   Navesti dostignuća značajnih osoba koji su kroz povijest utjecali na medicinu i zdravstvo na našim prostorima i u svijetu.

 

Sadržaj silabusa/izvedbenog plana (ukratko):

 

Svrha i ciljevi nastave povijesti medicine u stručnom i znanstvenom radu liječnika.

Povijest medicine u kontekstu kulturoloških i socijalnih promjena te razvoja prirodnih znanosti.

Razvoj liječničke profesije i medicinskih škola.

Razvoj zdravstva i zdravstvenih ustanova.

Povijesni izazovi u razvoju medicinske etike.

Medicina najstarijih naroda- drevne medicinske kulture izvan Europe: Mezopotamija, Egipat, Indija, Kina.

Utjecaj antičke medicine na razvoj medicinske znanosti – medicinsko nasljeđe Hipokrata i Galena.

Srednjevjekovna samostanska i skolastička medicina.

Medicina renesanse i prosvjetiteljstva. Veliki reformatori u medicini.

Razvoj moderne medicine (19. i 20. stoljeće).

Doprinos franjevaca zdravstvu u BiH, značajne osobe u povijesti medicine na našim prostorima.

Način izvođenja nastave

(označiti masnim tiskom)

Predavanja

10

Vježbe

Seminari

5

Samostalni zadaci

 

Konzultacije

prema potrebi

Mentorski rad

Terenska nastava

Ostalo

Napomene:

Studentske obveze

Obvezno pohađanje nastave, aktivnost na nastavi temeljena na kritičnoj raspravi prema dosadašnjim znanjima i iskustvima studenata te logičnom povezivanju prošlosti, sadašnjosti i budućeg razvoja medicine.

Praćenje i ocjenjivanje studenta

(označiti masnim tiskom)

Pohađanje nastave

Aktivnosti u nastavi

Seminarski rad

Praktični rad

Usmeni ispit

Pismeni ispit

 

Kontinuirana provjera znanja

Esej

 

 

 

 

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava prijenosa bodova

(Primjer)

OBVEZE STUDENTA

SATI (PROCJENA)

UDIO U ECTS-u

UDIO U OCJENI

Pohađanje nastave i angažiranost na nastavi

30

1

 

Seminarski rad

30

1

20%

Kolokvij (2) ili

Pismeni ispit

50

2

60%

Usmeni ispit

30

1

20%

Dodatna pojašnjenja:

 

Prema Pravilniku o studiranju konačna se ocjena dobiva na sljedeći način:

A = 91-100% 5 (izvrstan) B = 79 to 90% 4 (vrlo dobar) C = 67 to 78% 3 (dobar)

D = 55 to 66% 2 (dovoljan) F = 0 to 54% 1 (nedovoljan)

 

Obvezna literatura:

Grmek MD, Budak A. Uvod u medicinu. Zagreb: Nakladni zavod Globus, 1996. (odabrana poglavlja): Škrobonja A, Muzur A, Rotschild V. Povijest medicine za praktičare. Rijeka: Adamić, Rijeka, 2003. (odabrana poglavlja)

Fatović-Ferenčić S, Tucak A. Medicinska etika. Zagreb: Medicinska naklada, 2011. (odabrana poglavlja)

Bilješke uz nastavu

 

Dopunska literatura:

Glesinger L. Povijest medicine. Zagreb: Školska Knjiga, Zagreb, 1978. Belitza  B. Čitanka iz povijesti medicine. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1984. Thomas L. Najmlađa znanost – bilješke promatrača medicine. Zagreb:  Medicinska naklada, 1995. Marušić M. Medicina iznutra. Zagreb: Medicinska naklada, 2006.

Habek D. Povijest medicine. Zagreb: Medicinska naklada, 2015.

 

Dodatne informacije o kolegiju

 

 

 

                           

PRILOG: Kalendar nastave

Broj nastavne

 jedinice

TEME I LITERATURA

 

I.

Naslov: Povijest medicine u kontekstu kulturoloških i socijalnih promjena te razvoja prirodnih znanosti.

Kratki opis: Geneza i razvoj autohtonih, pred-znanstvenih, znanstvenih i para-znanstvenih medicinskih sistema. Dometi i stranputice na razini medicinske prakse na primjerima empirijskog-racionalnog, metafizičkog, magično-religioznog i filozofskog modela poimanja fenomena ljudskog života i smrti, zdravlja i bolesti  u medicinskim sistemima drevnih van-europskih kultura. Povijesno-medicinska interpretacija porijekla suvremenih etničkih, kulturoloških i socioloških varijacija u shvaćanju zdravlja i bolesti, života i smrti.

Literatura: Navedena u popisu literature.

II.

Naslov: Razvoj liječničke profesije i medicinskih škola

 

Kratki opis: Put do liječničkog zvanja u povijesnim razdobljima. Utjecaj promjena u društvu i znanosti na listu osposobljenosti doktora medicine. Razvoj medicinskih škola kod nas i u svijetu i njihov utjecaj na suvremenu izobrazbu. Reforme u medicinskoj edukaciji krajem 20. stoljeća i njihov utjecaj na budući razvoj medicinske izobrazbe.

Literatura: Navedena u popisu literature.

III.

Naslov: Razvoj zdravstva i zdravstvenih ustanova

Kratki opis: Razvoj zdravstvenih ustanova kroz povijest (bolnice, domovi zdravlja). Čimbenici koji su utjecali na razvoj zdravstva kao posebne struke. Reforme sustava zdravstva u kontekstualnom socijalnom i ekonomskom okružju.

Literatura:

IV.

Naslov: Povijesni izazovi u razvoju medicinske etike

Kratki opis: Razvoj medicinske etike kroz povijest. Sličnosti i razlike u principima medicinske etike nekad i danas. Izazovi medicinske etike od antike do 21. Stoljeća. Razvoj etičkih deklaracija, kodeksa i zakonodavstva.

Literatura: Navedena u popisu literature.

V.

Naslov: Medicina najstarijih naroda

 

Kratki opis: Drevne medicinske kulture izvan Europe: Mezopotamija, Egipat, Indija, Kina. Najznačajnija dostignuća i njihov utjecaj danas.   

Literatura: Navedena u popisu literature.

VI.

Naslov: Antička medicina

Kratki opis: Utjecaj antičke medicine na razvoj medicinskih znanosti. Osobitosti medicine u antici. Uloga Hipokrata u povijesti medicine. Rimska medicina prije Galena. Utjecaj Galena na razvoj medicine.

Literatura: Navedena u popisu literature.

VII.

Naslov: Medicina srednjeg vijeka

Kratki opis: Obilježja srednjevjekovne medicine i njihov utjecaj na razvoj medicine: Bizantska medicina, Arapska medicina, Samostanska medicina, Skolastička medicina. Epidemije, ljekarništvo, dalmatinski gradovi.

Literatura: Navedena u popisu literature.

VIII.

Naslov: Medicina renesanse i početka novovijeka

Kratki opis: Reformatori u anatomiji, kirurgiji, epidemiologiji. Konstituiranje medicinskih znanosti u ozračju razvoja prirodnih znanosti. Značenje kvantitativnih eksperimentalnih metoda istraživanja. Ishodišta i odrednice razvoja medicinskih koncepcija temeljenih  na dostignućima na polju fizike, kemije i biologije.

Literatura: Navedena u popisu literature.

IX.

Naslov:  Medicina 19. i 20. stoljeća

Kratki opis: Znanstveno-tehnička revolucija u području biomedicinskih znanosti i medicinskoj praksi. Obilježja i značajna dostignuća u razvoju medicinskih struka: patološka anatomija, fiziologija, bakteriologija i serologija, klinička medicina, kirurgija, psihijatrija, radiologija, javno zdravstvo.

Literatura: Navedena u popisu literature.

X.

Naslov: Značajne osobe u povijesti medicine na našim prostorima

Kratki opis: Doprinos franjevaca zdravstvu u BiH. Stjepan Kukrić i njegovo mjesto u borbi protiv tuberkuloze  u BiH na početku 20. stoljeća. Važnost poznavanja hrvatske medicinske baštine i razvoja zdravstvene kulture u rješavanju današnjih i budućih problema liječničke prakse javnog zdravstva i medicinskih istraživanja. Uloga i značaj Andrije Štampara kod nas i u svijetu.

Literatura: Navedena u popisu literature.