Syllabus

Naziv kolegija

 

Neurologija

Kod kolegija

 

Studijski program

Ciklus

 

Integrirani sveučilišni strudij, medicina

Godina

Studija

IV

ECTS vrijednost boda:

 

Semestar

7

Broj sati po semestru (p+v+s)

100

(27+25+48)

Status kolegija:

Obvezni

Preduvjeti:

Položeni ispiti III godine

Usporedni uvjeti:

/

Pristup kolegiju:

Studenti četvrte godine studija medicine

Vrijeme održavanja nastave:

Prema rasporedu

Nositelj kolegija/nastavnik:

izv. prof. dr.sc. Helena Škobić (pročelnica katedre)  izv.prof. dr.sc. Anđelko Vrca (zamjenik )

doc.dr.sc. Inge Klupka Sarić

Kontakt sati/konzultacije: 

po dogovoru

E-mail adresa i broj telefona:

helena.skobic@telnet.ba

Asistent

mr.sc. Sandra Lakičević, neurolog, mr.sc. Nataša Pejanović Škobić , neurolog

mr.sc. Anita Ivanković, neurolog, mr.sc. Davor Batinić, neurolog

Kontakt sati/konzultacije: 

E-mail adresa i broj  telefona

Ciljevi kolegija:

 

Ciljevi ovog kolegija su osposobiti studenta za prepoznavanje, ranu detekciju, liječenje, te rehabilitaciju i prevenciju bolesti živčanog sustava.Takodjer je cilj upoznati studente sa znakovima i simptomima  poremećaja funkcije  živčanog sustava, te  s osnovnim neurološkim metodama i tehnikama za provjeru funkcije živčanog sustava i potvrdjivanje poremećaja te funkcije. 

Ishodi učenja

(opće i specifične kompetencije):

 

Nakon što odslušaju i polože ovaj kolegij, studenti će znati / moći:

da među podacima koje dobiju od bolesnika i njegove okoline prepoznaju podatke koji govore o poremećaju funkcije živčanog sustava

Osposobiti studente da znaju izvršiti cijeloviti neurološki pregled bolesnika  i da znaju međuu znakovima koje dobiju pregledom bolesnika prepoznati znakove poremećene funkcije  u odnosu na znakove fiziološke funkcije neurološkog bolesnika. Osposobiti studente da znaju   korektno zabilježiti cijeloviti  neurološki status ispitanika tako da bude jednoznačan i razumljiv, njima osobno, nakon ponovnog i kasnijeg  čitanja kao i drugim kolegama lječnicima

Osposobiti studente da znaju razlikovati znakove i simptome poremećaja središnjeg od perifernog živčanog sustava. U okviru

znakova središnjeg živčanog sustava da znaju razlikovati poremećaje motornog od osjetilnog poremećaja, a u okviru motornih poremećaja znakove piramidnog i ekstrapiramidnog motornog poremećaja. U okviru poremećaja osjetilnih funkcija  živčanog sustava da znaju ispitati svaku pojedinačnu kakvoću osjeta, te prosuditi da li se radi o središnjem  ili perifernom oštećenju dotične kakvoće.

Ososobiti studente da znaju ispitati poremećaj autonomnih  i viših živčanih funkcija.   Osposobiti studente da  kod sumnje na poremećaj funkcije živčanog sustava znaju prepoznati hitna stanja u neurologiji od ostalih, te da znaju pravilno primjeniti preporučene metode i procedure za dokazivanje i djelovanje u hitnim stanjima  u neurologiji

Osposobiti studente da znaju uporabu i objašnjenje nalaza pojedinih posebnih neuroloških metoda i procedura u dokazivanju i isključivanju poremećaja  u živčanom sustavu.

Sadržaj silabusa/izvedbenog plana (ukratko):

 

Nastava predmeta Neurologija sastoji  se od predavanja, seminara i vježbi, uz provjere znanja na seminarima i vježbama

Svaki student mora izvesti svaku od vježbi, pokazati da je isto savladao.

Napomene: nastava iz svake cjeline počinje s predavanjima, zatim sa seminarima i vježbama.

Znanje se provjerava i kod ostalih studenata  tijekom referiranja jednog od studenata, a svi studente pripremaju seminar

Način izvođenja nastave

(označiti masnim tiskom)

Predavanja

Vježbe

Seminari

Samostalni zadaci

 

Konzultacije

po dogovoru

Student u izvedbenom planu ima naslov svake vježbe

Seminare pripremaju svi studenti i tijekom izvođenja seminara vrši se provjera svih studenata

 

Napomene: seminari se pripremaju prema izvedbenom  planu i programu

Studentske obveze

Završni ispit, pohađanje i aktivno sudjelovanje u nastavi

Studenti će se ocjenjivati temeljem:

Pripremanja nastavnih cjelina za seminare –prema nastavnom planu i programu

Održavanja vježbi u malim skupinama

Praćenje i ocjenjivanje studenta

(označiti masnim tiskom)

Pohađanje nastave

Aktivnosti u nastavi

Seminarski rad

Praktični rad

Usmeni ispit

kolokvij

Seminari, predavanja

vježbe

 

Kontinuirana provjera znanja

vježbe

 

 

 

 

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava prijenosa bodova

 

OBVEZE STUDENTA

SATI (PROCJENA)

UDIO U ECTS-u

UDIO U OCJENI

Pohađanje nastave i angažiranost na nastavi

30

1

0%

Seminarski rad

50

1

30%

Kolokvij (2) ili

Pismeni ispit

60

2

30%

Usmeni ispit

90

3

40%

Dodatna pojašnjenja:      

Prema Pravilniku o studiranju konačna se ocjena dobiva na sljedeći način:

A = 91-100% 5 (izvrstan) B = 79 to 90% 4 (vrlo dobar) C = 67 to 78% 3 (dobar)

D = 55 to 66% 2 (dovoljan) F = 0 to 54% 1 (nedovoljan)

Obvezna literatura:

Brinar V. i suradnici : Neurologija. Medicinska naklada Zagreb,2009.

Brinar V. Brzović Z. i N. Zurak . Neurološka propedeutika, Zrinski d.d. Čakovec 1999.

Demarin V, Bašić Kess V. i suradnici. Glavobolja i druga bolna stanja

Medicinska naklada,Zagreb ,2011.

Vrca A.: Pregled neurološkog bolesnika

Dopunska literatura:

Sinanović O. i suradnici: Neurologija. Tuzla.Ingograf: Udruženje neurologa 2012.

Poeck K. Neurologija.Školska knjiga Zagreb,2000.

Sinanović O.Trkanjec Z. i suradnici.Nemotorni simptomi nakon moždanog udara

Dodatne informacije o kolegiju

Način praćenja  kvalitete nastave:

Studentska anketa

Analiza kvalitete nastave od strane studenata i nastavnika

Analiza prolaznosti na ispitima

Izviješće Ureda  za kavlitetu nastave

Samoevaluacija i Izvaninstitucijska eveluacija (posjet timova za kontrolu kvaliteta)

                           

PRILOG: Kalendar nastave

XI.

XI.

XII.

Neuralgije i bolni sindromi.Neuropatska bol

XIII.

XIV.

XV.

XIV.

Miopatije, EMG – EMNG

XV.

(Krize svijesti – Sinkope)

Broj nastavne

 jedinice

TEME I LITERATURA

 

I

Naslov:  Osnova građe i organizacija živčanog sustava,osjetne                                                                                      funkcije. Opći tjelesni osjeti, posebni tjelesni osjeti

Kratki opis: definicija , ispitivanje,  topika ispada

Literatura: obvezna i dopunska

II

Naslov: Smetnje u razvoju živčanog sustava                     

Kratki opis: definicija, klinička slika najčešćih poremećaja , liječenje

Literatura: obvezna i dopunska

III

Naslov: Osnove građe i organizacije živčanog sustava.  Više  živčane funkcije: pamćenje, učenje, prisjećanje  zaboravljanje. Govor. Svijest i poremećaji svijesti

Kratki opis: definicija, ispitivanje, topika poremećaja

Literatura: obvezna i dopunska

IV

Naslov: Fiziologija boli

Kratki opis: definicija, patofiziologija,  ispitivanje, topika poremećaja, lječenje

Literatura: obvezna i dopunska

V

Naslov:Osnove građe i organizacije živčanog sustava

Kratki opis: razvoj i organizacija u svijetlu moguće kliničke slike i topike poremećaja

Literatura: obvezna i dopunska

VI

Naslov: Nevoljni pokreti

Kratki opis: definicija, patogeneza, dijagnoza, liječenje

Literatura: obvezna i dopunska

VII

Naslov: Znaci centralnog i perifernog poremećaja živčanog sustava.

Kratki opis: definicija, ispitivanje,  topika poremečaja

Literatura: : obvezna i dopunska

VIII

Naslov:Simptomi oštećenja moždanih režnjeva, dekortikacija, moždanog debla, decerebracija, moždana smrt

Kratki opis: definicija, klinička slika, ispitivanje, topika poremečaja

Kratki opis: Oštećenja frontalnog, temporalnog, okcipitalnog i parijetalnog režnja

Kratki opis. definicija, klinička slika,  ispitivanje,  topika  ispada

Literatura: : obvezna i dopunska

IX

Naslov: Intrakranijska presija:Hydrocephalus

Kratki opis: : definicija, patofiziologija,  dijagnoza, liječenje

Literatura: : obvezna i dopunska

X

Naslov: Sindromi cerebeluma, capsule interne i diencefalona

Medularni sindromi

Kratki opis: definicija, dijagnoza, topika poremećaja

Literatura: obvezna i dopunska

XI

Naslov: Polineuropatije

Periferna pareza nervus facialisa

Paraneoplastični sindromi

Kratki opis: definicija , patofiziologija, dijagnoza, topika 

Literatura: obvezna i dopunska

XII

Naslov: Sindromi živčanih korjenova, spletova i živaca                                                                                               

Kratki opis: definicija, patofiziologija, dijagnoza, topika

Literatura: obvezna i dopunska

XIII

Naslov: Epilepsije, epileptički status.

Farmakorezistentne epilepsije, operativno liječenje epilepsija, preoperativna priprema,  Liječenje epilepsija vagus stimulacijom

Kratki opis: definicija,patofiziologija,  dijagnoza, liječenje

Literatura: obvezna i dopunska

XIV

Naslov: Elektroenecefalografija:Holter EEG, video EEG, tele – EEG, snimanje površnim elektrodama na otvorenom mozgu, snimanje dubokim moždanim elekrodama

Kratki opis: priprema za EEG, indikacije za video EEG

Literatura: obvezna i dopunska

XV

Naslov: Bolesti  neuromišićne  spojnice. Myasthenia gravis

Kratki opis: definicija, patofiziologija, dijagnoza, liječenje

Literatura: obvezna i dopunska:

XVI

Naslov: Neurodegenerativne  bolesti: (Kognitivni poremećaji, Demencije)

Kratki opis:  definicija, patogeneza, dijagnoza, liječenje

Literatura: obvezna i dopunska

Naslov: Myelosis funicularis,  Bolest motornog neurona, ALS)

Kratki opis: definicija, patogeneza, dijagnoza, liječenje

Literatura: obvezna i dopunska

Naslov: Syndroma Parkinsoni

Kratki opis: definicija, patogeneza, dijagnoza, liječenje

Literatura: obvezna i dopunska

Naslov: Hepatolentikularna degeneracija (Morbus Wilson)

Kratki opis: definicija, patogeneza, dijagnoza liječenje

Literatura: obvezna i dopunska

Naslov: Cerebrovaskularne bolesti. Anatomija moždane cirkulacije. TIA. Infarkt mozga. Intracerebralna hemoragija.SAH. Klinička slika. Dijagnostika.Terapija i novosti u liječenju. Krvožilne malformacije

Kratki opis: definicija, patogeneza, dijagnoza, liječenje

Literatura: obvezna i dopunska

Naslov: Glavobolje

Kratki opis: definicija, patogeneza, dijagnoza, liječenje

Literatura: obvezna i dopunska

Naslov: Infekcije središnjeg živčanog sustava

Kratki opis:  AIDS, neurobruceloza, toksoplazmoza,serozne i gnojne infekcije mozga, ehinokokna infekcija,  Jakobs Creutzfeldt. bolest, tetanus, lues. Dijagnoza, liječenje.

Literatura: obvezna i dopunska

Naslov: Tumori  mozga i kralježničke moždine

Neurogeni mjehur

Kratki opis: definicija, patogeneza, dijagnoza, liječenje

 

Literatura:obvezna i dopunska

XVII

Naslov Ozljede  živčanog sustava (centralne, periferne)

Kratki opis: Kraniocerebralne ozljede, lezije perifernih živaca gornjih i donjih udova

Literatura: obvezna i dopunska

Naslov: Sustavne bolesti središnjeg živčanog sustava

Kratki opis: definicija, patogeneza, dijagnoza,liječenje

Literatura: obvezna i dopunska

Naslov: Neepilepsijski napadaji

 

Kratki opis: definicija, patogeneza, dijagnoza, liječenje

 

Literatura: obvezna i dopunska

XVIII

Naslov: Likvorska dijagnostika u neurološkim bolestima

Kratki opis: Lumbalna punkcija, definiranje  urednog i patološkog nalaza

Literatura:obvezna i dopunska