Syllabus

Naziv kolegija

 

INFEKTOLOGIJA

Kod kolegija

 

Studijski program

Ciklus

 

Integrirani sveučilišni studij, medicina

Godina

Studija

4.

ECTS vrijednost boda:

8,5

Semestar

2.

Broj sati po semestru (p+v+s)

120

(20+35+65)

Status kolegija:

obvezni

Preduvjeti:

Nema

Usporedni uvjeti:

 

Pristup kolegiju:

 Studenti 4. godine sveučilišnog studija medicine

Vrijeme održavanja nastave:

Prema rasporedu

Nositelj kolegija/nastavnik:

Redoviti prof. dr. sc. Ilija Kuzman

Kontakt sati/konzultacije: 

Po dogovoru

E-mail adresa i broj telefona:

ilijakuzman@net.hr    tel. 0038591 4012 565

Asistent

Dr. sc. Jadranka Nikolić

Kontakt sati/konzultacije: 

Po dogovoru

E-mail adresa i broj  telefona

nikolicnikolic@yahoo.com

Ciljevi kolegija:

 

Ciljevi ovog kolegija su: upoznati i nauči studenta o važnosti, proširenosti, te epidemiološkim, dijagnostičkim i kliničkim značajkama najvažnijih infektivnih bolesti. Težište se postavlja na stjecanje znanja i vještina koji su potrebni za prepoznavanje kliničkih simptoma, diferencijalnodijagnostičko zaključivanje, kritičku prosudbu laboratorijskih nalaza i racionalno liječenje. Posebno se ističu preventivne mjere, kao i zaštita medicinskih djelatnika od infekcija.

Ishodi učenja

(opće i specifične kompetencije):

 

Nakon što odslušaju i polože ovaj kolegij, studenti će znati / moći:

Opći ishod:

Poznavanjem patogeneze, prepoznati kliničke simptome i dijagnosticirati infekciju te odrediti odgovarajuće liječenje, odnosno u diferencijalnodijagnostičkom zaključivanju povezivati stečeno znanje i vještine. 

Specifični ishodi:

Student stječe znanje i vještine koje povezuje s prethodno usvojenim kliničkim znanjem pri uočavanju i interpretaciji kliničkih simptoma i znakova infektivnih bolesti, kritički prosuđujući laboratorijske metode pri racionalnom dijagnosticiranju uzročnika bolesti. Stečenim znanjem moći će odabrati uzorke i metode za mikrobiološku obradu te interpretativno očitati antibiogram i odredit odgovarajuće liječenje. Student će moći primijeniti svoje znanje i vještine u dijagnostici i liječenju infekcija svih organskih sustava u odraslih i u djece te u imunokompromitiranih bolesnika.

Sadržaj silabusa/izvedbenog plana (ukratko):

 

Nastava uključuje proučavanje infektologije s priključenim podpredmetom Klinička mikrobiologija. Nastava se izvodi u više zasebnih tematskih cjelina koje uključuju predavanja, seminare i vježbe u malim skupinama. Na vježbama studenti s asistentima detaljno obrađuju bolesnike. Organizirane su radionice (3), odnosno prikazi bolesnika  s interaktivnim sudjelovanjem studenata i nastavnika te okrugli stol na kraju turnusne nastave. Studenti polažu pismeni kolokvij iz Opće infektologije i kolokvij iz Kliničke mikrobiologije.

Način izvođenja nastave

(označiti masnim tiskom)

Predavanja

Vježbe

Seminari

Samostalni zadaci

 

Konzultacije

Mentorski rad

Terenska nastava

Ostalo*

Napomene: prikazi bolesnika (interaktivna nastava)

Studentske obveze

–          Pohađanje i aktivno sudjelovanje u svim oblicima nastave – predavanja, seminari, vježbe, radionice, okrugli stol

–          Na vježbama: anamneza i klinički pregled bolesnika s planiranjem laboratorijske obrade i liječenja

–          Polaganje pismenih kolokvija iz Oopće infektologije i Kliničke mikrobiologije

–          Završni ispit koji se sastoji od praktičnog i usmenog dijela

Praćenje i ocjenjivanje studenta

(označiti masnim tiskom)

Pohađanje nastave

Aktivnosti u nastavi

Seminarski rad

Praktični rad

Usmeni ispit

Pismeni ispit

 

Kontinuirana provjera znanja

Esej

 

 

 

 

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava prijenosa bodova

OBVEZE STUDENTA

SATI (PROCJENA)

UDIO U ECTS-u

UDIO U OCJENI

Pohađanje nastave i angažiranost na nastavi

50

2

0%

Rad u malim skupinama

50

2

0%

Kolokvij (2)

20

1

10%

Praktični i usmeni ispit

100

3,5

90%

Dodatna pojašnjenja:

Pismeni kolokviji iz Opće infektologije i Kliničke mikrobiologije su obvezni, odnosno uvjet su za pijavu ispita. Kolokvij iz Kliničke mikrobiologije je kvalifikacijski i ne izražava se brojčanim ocjenama. Pismeni kolokvij iz Opće infektologije ima 30 pitanja. Za ocjenu izvrstan (5) treba točno riješiti 90%, za vrlodobar (4) 80%, za dobar (3) 70% i za dovoljan (2) 60% pitanja.

Ocjena kolokvija iz Opće infektologije samo se načelno prihvaća od strane ispitivača na završnom ispitu, a pristupniku ne daje doprinos u ukupnoj ocjeni praktičnog i usmenog ispita.

Ispit iz infektologije nakon odslušane nastave i položenih kolokvija sastoji se iz praktičnog (pregled bolesnika s interpretacijom) i usmenog dijela. Na usmenom dijelu studentu se postavlja pet pitanja  (iz svakog područja po jedno): 1. opća infektologija, 2. bakterijske bolesti, 3. zoonoze, 4. virusne bolesti, 5. ostala poglavlja. Studenti odabiru pitanja izborom brojeva. Ocjena se formira na osnovu interpretacije pregleda bolesnika i pruženih odgovora na usmena pitanja.

Obvezna literatura:

1. Begovac J, Božinović D, Lisić M, Baršić B, Schoenwakld S, ured. 

    Infektologija. Zagreb: Profil, 2006.

2. Kalenić S, ured. Medicinska mikrobiologija. Zagreb: Medicinska

    naklada, 2013.

Dopunska literatura:

1. Kuzman I.  Infektologija – za visoke zdravstvene škole. Zagreb:  

    Medicinska naklada, 2012.

2. Kuzman I. Pneumonije –  uzročnici, dijagnostika, liječenje. Zagreb:

    Medicinska naklada, 1999.

3. Krkić-Dautović S. Infektologija. Sarajevo-Tuzla: Medicinski

    fakultet Sarajevo, 2011.

Dodatne informacije o kolegiju

Način praćenja kvalitete nastave:

Studentska anketa

Analiza kvalitete nastave od strane studenata i nastavnika

Analiza prolaznosti na ispitima

Izvješće Ureda za  kvalitetu nastave

Izvaninstitucijska evaluacija (posjet timova za kontrolu kvalitete)

                           

PRILOG: Kalendar nastave

Broj nastavne

 jedinice

TEME I LITERATURA

 

I.

Naslov: Uvod i opća infektologija

Kratki opis: Definicija i pozicioniranje infektologije; osnovni pojmovi o infekciji, načinu prijenosa uzročnika, simptomima bolesti, dijagnostici, liječenju i prevenciji

Literatura: Obvezna i dopunska

II.

Naslov: Antimikrobno liječenje

Kratki opis: Pregled skupina antibiotika, kliničke odrednice primjene

Literatura: Obvezna i dopunska

III.

Naslov: Simptomatsko liječenje

Kratki opis: Temelji simptomatskog liječenja – antipireza, nadoknada tekućine i elektrolita, ostale simptomstske mjere i postupci

Literatura: Obvezna i dopunska

IV.

Naslov: Streptokokne i stafilokokne infekcije

Kratki opis: Najčešće bolesti koje uzrokuju streptokoki i stafilokoki – klinička prezentacija, dijagnostika liječenje

Literatura: Obvezna i dopunska

V.

Naslov: Akutne respiratorne infekcije

Kratki opis: Veličina problema, klinički sindromi, klinička i laboratorijska dijagnostika, liječenje 

Literatura: Obvezna i dopunska

VI.

Naslov: Crijevne zarazne bolesti

Kratki opis: Epidemiologija, uzročnici, klinička slika bolesti, dijagnostika, liječenje i sprječavanje

Literatura: Obvezna i dopunska

VII.

Naslov: Upalne bolesti SŽS-a

Kratki opis: Serozni i gnojni meningitis, uzročnici, epidemiologija, klinička slika, liječenje

Literatura: Obvezna i dopunska

VIII.

Naslov: Angine

Kratki opis: Sindrom angine, uzročnici, kliničke manifestacije, diferencijalna dijagnostika, liječenje

Literatura: Obvezna i dopunska

IX.

Naslov: Osipne bolesti u infektolofgiji

Kratki opis: Dječje osipne bolesti, diferencijalna dijagnostika osipa praćenog temperaturom

Literatura: Obvezna i dopunska

X.

Naslov: Enterovirusne infekcije

Kratki opis: Uzročnici, epidemiologija, najčešće kliničke manifestacije

Literatura: Obvezna i dopunska

XI.

Naslov: Herpesvirusne infekcije

Kratki opis: Karakteristična patogeneza i klninčke slike bolesti uzrokovanih pojedinim herpesvirusima, dijagnostika i liječenje

Literatura: Obvezna i dopunska

XI.

Naslov: Bolesti uzrokovane toksinima bnakterija

Kratki opis: Patogeneza, najvažnije bolesti – tetanus, botulizam, dijagnostika, lijhečenje

Literatura: Obvezna i dopunska

XII.

Naslov: Najčešće parazitarne bolesti

Kratki opis: Najvažnije bolesti s kliničkom prezentacijom i liječenjem – malarija, lišmenijaza

Literatura: Obvezna i dopunska

XIII.

Naslov: Bakterijske i atipične pneumonije

Kratki opis: Definicija i klinička podjela, uzročnici, patogeneza, klinička prezentacija, liječenje

Literatura: Obvezna i dopunska

XIV.

Naslov: HIV/AIDS

Kratki opis: HIV – patogeneza, imunologija, klinički stadiji HIV-bolesti,   oportunističke infekcije, dijagnostika, liječenje i sprječavanje

Literatura: Obvezna i dopunska

XV.

Naslov: Virusni hepatitisi

Kratki opis: Uzročni virusi, epidemiologija, klinička slika, laboratorijska dijagnostika – markeri hepatitisa, liječenje i sprječavanje

Literatura: Obvezna i dopunska

XVI.

Naslov: Bakteriemija i sepsa

Kratki opis: Patogeneza, uzročnici, klinička slika komplikacije, liječenje

Literatura: Obvezna i dopunska

XVII.

Naslov: Zoonoze, uključujuići HVBS

Kratki opis: Najvažnije zoonoze u nas – leptospiroza, bruceloza, HVBS;  epidemilologija, dijagnostika, liječenje, sprječavanje

Literatura: Obvezna i dopunska

XVIII.

Naslov: Bolničke infekcije

Kratki opis: Važnost nekad i danas, vrste bolničkih infekcija – urogenitalne, bolničke pneumonije, sepsa, infekcije kirurških rana; uzročnici, dijagnostika, sprječavanje

Literatura: Obvezna i dopunska

XIX.

Naslov: Ugrizi zmija i drugih otrovnih životinja

Kratki opis: Ugriz zmije – patogeneza, klinička slika, prevencija i liječenje. Laktrodektizam, ugrizi drugih otrovnih životinja

Literatura: Obvezna i dopunska

XX.

Naslov: Mikrobiološka dijagnostika bakterijskih bolesti

Kratki opis: Najvažniji bakterijski uzročnici, morfološke karakteristike, klinička prezentacija, laboratorijska dijagnostika s praktikumom

Literatura: Obvezna i dopunska

XXI.

Naslov: Mikrobiološka dijagniostika virusnih bolesti

Kratki opis: Najvažniji virusni uzročnici, morfološke karakteristike, klinička prezentacija, laboratorijske dijagnostičke metode s praktikumom

Literatura: Obvezna i dopunska

XXII.

Naslov: Najvažniji uzročnici parazitarnih bolesti

Kratki opis: Najvažniji uzročnici, morfološke karakteristike, klinička prezentacija, laboratorijske dijagnostičke metode s praktikumom

Literatura: Obvezna i dopunska