Syllabus

Naziv kolegija

 

Anesteziologija i reanimatologija

Kod kolegija

 

Studijski program

Ciklus

 

Integrirani sveučilišni studij, medicina

Godina

Studija

IV

ECTS vrijednost boda:

6

Semestar

VIII

Broj sati po semestru (p+v+s)

20+35+5

Status kolegija:

Obvezan

Preduvjeti:

Položeni ispiti 3 godine

Usporedni uvjeti:

 

Pristup kolegiju:

Studenti 4. godine studija medicine

Vrijeme održavanja nastave:

Prema rasporedu

Nositelj kolegija/nastavnik:

Prof.dr.sc.Slobodan Mihaljević

Kontakt sati/konzultacije: 

u vrijeme održavanja nastave  8-9 h

E-mail adresa i broj telefona:

smsmihaljevic@gmail.com 00385915024223

Asistent

 

Kontakt sati/konzultacije: 

 

E-mail adresa i broj  telefona

 

Ciljevi kolegija:

 

Ciljevi ovog kolegija su: Omogućiti studentu da teorijski i praktično ovlada osnovnim gradivom iz lokalne i opće anestezije, kao i reanimaciju vitalno ugroženih bolesnika

Ishodi učenja

(opće i specifične kompetencije):

 

Nakon što odslušaju i polože ovaj kolegij, studenti će znati / moći:

Znati planirati samostalno učenje kroz studij na način kritičkog i samokritičkog propitivanja znanstvenih istina.

Demonstrirati posjedovanje osobnih kvaliteta ličnosti (rad u timu i osobni doprinos, zainteresiranost, aktivno slušanje i izgradnja pozitivnih odnosa s članovima grupe)

Student pokazuje, tumači (interpretira, uočava, objašnjava):  prepoznavanje i brzo samostalno klinički dijagnosticiranje  komplikacije u općoj ili regionalnoj anesteziji, a zatim ih treba ispavno liječiti 

Postavljenje dijagnoze srčanog zastoja te primjena osnovnih i uznapredovalih stručnih medicinskih postupaka oživljavanja. 

Prepoznavanje šoka –  etiologije, mehanizma nastanka, simptomatologije te intenzivne terapije.

Praktično usvajanje  stručno medicinskih postupaka kardiopulmonalne reanimacije (CPR) na lutkama, nakon raznih uzroka srčanog zastoja.

Omogućujemo praktične vježbe na lutkama za osiguranje dišnog puta, kao i vježbe za uspostavljanje intravenoznog puta,  uvođenje nazogastrične sonde, urinarnog katetera i dr. 

 Studenti  odgovorno pristupaju davanju opće i regionalne anestezije uz sve potrebno teorijsko znanje, kao što su priprema bolesnika za anesteziju, vrste anestezije – tehnike, održavanje i praćenje opće anestezije, davanje regionalne anestezije te poslijeoperacijsko praćenje bolesnika u sobi za buđenje.

Potrebno je dati naglasak na intenzivno liječenje bolesnika, te reanimaciju- umjetno disanje i masažu srca – CPR.

Program nastave obuhvaća i intenzivno liječenje raznih vrsta šoka, kao i poznavanje etiologije, simptomatologije i mehanizma nastanka te teške po život opasne nokse.

Ishodi će se vrjednovati aktivnim sudjelovanjem studenta u nastavi i sačinjavati će dio završne ocjene

Sadržaj silabusa/izvedbenog plana (ukratko):

 

Nastava se sastoji od predavanj, seminara i vježbi u trajanju od 4 tjedna

000000Način izvođenja nastave

(označiti masnim tiskom)

Predavanja

20

Vježbe

35

Seminari

5

Samostalni zadaci

 

Konzultacije

Mentorski rad

Terenska nastava

Ostalo

Napomene:

Studentske obveze

Nazočnost nastavi, dopušteno je izostati 20% nastave

Praćenje i ocjenjivanje studenta

(označiti masnim tiskom)

Pohađanje nastave 30 (ECTS 1)

Aktivnosti u nastavi

Seminarski rad

 

Praktični rad

Usmeni ispit

Pismeni ispit

 

Kontinuirana provjera znanja

Esej

 

 

 

 

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava prijenosa bodova

(Primjer)

OBVEZE STUDENTA

SATI (PROCJENA)

UDIO U ECTS-u

UDIO U OCJENI

Pohađanje nastave i angažiranost na nastavi

30

1

 

Seminarski rad

30

1

20%

Kolokvij (2) ili

Pismeni ispit

50

2

60%

Usmeni ispit

30

1

20%

Dodatna pojašnjenja:

Prema Pravilniku o studiranju konačna se ocjena dobiva na sljedeći način:

A = 91-100% 5 (izvrstan) B = 79 to 90% 4 (vrlo dobar) C = 67 to 78% 3 (dobar)

D = 55 to 66% 2 (dovoljan) F = 0 to 54% 1 (nedovoljan)

Obvezna literatura:

1.Kardiopulmonalna reanimacija  Mihaljević S. I surr

Dopunska literatura:

2.  Marko Jukić, Višnja Majerić-Kogler i sur. 2010. Klinička anesteziologija.Medicinska naklada, Zagre

3. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2005. Resuscitation 2005.

Dodatne informacije o kolegiju

Studentska anketa

Analiza kvalitete nastave od strane studenata i nastavnika

Analiza prolaznosti na ispitima

Izvješće Ureda za  kvalitetu nastave

Izvaninstitucijska evaluacija (posjet timova za kontrolu kvalčitete)

                           

PRILOG: Kalendar nastave

Broj nastavne

 jedinice

TEME I LITERATURA

 

I.

Naslov:  Osnovno održanje života

Kratki opis: Upoznavanje s osnovama reanimacije

Literatura: Kardiopulmonalna reanimacija  Mihaljević S . i surr

II.

Naslov: Algoritam naprednog održanja života

Kratki opis:  upoznavanje sa mjerama proširene reanimacije

Literatura: Kardiopulmonalna reanimacija  Mihaljević S . i surr

III.

Naslov: Reanimacija djetece i novorođenčeta

Kratki opis: uzoznavanje s reanimacijom djece i novorođenčeta

Literatura: Kardiopulmonalna reanimacija  Mihaljević S . i surr

IV.

Naslov: Komplikacija mjera reanimacije

Kratki opis: upoznavanje s komplikacijama renimacije

Literatura: Kardiopulmonalna reanimacija  Mihaljević S . i surr

V.

Naslov: Postreanimacijski sindrom

Kratki opis:  upoznavanje s  poslijereanimacijskim problemima

Literatura: Kardiopulmonalna reanimacija  Mihaljević S . i surr

VI.

Naslov: Moždana smrt

Kratki opis:  utvrđivanje smrti

Literatura: Kardiopulmonalna reanimacija  Mihaljević S . i surr

VII.

Naslov: Anafilaksija

Kratki opis: prepoznavanje , dijagnostiak i liječnje anafilaksije

Literatura: Kardiopulmonalna reanimacija  Mihaljević S . i surr

VIII.

Naslov: specifičnosti reanimacije  i problematika kod trudnica

Kratki opis: prepozavanje i postupak reanimacije kod trudnica

Literatura: Kardiopulmonalna reanimacija  Mihaljević S . i surr

IX.

Naslov: Monitoring u anesteziji

Kratki opis: Upoznavanje s osnovama monitoriranja pacijenta u anesteziji

Literatura: Marko Jukić, Višnja Majerić-Kogler i sur. 2010. Klinička anesteziologija.Medicinska naklada, Zagreb

X.

Naslov:  Osiguranja venski puteva uanesteziologiji

Kratki opis:  postupak  osiguranja venskih puteva  uz uporabu  ultrazvuka

Literatura: Marko Jukić, Višnja Majerić-Kogler i sur. 2010. Klinička anesteziologija.Medicinska naklada, Zagreb

XI.

Naslov: Aparata za anesteziji

Kratki opis:  upoznavanje s osnovama  rada aparata

Literatura: Marko Jukić, Višnja Majerić-Kogler i sur. 2010. Klinička anesteziologija.Medicinska naklada, Zagreb

XI.

Naslov:  Intravesnki anestetici

Kratki opis: upoznavanje s farmakodinamikom i farmakokinetikom i.v. anestetika

Literatura: Marko Jukić, Višnja Majerić-Kogler i sur. 2010. Klinička anesteziologija.Medicinska naklada, Zagreb

XII.

Naslov: Inhalacijski anestetici

Kratki opis: upoznavanje s farmakodinamikom i farmakokinetikom i.v. anestetika

Literatura: Marko Jukić, Višnja Majerić-Kogler i sur. 2010. Klinička anesteziologija.Medicinska naklada, Zagreb

XIII.

Naslov:  ostali lijekovi koji se koriste u anesteziologiji

Kratki opis: upoznavanje s lijekovim koji se koriste u anesteziologiji

Literatura: Marko Jukić, Višnja Majerić-Kogler i sur. 2010. Klinička anesteziologija.Medicinska naklada, Zagreb

XIV.

Naslov: Šok

Kratki opis: upoznavanje s vrstama šoka i terapiji

Literatura: Marko Jukić, Višnja Majerić-Kogler i sur. 2010. Klinička anesteziologija.Medicinska naklada, Zagreb

XV.

Naslov: regionalan anestezija

Kratki opis:  primjena regionalne anestezije

Literatura: Marko Jukić, Višnja Majerić-Kogler i sur. 2010. Klinička anesteziologija.Medicinska naklada, Zagreb