Syllabus

Naziv kolegija

 

Farmakologija

Kod kolegija

 

Studijski program

Ciklus

 

Integrirani sveučilišni studij, medicina

Godina

Studija

3

ECTS vrijednost boda:

10,0

Semestar

6

Broj sati po semestru (p+v+s)

135 (50+35+50)

Status kolegija:

obvezni

Preduvjeti:

Položeni svi ispiti prethodne godine studija

Usporedni uvjeti:

 

Pristup kolegiju:

 Studenti 3. godine studija medicine

Vrijeme održavanja nastave:

Prema rasporedu

Nositelj kolegija/nastavnik:

izv. Prof. dr. sc. Ivica Brizić, dr. med.

Kontakt sati/konzultacije: 

Petkom u 13 h ili po dogovoru

E-mail adresa i broj telefona:

ibrizic@gmail.com 063 319 537

Suradnici

1.      dr.sc. Danijela Budimir, dr. med.

2.      mr.sc. Filipa Markotić, dr. med.

3.      Ivan Merdžo dr. med

4.      prof.dr.sc. Mladen Boban

5.      doc.dr.sc. Ivana Mudnić

Kontakt sati/konzultacije: 

E-mail adresa i broj  telefona

Ciljevi kolegija:

 

Cilje kolegija je steći znanja iz općih načela djelovanja lijekova (farmakodinamike) i sudbine lijeka u organizmu (farmakokinetike), znanja o mehanizmu djelovanja, terapijskim i štetnim učincima, načinu primjene, indikacijama i kontraindikacijama pojedinih skupina lijekova, te znanja o farmakološkim osobinama lijekova koji su ilustrativni primjer za pojedinu farmakoterapijsku skupinu. Također, cilj je studenta osposobiti za ispravno pisanje recepata za različite oblike lijekova i korištenje kvalitetnih izvora farmakološke literature.

Ishodi učenja

(opće i specifične kompetencije):

 

Opisati i objasniti opća načela djelovanja lijeka (farmakodinamika) i sudbine lijeka u organizmu (farmakokinetika).

Nabrojiti najvažnije predstavnike lijekova za pojedine farmakoterapijske skupine te ih grupirati prema mehanizmu djelovanja.

Navesti i objasniti način primjene, glavne indikacije, kontraindikacije te nuspojave lijekova koji su ilustrativni primjer farmakoterapijskih skupina i podskupina.

Dati primjere važnijih interakcija lijekova te ih povezati s farmakokinetskim i farmakodinamskim osobinama lijeka

Objasniti i opisati proces razvoja i istraživanja novih lijekova.

Ispravno izračunati doze i napisati recept za različite oblike lijekova.. Koristiti relevantne domaće i međunarodne baze lijekova

Sadržaj silabusa/izvedbenog plana (ukratko):

 

Nastava predmeta Farmakologija sastoji se od 25 predavanja, 25 seminara i 11 vježbi. Provjere znanja se vrši na seminarima, vježbama, dva pismena parcijalna testa te završnom pismenom i usmenom ispitu.

Način izvođenja nastave

(označiti masnim tiskom)

Predavanja

Vježbe

Seminari

Samostalni zadaci

 

Konzultacije

Mentorski rad

Terenska nastava

Ostalo

Napomene: Nastava iz svake cjeline počinje sa predavanjima, zatim sa seminarima i vježbama.

Studentske obveze

Pohađanje i aktivno sudjelovanje u nastavi, položiti farmakografiju, dva parcijalna pismena ispita (ili završni pismeni ispit) i završni usmeni ispit.

Studenti će se ocjenjivati temeljem:

·         Aktivnog sudjelovanja na seminarima i vježbama.

·         Pripremanje nastavnih cjelina za seminare

·         Čitanja nastavnih tekstova i razvijanje vlastitog kritičkog razmišljanja o gradivu te izražavanja tog mišljenja.

·         Pisanje recepata

Praćenje i ocjenjivanje studenta

(označiti masnim tiskom)

Pohađanje nastave

Aktivnosti u nastavi

Seminarski rad

Praktični rad

Usmeni ispit

Pismeni ispit

 

Kontinuirana provjera znanja

Pisanje recepta

 

 

 

 

Detaljan prikaz ocjenjivanja

Uvjeti za pristup ispitu iz Farmakologije su uredno pohađanje nastave i položen kolokvij iz farmakografije. Ispit iz Farmakologije se sastoji od pisanog (test) i usmenog dijela, od kojih svaki doprinosi 50% ukupnoj ocjeni. Tijekom nastave se održavaju dva parcijalna ispita. Prvi parcijalni ispita se sastoji od 50 pitanja, a drugi parcijalni ispita se sastoji od 60 pitanja. Studenti koji su na parcijalnim ispitima osvojili 69 bodova mogu pristupiti završnom usmenom ispitu. Ukoliko tijekom nastave student nije osvojio 69 bodova na parcijalnim ispitima pristupa završnom pismenom ispitu koji se sastoji od 110 pitanja. Da bi se pristupio usmenom dijelu ispita potrebno je na testu sakupiti ukupno 69 bodova.

Cjelokupni pismeni test

69-79=dovoljan(2);

80-89=dobar(3); 

90-99=vrlo dobar(4); 

100-110=izvrstan(5);

Obvezna literatura:

1. Bertram G. Katzung, Susan B. Masters, Anthony J. Trevor (urednici): Temeljna i klinička farmakologija, Prijevod 11. izdanja na hrvatski jezik, Medicinska naklada, Zagreb, 2011.

2. V. Bradamante, M. Klarica, M. Šalković – Petrišić, (ur): Farmakološki priručnik. Medicinska naklada (drugo izdanje), Zagreb, 2008               

Dopunska literatura:

1. H.P. Rang, M.M. Dale, J.M. Ritter, P.K. Moore: Farmakologija. Golden marketing – Tehnička knjiga Zagreb 2006.

Dodatne informacije o kolegiju

Način praćenja kvalitete nastave:

Studentska anketa

Analiza kvalitete nastave od strane studenata i nastavnika

Analiza prolaznosti na ispitima

Izvješće Ureda za  kvalitetu nastave

Samoevaluacija i Izvaninstitucijska evaluacija (posjet timova za kontrolu kvalitete)

                     

 

PRILOG: Kalendar nastave

Predavanja:                                                                                         Broj sati:

FI

P1. Uvod, apsorpcija, distribucija lijekova                                                        2

P2. Metabolizam i eliminacija lijekova, farmakokinetika                              2

P3. Mehanizam djelovanja lijekova, farmakodinamika                                 2

P4. Farmakologija AŽS, kolinergički lijekovi                                                   2

P5. Farmakologija AŽS, adrenergički lijekovi                                                  2

P6. Farmakologija histamina, serotonina i ergot alkaloida, NO                  2

P7. Anksiolitici, sedativi – hipnotici, antiepileptici                                         2

P8. Farmakoterapija najčešćih neurodegenerativnih bolesti                       2

P9. Antipsihotici, antidepresivi                                                                          2

P10. Opioidni analgetici                                                                                       2

P11. Sredstva ovisnosti (heroin, kanabis, psihostimulansi, alkohol)          2

P12. Opći anestetici                                                                                              2

 

FII

P13. Lijekovi za liječenje hipertenzije                                                              2

P14. Vazodilatatori i liječenju angine pectoris                                               2

P15. Diuretici                                                                                                        2

P16. Lijekovi za liječenje srčanog  zatajenja                                                  2

P17. Lijekovi za liječenje aritmija                                                                     2

P18. Lijekovi za liječenje astme                                                                        2

P19. Lijekovi za liječenje poremećaja koagulacije                                        2

P20. Hormon gušterače i lijekovi u liječenju šećerne bolesti                     2

P21. Antimikrobni lijekovi                                                                                 2

P22. Lijekovi za liječenje zloćudnih bolesti                                                   2

P23. Imunofarmakologija                                                                                 2

P24. Lijekovi za liječenje peptičnih bolesti i laksativi                                 2

P25. Antidijaroici, antiemetici i lijekovi za liječenje upalnih bolesti crijeva 2

 

Seminari:                                                                                             Broj sati:

FI

S1.Istraživanje novih lijekova, generički lijekovi i farmakogenomika          2

S2. Sudbina lijeka u tijelu                                                                                      2

S3. Djelovanje lijekova, mehanizmi nuspojava                                                2

S4. Kolinergički lijekovi                                                                                        2

S5. Adrenergički lijekovi                                                                                       2

S6. Anksiolitici, antiepileptici, neurodegenerativne bolesti                          2

S7. Antipsihotici, antidepresivi                                                                           2

S8. Nesteroidni protuupalni lijekovi, antireumatici koji mod. bolest         2

S9. Liječenje boli                                                                                                    2

S10. Lokalni anestetici

 

FII

                                                                                    2

S11.Antihipertenzivi, lijekovi u liječenju angine pektoris                             2

S12. Lijekovi u liječenju popuštanja srca         2

S13. Lijekovi za liječenje hiperlipoproteinemija                                            2

S14. Lijekovi za liječenje aritmija                                                                  2

S15. Lijekovi za liječenje anemija i hematopoezni čimbenici rasta               2

S16. Hormoni hipotalamusa, hipofize, štitnjače i osteoporoza                      2

S17. Hormoni kore nadbubrežne žlijezde i njihovi antagonisti                     2

S18. Spolni hormoni i njihovi inhibitori                                                         2

S19. Lijekovi u liječenju šećerne bolesti                                                        2

S20. Najvažniji antibiotici                                                                              2

S21. Lijekovi protiv gljivica, protozoa i helminta                                          2

S22. Lijekovi za liječenje virusnih i TBC infekcija                                       2

S23. Primjena lijekova u djece i starijih bolesnika                                         2

S24. Interakcije i nuspojave lijekova                                                              2

S25. Farmakologija probavnog sustava                                                          2

Vježbe:                                                                                                Broj sati:

(video prezentacija, kompjutorska simulacija, exp. životinje)

FI

V1. Farmakokinetika i farmakodinamika              4

V2. AŽS, izolirani mišić                                                 4

V3. Psihofarmaci                                                                                            2

V4. Analgetici                                                                                                 2

FII

 

V5. Utjecaj lijekova na kardiovaskulni sustav                                               4

V6. Izolirani organi kao farmakološki modeli                                                2

V7. Računanje doza, načini primjene različitih farmakoloških pripravaka    2

Farmakografija :

Fg1. Uvod, magistralni pripravci 1                                                                4

Fg2. Magistralni pripravci 2                                                                           4

Fg3. Galenski pripravci i tvornički lijekovi                                                 4

Fg4. Ponavljanje i dječje doze                                                                        3