Psihijatrija

 


NASTAVNI PLAN I PROGRAM  (90 sati)

A. Cilj predmeta

            Student treba za potrebe rada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i u funkciji obiteljskog liječnika (opća medicina):

-naučiti metode i načela određivanja psihičkog statusa kao dijela sveobuhvatnog pregleda pacijenta u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, te postaviti dijagnozu i diferencijalnu dijagnozu, i primijeniti za to prikladne psihofarmakološke i psihološke metode liječenja;

-prepoznati hitna psihijatrijska stanja i primjeniti urgentnu terapiju u izvanbolničkim uvjetima;

-prepoznati psihijatrijske poremećaje koji zahtijevaju složenu obradu odnosno bolničko liječenje i uputiti bolesnika na odgovarajuću psihijatrijsku službu/odjel/bolničku ustanovu;

-pod nadzorom liječnika psihijatra provoditi terapiju složenih i kroničnih duševnih poremećaja;

-upoznati se s preventivnim i socijalnim aspektom duševnih poremećaja.

 

B. NASTAVNI PROGRAM

Psihijatrija u suvremenoj medicini. Čemu učenje psihijatrije. Kratka povijest psihijatrije. Kamo ide suvremena psihijatrija. Mali psihijatrijski pojmovnik.

Opća psihopatologija. Duševno zdravlje i duševni poremećaj. Zdrava i patološka ličnost. Normalan i poremećen psihosocijalni razvoj. Modeli duševnih poremećaja.

Poremećaji psihičkih funkcija i znaci i simptomi bolesti. Pregled najvažnijih psihopatoloških sindroma. Suvremena nozologija i klasifikacija duševnih poremećaja. Psihijatrijski intervju. Ispitivanje mentalnog/psihičkog statusa. Odnos liječnik-bolesnik.

Biologijska psihijatrija. Neuroscience u psihijatriji. Osnove funkcionalne neuroanatomije i psihofiziologijae. Osnove psihoneurobiokemije. Osnove kronopsihobiologije. Osnove psihoneuroimunoendokrinologije. Brain Imaging. Osnove psihijatrijske genetike. Biologijske metode liječenja u psihijatriji (Osnove racionalne psihofarmakoterapije.

EST. Ostale metode).

Psihodinamska psihijatrija. Klinička psihologija. Psihodinamski procesi.Najvažnije psihoterapijske škole i pravci. Psihološke metode liječenja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Socijalna psihijatrija. Osnove socijalne patologije. Kulturološke specifičnosti duševnih poremećaja. Socioterapijske metode liječenja.Uloga socijalnog radnika. Psihijatrija u zajednici. Psihijatrija i spiritualnost.

Klinička psihijatrija. Organska psihijatrija: Organski i simptomatski duševni poremećaji (F00-F09). Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja zbog uporabe psihoaktivnih tvari (F10-F19).

Shizofrenija, shizotipni i drugi sumanuti poremećaji (F20-F29).

Afektivni poremećaji i poremećaji raspoloženja (F30-F39).

Neurotski poremećaji. Poremećaji izazvani stresom. Somatoformni poremećaji (F40-F48). Osnove psihotraumatologije. Psihosomatska medicina i suradna (liaison) psihijatrija.

Bihejvioralni sindromi udruženi s fiziološkim poremećajima i fizikalnim faktorima (F50-F55). Osnove medicinske seksologije. Osnove somnologije.

Poremećaji ličnosti i poremećaji ponašanja odraslih (F60-F69).

Duševna zaostalost (F70-F79).

Osnove dječje i adolescentne psihijatrije.

Poremećaji psihološkog razvoja (F80-F87). Poremećaji u ponašanju i osjećajima koji se pojavljuju u djetinjstvu i u adolescenciji (F90-F98).

Osnove gerontopsihijatrije: Specifičnosti duševnih poremećaja u starijoj životnoj dobi.

Specifični psihijatrijski poremećaji u žena.

Mentalni poremećaji  specifično povezani sa stresom. Krizna stanja. Poremećaji prilagodbe.

Hitna stanja psihijatriji i njihovo zbrinjavanje.

Multikulturalni aspekti psihijatrije. Interdisciplinarni aspekti u psihijatriji. Dijagnostički postupci u psihijatriji.

Osnove forenzične psihijatrije. Etički i pravni aspekti psihijatrije. Prisilna hospitalizacija i liječenje. Krivična odgovornost. Poslovna sposobnost.

Etika u psihijatriji. Ljudska prava duševnih bolesnika. Klinički pokusi na duševnim bolesnicima. Pitanje medicinske tajne.

Organizacija psihijatrijske službe. Suvremene koncepcije. Liječnik primarne zdravstvene zaštite u zaštiti duševnog zdravlja.

Znanstvena istraživanja u psihijatriji. Dvostruko-slijepa kontrolirana istraživanja. Naturalističke studije. Prikaz slučaja. Kako napisati znanstveni rad. Evidence-based medicine u psihijatriji.

 

C. NASTAVNO ŠTIVO

Osnovno

– Frančišković T.& Moro Lj. i sur. Psihijatrija. Medicinska Naklada Zagreb, 2011.

Kaplan HI & Sadock BJ. Priručnik kliničke psihijatrije. «Naklada Slap», Jastrebarsko, 1999.

– Kaplan HI & Sadock BJ. Priručnik za uporabu lijekova u psihijatriji. «Naklada Slap», Jastrebarsko, 1998.

Dopunsko

– Klarić M. & Babić D. Gerontopsihijatrija. U: Šantić Ž. i sur. Medicinska gerontologija u kliničkoj praksi. Sveučilište u Mostaru, Medicinski fakultet: Grafotisak Grude; 2015; str. 537-561.

– Klarić M. & Mandić V. Serotonin i depresija kod žena. U: Jakovljević M. i sur. Serotonin i depresija – mitovi i činjenice. Zagreb: Pro Mente; 2013, str. 168-177.

– Klarić M. & Lovrić S. Odnos između psihotraume i psihoze – uloga dopamina. U: Jakovljević M. i sur. Dopamin u zdravlju i bolesti – mitovi i činjenice. Zagreb: Pro Mente; 2015; str. 248-261.

– Jakovljević M. Shizofrenija u teoriji i praksi. Pro Mente Zagreb. 2011.

– Jakovljević M. I sur. Nove ideje i koncepti u suvremenoj psihijatriji. Pro Mente d.o.o. Zagreb; 2008.

– Jakovljević M. i sur. Ličnost, tjeskoba i depresija u suvremenoj medicini. Pro Mente. Zagreb. 2006.                                         

– Jakovljević M: Depresivni poremećaji – Od ranog prepoznavanja do uspješnog liječenja. Pro Mente, Zagreb, 2003.

– Frančišković T., Grković J., Kaštelan A.: Radna bilježnica iz psihijatrije za studente medicine. Medicinska naklada, Zagreb, 2014

– Begić D.: Psihopatologija, Medicinska naklada, Zagreb, 2014.

– Hotujac Lj., Jakovljević M.: Psihijatrija, Medicinska naklada, Zagreb, 2006.

 

D. PROVJERA ZNANJA

Način provjere znanja

1. Uz ocjenu aktivnog učešća u svim sadržajima nastavnih aktivnosti,u tijeku nastave  bit će izvršena i provjera znanja kroz tri parcijalna ispita, i to:

– Kolokvij iz opće psihopatologije

– Test u formi eseja

– Test u formi kazuističkog prikaza 

Parcijalni ispiti polažu se kod voditelja vježbi.

Ocjene iz parcijalnih ispita i nastavnih aktivnost (redovitost i aktivnosti u sadržajima nastave, tj. predavanjima, seminarima i vježbama)  ulaze u konačno formiranje ocjene i čine 50% konačne ocjene.

2.    Ispit će se održati unutar deset dana nakon održane nastave, te u po dva termina u ljetnom i jesenskom ispitnom roku.

Ispit  se sastoji iz:

– pismenog,

– praktičnog, i

– usmenog dijela.

Prvi dan polaže se praktični (pacijent) i pismeni dio ispita, a drugi dan usmeni dio ispita. Uvjet za usmeni ispit je položen pismeni dio ispita (55% i više točnih odgovora na testu). Pismeni i usmeni dijelovi ispita činit će drugih 50% konačne ocjene.

Popis pitanja za usmeni dio ispita studenti će dobiti tijekom nastave.

Termini provjere znanja

Parcijalni dijelovi ispita polažu se tijekom nastave, a samo iznimno i po dogovoru sa voditeljima vježbi u nekom drugom terminu prije pismenog dijela ispita.

Ispit će se održati unutar dva tjedna nakon održane nastave, te u po dva termina u ljetnom i jesenskom ispitnom roku.

E. NASTAVNICI

 1. Izv. prof. dr. sc. Miro Klarić, pročelnik katedre
 2. Izv. prof. sc. Dragan Babić
 3. Prof. dr. sc. Miro Jakovljević
 4. Dr. sc. Bjanka Vuksan-Ćusa, viši asistent
 5. Mr. sc. Ruža Milićević, viši asistent
 6. Mr. sc. Božo Petrov, viši asistent
 7. Mr. sc. Marko Pavlović, viši asistent
 8. Mr. sc. Martina Čorić-Krešić, viši asistent
 9. Mr. sc. Marko Martinac, viši asistent

Suradnici koji izvode nastavu:

 1. Prof. dr. sc. Vlado Jukić
 2. Mr. Ivana Soldo, klinički psiholog
 3. Amela Salčin Satriano, dip. socijalni radnik;
 4. Damir Bošković, okupacioni terapeut

PLAN PREDAVANJA, SEMINARA I VJEŽBI

za akademsku godinu 2016/2017.

Predavanja

 

Tema

Broj sati nastave

Mjesto održavanja

P1

Uvod u psihijatriju. Psihijatrija u suvremenoj medicini.

 

1

 

Klinika za psihijatriju

P2

 

Etiološki koncepti u psihijatriji

 

1

 

Klinika za psihijatriju

P3

 

Etiološki koncepti u psihijatriji

 

1

 

Klinika za psihijatriju

P4

 

Opća psihopatologija/psihički status

 

1

 

Klinika za psihijatriju

P5

 

Opća psihopatologija/psihički status

 

1

 

Klinika za psihijatriju

P6

Dijagnostika i klasifikacija duševnih poremećaja

 

1

 

Klinika za psihijatriju

P7

Shizofrenija, shizotipni i drugi sumanuti poremećaji

 

1

 

Klinika za psihijatriju

P8

Shizofrenija, shizotipni i drugi sumanuti poremećaji

 

1

 

Klinika za psihijatriju

P9

 

Rani prediktori psihoza

 

1

 

Klinika za psihijatriju

P10

 

Hitna stanja u psihijatriji

 

1

 

Klinika za psihijatriju

 

P11

 

Poremećaji raspoloženja

 

1

 

Klinika za psihijatriju

 

P12

 

Poremećaji raspoloženja

 

1

 

Klinika za psihijatriju

 

P13

 

Anksiozni poremećaji

 

1

 

Klinika za psihijatriju

 

P14

 

Anksiozni poremećaji

 

1

 

Klinika za psihijatriju

 

P15

Mentalni poremećaji  specifično povezani sa stresom

 

1

 

Klinika za psihijatriju

 

P16

Opći principi liječenja psihijatrijskih poremećaja

 

1

 

Klinika za psihijatriju

 

P17

 

Biološke metode liječenja

 

1

 

Klinika za psihijatriju

 

P18

Osnove racionalne psihofarmakoterapije

 

1

 

Klinika za psihijatriju

 

P19

 

Psihološke metode liječenja

 

1

 

Klinika za psihijatriju

 

P20

 

Etički i pravni aspekti psihijatrije

 

1

 

Klinika za psihijatriju

 

P21

 

Poremećaji ličnosti

 

1

 

Klinika za psihijatriju

 

P22

 

Poremećaji ličnosti-klasifikacija

 

1

 

Klinika za psihijatriju

 

P23

 

Gerontopsihijatrija

 

1

 

Klinika za psihijatriju

 

P24

 

Pravni aspekti psihijatrijske skrbi

 

1

 

Klinika za psihijatriju

 

P25

 

Osnove forenzičke psihijatrije

 

1

 

Klinika za psihijatriju

 

P 26

Mentalni poremećaji izazvani psihoaktivnim tvarima

 

1

 

Klinika za psihijatriju

 

P27

Mentalni poremećaji izazvani psihoaktivnim tvarima

 

1

 

Klinika za psihijatriju

 

P28

Opća načela kliničkih sindroma u djetinjstvu i adolescenciji

 

1

 

Klinika za psihijatriju

 

P29

Klinički sindromi u djetinjstvu i adolescenciji

 

1

 

Klinika za psihijatriju

 

P30

Klinički sindromi u djetinjstvu i adolescenciji

 

1

 

Klinika za psihijatriju

 

Seminari

 

Tema

Broj sati nastave

Mjesto održavanja

 

S1

 

Organski i simptomatski duševni poremećaji

 

1

 

Klinika za psihijatriju

 

S2

 

Akutni  i kronični/demencije moždani sindrom

 

1

 

Klinika za psihijatriju

 

S3

 

Neurorazvojni poremećaji – intelektualna onesposobljenost,  poremećaji iz spektra autizma i poremećaji s tikom/vima.

 

1

 

Klinika za psihijatriju

 

S4

 

Neurorazvojni poremećaji – deficit pažnje, specifični poremećaji učenja i motorički porem.

 

1

 

Klinika za psihijatriju

 

S5

 

Suicidi i suicidalno ponašanje

 

1

 

Klinika za psihijatriju

 

S6

 

Normalno i patološko žalovanje

 

1

 

Klinika za psihijatriju

 

S7

 

Poremećaji hranjenja

 

1

 

Klinika za psihijatriju

 

S8

 

Poremećaji spavanja-budnosti

 

1

 

Klinika za psihijatriju

 

S9

 

Krizna stanja

 

1

 

Klinika za psihijatriju

 

S10

 

Poremećaj prilagodbe

 

1

 

Klinika za psihijatriju

 

S11

Trajne promjene osobnosti nakon katastrofičnih doživljaja

 

1

 

Klinika za psihijatriju

 

S12

 

Dijagnostički postupci u psihijatriji

 

1

 

Klinika za psihijatriju

 

S13

Psihijatrijski poremećaji u palijativnoj skrbi

 

1

 

Klinika za psihijatriju

 

S14

Konceptualizacija dijagnoze u psihijatriji

 

1

 

Klinika za psihijatriju

 

S15

 

Psihijatrijski komorbiditet

 

1

 

Klinika za psihijatriju

 

S16

 

Znanstvena istraživanja u psihijatriji

 

1

 

Klinika za psihijatriju

 

S17

 

Psihijatrija u zajednici

 

1

 

Klinika za psihijatrij

 

S18

 

Obitelj i mentalno zdravlje

 

1

 

Klinika za psihijatriju

 

S19

 Specifični psihijatrijski poremećaji u žena

 

1

 

Klinika za psihijatriju

 

S20

 

Disruptivni poremećaj, poremećaj kontrole poriva i poremećaj ophođenja

 

1

 

Klinika za psihijatriju

S21

Neurobiologijski doprinosi u etiologiji mentalnih poremećaja

 

1

 

Klinika za psihijatriju

 

S22

Poremećaji pokreta prouzročeni lijekom i drugi štetni učinci lijekova

 

1

 

Klinika za psihijatriju

 

S23

 

Seksualne disfunkcije

 

1

 

Klinika za psihijatriju

 

S24

 

Parafilični poremećaji

 

1

 

Klinika za psihijatriju

 

S25

Opći principi liječenja bolesnika s mentalnim poremećajima

 

1

 

Klinika za psihijatriju

 

S26

Suradna psihijatrija-psihosomatska medicina 

 

1

 

Klinika za psihijatriju

S27

Interdisciplinarni aspekti rada u psihijatriji-uloga med. sestre, klin. psihologa, soc. radnika,  radnog terapeuta ….

 

1

 

Klinika za psihijatriju

S28

Socioterapijske metode u rehabilitaciji duševnih bolesnika

 

1

 

Klinika za psihijatriju

S29

Multikulturalni aspekti psihijatrije

 

1

 

Klinika za psihijatriju

S30

Duševni poremećaji i stigma

 

1

 

Klinika za psihijatriju

 

Vježbe

Vježbe

Tema

Broj sati nastave

Mjesto održavanja

V1

Anamneza i heteroanamneza

1

Klinika za psihijatriju

V2

Psihički status

1

Klinika za psihijatriju

V3

Pretrage u psihijatriji

1

Klinika za psihijatriju

V4

1

Klinika za psihijatriju

V5

Medicinska dokumentacija

1

Klinika za psihijatriju

V6

Zaštita bolesnika sa duševnim smetnjama

1

Klinika za psihijatriju

V7

Trijaža bolesnika

1

Klinika za psihijatriju

V8

1

Klinika za psihijatriju

V9

Akutna stanja u psihijatriji

1

Klinika za psihijatriju

V10

1

Klinika za psihijatriju

V11

Intenzivna njega duševnog bolesnika

1

Klinika za psihijatriju

V12

1

Klinika za psihijatriju

V13

Neurotski pacijent

1

Klinika za psihijatriju

V14

Terapijski pristup neurotskom pacijentu

1

Klinika za psihijatriju

V15

Depresivni bolesnik

1

Klinika za psihijatriju

V16

Terapijski pristup depresivnom bolesniku

1

Klinika za psihijatriju

V17

Shozofrenia

1

Klinika za psihijatriju

V18

Terapijski pristup shizofrenom bolesniku

1

Klinika za psihijatriju

V19

Organski psihički poremećaj

1

Klinika za psihijatriju

V20

Terapijski pristup organskom psihičkom poremećaju

1

Klinika za psihijatriju

V21

PTSP

1

Klinika za psihijatriju

V22

Terapijski pristup traumom uzrokovanim pormećajima

1

Klinika za psihijatriju

V23

Bolesti ovisnosti

1

Klinika za psihijatriju

V24

Terapijski pristup bolestima ovisnosti

1

Klinika za psihijatriju

V25

Psihički poremećaji adolescentne dobi

1

Klinika za psihijatriju

V26

Terapijski pristup razvojnim poremećajima

1

Klinika za psihijatriju

V27

Socioterapijske metode liječenja

1

Klinika za psihijatriju

V28

1

Klinika za psihijatriju

V29

Terapijska zajednica

1

Klinika za psihijatriju

V30

Uloga timskog rada u psihijatriji

1

Klinika za psihijatriju

 

IZVEDBENI NASTAVNI PLAN ZA KOLEGIJ “PSIHIJATRIJA”

akademska godina 2016./2017.

 (PREDAVANJA, SEMINARI I VJEŽBE NA KLINICI ZA PSIHIJATRIJU)

 

Datum

Predavanja-Seminari

(vrijeme održav.)

Vježbe

(vrijeme održ.)

Nastavnik/suradnik

05.06.2017.

 (ponedjeljak)

P1, P2, P3, P4, P5

9,00 – 13,15 h

 

Prof. dr. sc. Miro Klarić

 

P1, P2 – 9,00-10,30 h

P3, P4 – 10.45-12,15 h

P5 – 12,30-13,15 h

 

V1, V2/A

V1, V2/B

V1, V2/C

V1, V2/D

V1, V2/E

13,30 -15.00 h

Mr. sc. Ruža Miličević/Krešo Grbavac

Mr. sc. Božo Petrov/Nikolina Zovko

Mr. sc. Marko Pavlović

Mr. sc. Martina Ćorić-Krešić

Mr. sc. Marko Martinac

06.06.2017.

(utorak)

P6, P7, P8, P9, P10

9,00 – 13,15 h

 

Prof. dr. sc. Dragan Babić

 

P6, P7 – 9,00-10,30 h

P8, P9 – 10.45-12,15 h

P10 – 12,30-13,15 h

V3, V4/A

V3, V4/B

V3, V4/C

V3, V4/D

V3, V4/E

13,30 -15.00 h

Mr. sc. Ruža Miličević/Krešo Mr. sc. Božo Petrov/Nikolina Zovko

Mr. sc. Marko Pavlović

Mr. sc. Martina Ćorić-Krešić

Mr. sc. Marko Martinac

07.06.2017.

(srijeda)

P11,P12,P13,P14,P15

9,00 – 13,15 h

 

Prof. dr. sc. Miro Klarić

 

P11, P12 – 9,00-10,30 h

P13, P14 – 10.45-12,15 h

P15 – 12,30-13,15 h

V5,V6/A

V5,V6/B

V5,V6/C

V5,V6/D

V5,V6/E

13,30 -15.00 h

Mr. sc. Ruža Miličević/Krešo Grbavac

Mr. sc. Božo Petrov/Nikolina Zovko

Mr. sc. Marko Pavlović

Mr. sc. Martina Ćorić-Krešić

Mr. sc. Marko Martinac

08.06.2017.

(četvrtak)

P16,P17,P18,P19,P20

9,00 – 13,15 h

 

 Prof. dr. sc. Dragan Babić

 

P16, P17 – 9,00-10,30 h

P18, P19 – 10.45-12,15 h

P20 – 12,30-13,15 h

 

V10,V11/A

V10,V11/B

V10,V11/C

V10,V11/D

V10,V11/E

13,30 -15.00 h

Mr. sc. Ruža Miličević/Krešo Grbavac

Mr. sc. Božo Petrov/Nikolina Zovko

Mr. sc. Marko Pavlović

Mr. sc. Martina Ćorić-Krešić

Mr. sc. Marko Martinac

09.06.2017.

(petak)

P21,P22,P23,P24,P25

9,00 – 13,15 h

 

 Prof. dr. sc. Miro Klarić

 

P21, P22 – 9,00-10,30 h

P23, P24 – 10.45-12,15 h

P25 – 12,30-13,15 h

V12,V13/A

V12,V13/B

V12,V13/C

V12,V13/D

V12,V13/E

13,30 -15.00 h

Mr. sc. Ruža Miličević/Krešo Grbavac

Mr. sc. Božo Petrov/Nikolina Zovko

Mr. sc. Marko Pavlović

Mr. sc. Martina Ćorić-Krešić

Mr. sc. Marko Martinac

12.06.2017.

(ponedjeljak)

P26,P27,P28,P29,P30

9,00 – 13,15 h

 

Prof. dr. sc. Dragan Babić

 

P26, P27 – 9,00-10,30 h

P28, P29 – 10.45-12,15 h

P30 – 12,30-13,15 h

V14,V15/A

V14,V15/B

V14,V15/C

V14,V15/D

V14,V15/E

13,30 -15.00 h

 

Mr. sc. Ruža Miličević/Krešo Grbavac

Mr. sc. Božo Petrov/Nikolina Zovko

Mr. sc. Marko Pavlović

Mr. sc. Martina Ćorić-Krešić

Mr. sc. Marko Martinac

13.06.2017.

(utorak)

S1, S2, S3, S4

9,00 – 12,15 h

 

Prof. dr. sc. Miro Klarić

Prof. dr. sc. Dragan Babić

 

Skupina A

Skupina B

S1,S2 – 9,00-10,30 h

S3;S4 – 10.45-12,15 h

 

V7,V8,V9/A

V7,V8,V9/B

V7,V8,V9/C

V7,V8,V9/D

V7,V8,V9/E

12,30 – 14,45 h

 

Mr. sc. Ruža Miličević/Krešo Grbavac

Mr. sc. Božo Petrov/Nikolina Zovko

Mr. sc. Marko Pavlović

Mr. sc. Martina Ćorić-Krešić

Mr. sc. Marko Martinac

14.06.2017.

(srijeda)

S5, S6, S7, S8

9,00 – 12,15 h

 

Prof. dr. sc. Miro Klarić

Prof. dr. sc. Dragan Babić

 

Skupina A

Skupina B

S5,S6 – 9,00-10,30 h

S7;S8 – 10.45-12,15 h

 

V16,V17,V18/A

V16,V17,V18/B

V16,V17,V18/C

V16,V17,V18/D

V16,V17,V18/E

12,30 – 14,45 h

Mr. sc. Ruža Miličević/Krešo Grbavac

Mr. sc. Božo Petrov/Nikolina Zovko

Mr. sc. Marko Pavlović

Mr. sc. Martina Ćorić-Krešić

Mr. sc. Marko Martinac

15.06.2017.

(četvrtak)

TJELOVO

 

 

 

       

16.06.2017.

(petak)

S9, S10, S11, 12.

9,00 – 12,15 h

 

Prof. dr. sc. Miro Klarić

Prof. dr. sc. Dragan Babić

Skupina A

Skupina B

 

 

S9,S10 – 9,00-10,30 h

S11;S12 – 10.45-12,15 h

 

V19,V20/A

V19,V20/B

V19,V20/C

V19,V20/D

V19,V20/E

12,30 – 14,00 h

Mr. sc. Ruža Miličević/Krešo Grbavac

Mr. sc. Božo Petrov/Nikolina Zovko

Mr. sc. Marko Pavlović

Mr. sc. Martina Ćorić-Krešić

Mr. sc. Marko Martinac

19.06.2017.

(ponedjeljak)

S13, S14, S15, S16.

9,00 – 12,15 h

 

Prof. dr. sc. Miro Klarić

Prof. dr. sc. Dragan Babić

 

Skupina A

Skupina B

 

S13,S14 – 9,00-10,30 h

S15;S16 – 10.45-12,15 h

 

V21,V22/A

V21,V22/B

V21,V22/C

V21,V22/D

V21,V22/E

12,30 – 14,00 h

Mr. sc. Ruža Miličević

Mr. sc. Božo Petrov

Mr. sc. Marko Pavlović

Mr. sc. Martina Ćorić-Krešić

Mr. sc. Marko Martinac

20.06.2017.

(utorak)

S17, S18, S19, S20.

9,00 – 12,15 h

 

Prof. dr. sc. Miro Klarić

Prof. dr. sc. Dragan Babić

Skupina A

Skupina B

 

 

S17,S18 – 9,00-10,30 h

S19;S20 – 10.45-12,15 h

 

V23,V24/A

V23,V24/B

V23,V24/C

V23,V24/D

V23,V24/E

12,30 – 14,00 h

Mr. sc. Ruža Miličević/Krešo Grbavac

Mr. sc. Božo Petrov/Nikolina Zovko

Mr. sc. Marko Pavlović

Mr. sc. Martina Ćorić-Krešić

Mr. sc. Marko Martinac

21.06.2017.

(srijeda)

S21, S22, S23, S24.

9,00 – 12,15 h

 

Prof. dr. sc. Miro Klarić

Prof. dr. sc. Dragan Babić

 

 

Skupina A

Skupina B

S21,S22 – 9,00-10,30 h

S23;S24 – 10.45-12,15 h

 

V25,V26/A

V25,V26/B

V25,V26/C

V25,V26/D

V25,V26/E

12,30 – 14,00 h

Mr. sc. Ruža Miličević/Krešo Grbavac

Mr. sc. Božo Petrov/Nikolina Zovko

Mr. sc. Marko Pavlović

Mr. sc. Martina Ćorić-Krešić

Mr. sc. Marko Martinac

 

 

 

22.06.2017.

(četvrtak)

S25, S26, S27, S28

9,00 – 12,15 h

 

Prof. dr. sc. Miro Klarić

Prof. dr. sc. Dragan Babić

 

 

Skupina A

Skupina B

S25,S26 – 9,00-10,30 h

S27;S28 – 10.45-12,15 h

 

V27,V28/A

V27,V28/B

V27,V28/C

V27,V28/D

V27,V28/E

12,30 – 14,00 h

Mr. sc. Ruža Miličević/Krešo Grbavac

Mr. sc. Božo Petrov/Nikolina Zovko

Mr. sc. Marko Pavlović

Mr. sc. Martina Ćorić-Krešić

Mr. sc. Marko Martinac

 

 

 

23.06.2017.

(petak)

 

S29, S30

9,00 – 10,30 h

Kolokvij – 10,45 – 12,15

 

 

Prof. dr. sc. Miro Klarić

Prof. dr. sc. Dragan Babić

Skupina A

Skupina B

S29,S30 – 9,00 – 10,30 h

 

Kolokvij – 10,45-12,15 h

V29,V30/A

V29,V30/B

V29,V30/C

V29,V30/D

V29,V30/E

12,30 – 14,00 h

Mr. sc. Ruža Miličević/Krešo Grbavac

Mr. sc. Božo Petrov/Nikolina Zovko

Mr. sc. Marko Pavlović

Mr. sc. Martina Ćorić-Krešić

Mr. sc. Marko Martinac

 

 

Termini polaganja završnog ispita

 1. a) Ljetni ispitni rokovi:

Prvi ljetni rok:

Pismeni/test: 06. 07. (četvrtak) u 10,0 sati na Medicinskom fakultetu

Praktični i usmeni: 10. 07. (ponedjeljak) u 9,0 sati na Klinici za psihijatriju

Drugi ljetni rok:

Pismeni/test: 20. 07. (četvrtak) u 10,0 sati na Medicinskom fakultetu

Praktični i usmeni: 24. 07. (ponedjeljak) u 9,0 sati na Klinici za psihijatriju

 1. b) Jesenski ispitni rokovi:

Prvi jesenski rok:

Pismeni/test: 05. 09. (ponedjeljak) u 10,0 sati na Klinici za psihijatriju

Praktični i usmeni: 16. 09. (utorak) u 9,0 sati na Klinici za psihijatriju

Drugi jesenski rok:

Pismeni/test: 19. 09. (ponedjeljak) u 10,0 sati na Klinici za psihijatriju

Praktični i usmeni: 26. 09. (utorak) u 9,0 sati na Klinici za psihijatriju

                                                                                                      Predstojnik katedre

Prof. dr. sc. Miro Klarić