Syllabus

Naziv kolegija

Medicinska psihologija

 

Kod kolegija

 

Studijski program

Ciklus

Integrirani sveučilišni studij, medicina

 

Godina

Studija

2

ECTS vrijednost boda:

3,5

Semestar

IV

Broj sati po semestru (p+v+s)

45

(15+15+15)

Status kolegija:

obvezan

Preduvjeti:

Položeni ispiti prve godine

Usporedni uvjeti:

 

Pristup kolegiju:

Studenti druge godine studija medicine

Vrijeme održavanja nastave:

Prema rasporedu

Nositelj kolegija/nastavnik:

Prof.dr.sc. Dragan Babić, dr.med.

Kontakt sati/konzultacije: 

 

E-mail adresa i broj telefona:

dragan.babic@tel.net.ba

Asistent

Mr.sc. Marko Pavlović, dr.med., mr.sc. Ruža Milićević, dr.med.,  mr.sc. Martina Krešić, dr.med.,  mr. psihologije Iva Čolak

Kontakt sati/konzultacije: 

 

E-mail adresa i broj  telefona

 

Ciljevi kolegija:

 

Ciljevi ovog kolegija su:

Naučiti  studente o osnovnim psihološkim značajkama zdravlja i bolesti.

Ishodi učenja

(opće i specifične kompetencije):

 

Opći ishodi: Znati planirati samostalno učenje kroz studij na način kritičkog i samokritičkog propitivanja znanstvenih istina

Demonstrirati posjedovanje osobnih kvaliteta ličnosti (rad u timu i osobni doprinos, zainteresiranost, aktivno slušanje i izgradnja pozitivnih odnosa s članovima grupe)

Specifični ishodi: Student treba naučiti znati i razumijevati temelje medicinske psihologije, ličnost i njenu strukturu, obrambene i mentalne mehanizme, odnos pojedinca i okoline, odnos liječnika i bolesnika te bolesnika i liječnika, reakciju bolesnika na bolest, načine suočavanja sa stresom, procese u grupnom radu.

Ishodi će se vrjednovati kontinuiranom provjerom znanja, aktivnim oblicima učenja tijekom predavanja i održavanja seminara, te na završnom ispitu.

Sadržaj silabusa/izvedbenog plana (ukratko):

 

Nastava se sastoji od predavanja, seminara i vježbi. Nakon svakog predavanja studenti imaju priliku naučeno gradivo kritički razmotriti na seminarima te primijeniti praktično na vježbama.

Način izvođenja nastave

(označiti masnim tiskom)

Predavanja

Vježbe

Seminari

Samostalni zadaci

 

Konzultacije

Mentorski rad

Terenska nastava

Ostalo

Napomene:

Studentske obveze

Studenti su obvezni nazočiti nastavi, dopušteno je izostati s 20% nastave.

Praćenje i ocjenjivanje studenta

(označiti masnim tiskom)

Pohađanje nastave

Aktivnosti u nastavi

Seminarski rad

Praktični rad

Usmeni ispit

Pismeni ispit

 

Kontinuirana provjera znanja

Esej

 

 

 

 

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava prijenosa bodova

(Primjer)

OBVEZE STUDENTA

SATI (PROCJENA)

UDIO U ECTS-u

UDIO U OCJENI

Pohađanje nastave i angažiranost na nastavi

45

0,5

15%

Seminarski rad

30

0,5

15%

Kolokvij (2) ili

Pismeni ispit

50

1,5

40%

Usmeni ispit

30

1

30%

Dodatna pojašnjenja:

Prema Pravilniku o studiranju konačna se ocjena dobiva na sljedeći način:

A = 91-100% 5 (izvrstan) B = 79 to 90% 4 (vrlo dobar) C = 67 to 78% 3 (dobar)

D = 55 to 66% 2 (dovoljan) F = 0 to 54% 1 (nedovoljan)

Obvezna literatura:

Blažević D i sur. Medicinska psihologija, JUMENA Zagreb, 1989.

Klain E i sur. Psihološka medicina; GOLDEN M, Zagreb, 1999

Dopunska literatura:

Havelka i sur. Zdravstvena psihologija, NAKLADA SLAP, 1997.

Gregurek R, Psihološka medicina; MEDINSKA NAKLADA Zagreb, 2011.

Babić D i sur. Slajdovi predavanja (pomoćna literatura)

Dodatne informacije o kolegiju

Studentska anketa

Analiza kvalitete nastave od strane studenata i nastavnika

Analiza prolaznosti na ispitima

Izvješće Ureda za  kvalitetu nastave

Izvaninstitucijska evaluacija (posjet timova za kontrolu kvalitete)

                           

PRILOG: Kalendar nastave

Broj nastavne

 jedinice

TEME I LITERATURA

 

I.

Naslov: Uvod u psihologiju.

Kratki opis: Medicinska psihologija i psihopatologija. Učenje i način učenja.

Literatura: obvezna  i dopunska

II.

Naslov: Stres i psihosomatika. Psihologija rada. Psihologija boli. Reakcija bolesnika  na bolest.

Kratki opis:

Literatura: obvezna i dopunska

III.

Naslov: Odnos liječnik-bolesnik. Odnos bolesnik-liječnik.Anksioznost. Agresivnost. Psihodijagnostika.

Kratki opis:

Literatura: obvezna i dopunska

IV.

Naslov: Pojedinac i okolina. Etika u psihologiji. Psihosomatika. Razvoj i struktura ličnosti. Psihička trauma. Frustracija.

Kratki opis:

Literatura:obvezna i dopunska

V.

Naslov: Jezik i komunikacija. Mentalni mehanizmi.psihološke odrednice starenja. Mehanizmi obrane. Odnos među spolovima. Psihoseksualni razvoj ličnosti. Psihički sustav. Privrženost, gubitak i žalovanje.

Kratki opis:  oralna, analna i falusna faza; id,ego, superego

Literatura: obvezna i dopunska

VI.

Naslov: Dijete i okolina. Bolesno dijete.

Kratki opis:

Literatura: obvezna i dopunska