Syllabus

Naziv kolegija

 

Medicinska kemija i biokemija

Kod kolegija

 

Studijski program

Ciklus

Integrirani sveučilišni studij, medicina

 

Godina

Studija

2

ECTS vrijednost boda:

16

Semestar

III

Broj sati po semestru (p+v+s)

210

(116+54+40

Status kolegija:

obvezan

Preduvjeti:

Položeni svi ispiti prve godine

Usporedni uvjeti:

 

Pristup kolegiju:

Studenti 2. godine studija  medicine

Vrijeme održavanja nastave:

Prema rasporedu

Nositelj kolegija/nastavnik:

Doc.dr. sc. Ivanka Mikulić

Prof. dr. sc. Zora Pilić

Doc. dr. sc. Ilijana Odak

Prof. dr. sc. Ivana Čepelak

Prof. dr. sc. Tihana Žanić Grubišić

Kontakt sati/konzultacije: 

 

E-mail adresa i broj telefona:

ivankacolak@yahoo.com 063371999

Asistenti

Nevenka Jelić

Vinka Mikulić

Kristina Landeka

Kontakt sati/konzultacije: 

 

E-mail adresa i broj  telefona

nevenka.jelic@sve-mo.ba; 063890188

barac.vinka@gmail.com ; 0633501916

klandeka@gmail.com; 063611611

Ciljevi kolegija:

 

Ciljevi ovog kolegija su:

Student će steći temeljna znanja iz anorganske, organske i fizikalne kemije neophodna za razumijevanje ljudskog organizma. Upoznati će osnovne principe molekularne logike biokemijskih procesa u živom organizmu; razumjet će dinamiku sinteze i razgradnje prirodnih biomakromolekula: proteina, polisaharida, lipida i nukleinskih kiselina, moći će analizirati važne čimbenike koji utječu na dinamiku staničnog metabolizma i principe njegove regulacije i kontrole.

Nadalje, student će se upoznati sa značajkama određenih biokemijskih biljega, te njihove povezanosti s funkcijom glavnih organskih sustava. Student će shvatiti kako organizam funkcionira na molekularnoj razini, što se odražava na normalnu funkciju organa kao i patobiokemijske procese u organizmu.

Stečena znanja i vještine osiguravaju biokemijsku podlogu za razumijevanje predmeta viših godina kao što su: fiziologija, patofiziologija, farmakologija, interna medicina.

Ishodi učenja

(opće i specifične kompetencije):

 

Opći ishodi: Student je sposoban samostalno učiti, kritički razmišljati i prihvaćati znanstvene činjenice, aktivno slušati, raditi i izgrađivati pozitivne odnose sa članovima skupine/tima.

Specifični ishodi: Student je sposoban kritički i racionalno promišljati te interpretirati i prosuđivati činjenice o molekularnom sastavu, svrhovitosti i dinamici makromolekularnih struktura u živoj stanici, o molekularnoj logici biokemijskih procesa u živom organizmu, dinamici sinteze i razgradnje prirodnih makromolekula, proteina, polisaharida, lipida i nukleinskih kiselina, razumijevati osnovna načela staničnog metabolizma kao i principe njegove regulacije i kontrole, odnosno nalaziti biokemijske i metaboličke argumente za objašnjenje fizioloških i patofizioloških procesa.

Razumijeva principe i usvaja eksperimentalne vještine određivanja kinetičkih karakteristika enzimskih reakcija i analize enzima i metabolita u fiziološkim uzorcima.

Sadržaj silabusa/izvedbenog plana (ukratko):

 

Nastava se sastoji od 3 dijela: fizikalne, organske kemije i biokemije; 5 kontinuiranih provjera znanja ( kolokvij iz stehiometrije, organske kemije, biokemije – 1. dio, biokemije – 2. dio, te kolokvij iz vježbi);

2 parcijalna ispita, te završnog ispita.

Način izvođenja nastave

(označiti masnim tiskom)

Predavanja

Vježbe

Seminari

Samostalni zadaci

 

Konzultacije

Mentorski rad

Terenska nastava

Ostalo

Napomene: nastavnik predstavlja teorijsko gradivo. Studenti samostalno kritički  obrađuju dodijeljenu temu vezanu uz problematiku odgovarajuće nastavne jedinice u obliku power-point prezentacije.

Studentske obveze

Završni ispit, 5 kontinuiranih provjera znanja, seminarski rad (2x tijekom nastave); praktični dio nastave s izlaznim kolokvijem,  pohađanje  i aktivno sudjelovanje u nastavi, posebno kod rješavanja problemskih zadataka tijekom seminara

Praćenje i ocjenjivanje studenta

(označiti masnim tiskom)

Pohađanje nastave

Aktivnosti u nastavi

Seminarski rad

Praktični rad

Usmeni ispit

Pismeni ispit

 

Kontinuirana provjera znanja

Esej

 

 

 

 

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava prijenosa bodova

OBVEZE STUDENTA

SATI (PROCJENA)

UDIO U ECTS-u

UDIO U OCJENI

Pohađanje nastave i angažiranost na nastavi

210

1

5%

Seminarski rad-prezentacija (2x)

rješavanje zadataka

50

3

10%

Kontinuirana provjera znanja (5x)

30

4

15%

Pismeni ispit

110

6

50%

Usmeni ispit

60

2

20%

Dodatna pojašnjenja:

Kako se radi o temeljnom kolegiju specifičnog područja fizikalne, organske kemije, te biokemije, osim teorijske nastave, obradom odabranih različitih seminarskih tema i rješavanjem zadataka,  student  dodatno proširuje svoja znanja i može pokazati  sposobnost kritičkog razmišljanja i prepoznavanja bitnih elemenata određene nastavne problematike.

U konačnu ocjenu ulaze rezultati  na završnom ispitu, aktivnost tijelom nastave, uspješnost seminarskog eseja i načina prezentacije, aktivnosti na praktičnom dijelu nastave i uspjeha na kontinuiranim provjerama znanja. Za pristupanje ispitu student je dužan izvršiti sve ostale spomenute  obveze.

Studenti imaju mogućnost da na kontinuiranim provjerama znanja iz stehiometrije i organske kemije osvoje maksimalno po 10 bodova, koji se dodaju prvom parcijalnom ispitu iz kemije.

Studenti imaju mogućnost da na kontinuiranim provjerama znanja iz biokemije – 1. dio i biokemije – 2. dio, te na kolokviju iz vježbi osvoje maksimalno po 5 bodova (dakle ukupno maksimalno 15), koji se dodaju drugom parcijalnom ispitu iz biokemije.  

Ispit se polaže pismeno i USMENO.

 Studenti imaju mogućnost da ispit iz kolegija Medicinske kemije i biokemije i polože kroz:

 a) dva parcijalna testa, koji obuhvaćaju gradivo obrađeno na predavanjima, seminarima i vježbama:

1. parcijalni ispit nakon odslušanog I dijela nastave (fizikalna i organska kemija)

2. parcijalni ispit nakon odslušanog II dijela nastave (biokemija)

 Studenti koji na parcijalnim ispitima postignu ukupno minimalno 60% bodova, oslobađaju se završnog ispita.

b) ZAVRŠNI ISPIT i REDOVITI ISPITNI ROKOVI: Za prolaz (na završnom ispitu ili redovnom ispitnom roku) student treba postići 60% ili više bodova. Jedinstvenu ocjenu ispita odrediti će prosjek oba položena djela, kontinuirane provjere znanja (kolokvija) i aktivnosti tijekom svih oblika nastave, te usmeni ispit.

Prema Pravilniku o studiranju konačna se ocjena dobiva na sljedeći način:

A = 90 to 100% 5 (izvrstan) B = 80 to 89% 4 (vrlo dobar) C = 70 to 79% 3 (dobar)

D = 60 to 69% 2 (dovoljan) F =   0 to 59% 1 (nedovoljan)

Obvezna literatura:

Za kolegij Medicinska kemija i biokemija neophodan je:

Priručnik za vježbe iz medicinske kemije i biokemije za studente medicine, I. Mikulić, N. Jelić Knezović, V. Mikulić, K. Landeka. Medicinski fakultet, Mostar 2014.

a) kemija

1. Z. Pilić, N. Jelić-Knezović, Odabrana poglavlja fizikalne kemije Interna skripta, Mostar, 2016.

2. Vančik H. Temelji organske kemije, Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu, Intelektualne usluge Hrvoj Vančik,Varaždin, 2012.

3. CD power point predavanja iz kemije (ili na: http://www.mefmo.ba)

4. Nastavna štiva. Seminarski zadaci s rješenjima

 b) biokemija

1. L. Stryer, J. Berg i J. Tymoczko, BIOKEMIJA, Školska knjiga, 2013. (prijevod VI izdanja na hrvatski jezik)..

2. Lovrić J, Sertić J. Harperova ilustrirana biokemija (28 izdanje; Murray RK, Bender DA, Botham KM, Kennelly PJ, Rodwell VW i Weil A.), Medicinska naklada Zagreb 2011.

 3. CD – power point predavanja iz biokemije 1. i 2. (ili na: http://www.mefmo.ba)

 4. Čvorišćec D, Čepelak I. Štrausova medicinska biokemija; Medicinska naklada Zagreb, 2009 (fotokopije odabranih poglavlja)

5. Karlson P: Biokemija za studente kemije i medicine, Školska knjiga, Zagreb, 1993. 6. Streyer L: Biokemija, Školska knjiga, Zagreb, 1991 (odabrana poglavlja)

Dopunska literatura:

a) kemija

1. Atkins P, de Paula J. Physical Chemistry, 8th Ed, Oxford University Press, 2006.

2. Filipović I., Lipanović S.: Opća i anorganska kemija I, II, Školska knjiga, Zagreb 1987

 3. Bregovec I., Deljac A., Sunko D.: Organska kemija, 9. izdanje, Školska knjiga, Zagreb 1996.

4. Atkins P.W., Clugston M.J.: Načela fizikalne kemije, Školska knjiga, Zagreb 1992

5. J. McMurry. Osnove organske kemije, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Zrinski d.d., 2014.

6. Pine S. H.: Organska kemija, Školska knjiga Zagreb 1994.

 b) biokemija

1. Streyer L. Biochemistry, 5th ed. WH Freeman and Company, New York, 2001.

2. Michael Lieberman, Allan D. Marks, Colleen Smith: Marksove osnove medicinske biohemije: klinički pristup, Data Status, Beograd, 2008.

3. Zilva F, Pannal RP, Mayne DP: Klinička kemija u dijagnostici i terapiji, Školska knjiga, Zagreb, 1992.

 4. Guyton AC, Hall JE: Medicinska fiziologija, XI izdanje, Medicinska naklada, Zagreb, 2006.

5. Sutlović D. Osnove forenzične toksikologije, Redak, Split, 2011.

Dodatne informacije o kolegiju

 
                           

PRILOG: Kalendar nastave

Broj nastavne

 jedinice

TEME I LITERATURA

 

I.

Naslov:  Termodinamika i termokemija.

Kratki opis: Zakoni termodinamike. Unutarnja energija. Entalpija. Termokemijski zakoni. Entropija. Gibbsova energija. Energija bioloških sustava. Bilanca energije biokemijskih sustava.

Literatura:  Pilić Z., Jelić-Knezović N.; nastavni materijali

II.

Naslov: Kemijska ravnoteža.

Kratki opis: Utjecaj koncentracije, tlaka i temperature na kem. ravnotežu. Konstanta ravnoteže i Gibbsova energija. Reakcijska izoterma. Spojevi bogati energijom. Metastabilnost živog sustava.

Literatura: Pilić Z., Jelić-Knezović N.; nastavni materijali

III.

Naslov: Otopine.

Kratki opis: Otopine. Voda kao otapalo. Raspodjela tvari u otopini. Elektroliti. Kiseline i lužine. Puferi. Koligativna svojstva. Osmotski aktivne čestice. Koloidno-disperzni sustavi. Taložne reakcije. Koloidi i makromolekule.

Literatura: Pilić Z., Jelić-Knezović N.; nastavni materijali

IV.

Naslov: Elektrokemija.

Kratki opis: Elektrodni potencijal i elektrokemijski članci. Gibbsova energija redoks reakcija. Biološki redoks sustavi.

Literatura: Pilić Z., Jelić-Knezović N.; nastavni materijali

V.

Naslov: Kemijska kinetika.

Kratki opis: Brzina reakcije. Red i molekularnost reakcija. Faktori koji utječu na brzinu reakcije. Enzimi. Složene reakcije.

Literatura: Pilić Z., Jelić-Knezović N.; nastavni materijali

VI.

Naslov: Apsorpcija svjetlosti i fotokemijski procesi.

Kratki opis:  Apsorpcijski spektri. Pobuđene molekule. Kvantno iskorištenje fotokemijskih reakcija. Fotosenzibilizacija. Kemiluminescencija.

Literatura: Pilić Z., Jelić-Knezović N.; nastavni materijali

VII.

Naslov: Uvod u organsku kemiju . Alkani i cikloalkani. Stereokemija.  

Kratki opis: Kemijske veze. Teorija molekulskih orbitala. Hibridizacija. Teorija kiselina i baza. Fizikalna svojstva organskih spojeva. Klasifikacija organskih spojeva. Funkcionalne grupe. Nomenklatura. Alkani, kompozicija, konstitucija, izomerija. Konfiguracija. Fizikalna svojstva. Konformacijska analiza. Stereoizomeri: enantiomeri i dijastereomeri. Kiralnost. Fisherove projekcijske formule. CIP sustav nomenklature. Optička aktivnost.

Literatura: Vančik H. Temelji organske kemije.

VIII.

Naslov: Alkeni, alkini. Aromatski spojevi.

Kratki opis: Nezasićeni ugljikovodici: alkeni i alkini, struktura i fizikalna svojstva. ZE izomerija. Elektrofilna adicija na alkene. : Kekule-struktura, rezonantni model i orbitalni model benzena. Stabilnost benzena. Elektrofilna aromatska supstitucija.

Literatura: Vančik H. Temelji organske kemije.

IX.

Naslov: Alkil-halogenidi. Alkoholi, eteri, tioli, sulfidi. Aldehidi i ketoni.

Kratki opis: Nukleofilne supstitucije na zasićenom ugljiku. Eliminacijske reakcije. Klasifikacija i fizikalna svojstva alkohola. Kiselost alkohola. Eliminacijske i susptitucijske reakcije. Oksidacija alkoholaBiološki važni alkoholi i fenoli. Eteri i epoksidi.Tioli i sulfidi. Priroda karbonilne skupine. Nukleofilna adicija na karbonilnu skupinu. Oksidacije i redukcije karbonilnih spojeva.

Literatura: Vančik H. Temelji organske kemije.

X.

Naslov: Amini. Heterociklički spojevi. Karboksilne kiseline i derivati.

Kratki opis: Amini: struktura i fizikalna svojstva. Bazičnost amina. Heterociklički spojevi. karboksilna grupa. Fizikalna svojstva. Kiselost karboksilnih kiselina. Sinteza karboksilnih kiselina. Derivati karboksilnih kiselina. Nukleofilne acilne supstitucije. Esteri. Kiselinski anhidridi. Kiselinski kloridi. Amidi.

Literatura: Vančik H. Temelji organske kemije.

XI.

Naslov: Ugljikohidrati. Nukleozidi, nukleotidi i nukleinske kiseline. Aminokiseline i proteini. Lipidi.

Kratki opis: Ugljikohidrati. Klasifikacija. Fisherove formule. Epimeri. Redoks reakcije monosaharida. Ravnolančani i ciklički oblici. Anomerni ugljikov atom. Mutarotacija. Haworthove formule. Glikozidi. Reducirajući i nereducirajući šećeri. Disaharidi. Polisaharidi. Nukleozidi, nukleotidi i nukleinske kiseline. Aminokiseline. Relativna konfiguracija. Zwitterion. Sinteza aminokiselina. Peptidna veza. Povezivanje peptidnih lanaca. Proteini. Primarna, sekundarna, tercijarna i kvaterna struktura proteina. Enzimi. Lipidi. Voskovi. Masti i ulja. Zasićene i nezasićene masne kiseline. Fosfolipidi. Sfingolipidi. Prostagladini. Terpeni. Steroidi.

Literatura: Vančik H. Temelji organske kemije.

XII.

Naslov: Konformacija i dinamika strukture proteina

Kratki opis: Građa proteina: karakteristike peptidne veze, uloga slabih interakcija u očuvanju strukture. Konformacija polipeptidnih lanaca, važnost aminokiselinskog slijeda, primarna, sekundarna, tercijarna i kvaternarna struktura.Više razine u organizaciji proteina. Nabiranje proteina in vivo. Denaturacija i renaturacija proteina.

Literatura: Stryer L., Berg J. i Tymoczko J., BIOKEMIJA; Lovrić J, Sertić J. Harperova ilustrirana biokemija; nastavni materijali

XIII.

Naslov: Proteini u serumu

Kratki opis: Vrste i funkcije proteina u krvi čovjeka, dijagnostičko značenje i metode određivanja

Literatura: Čvorišćec D, Čepelak I. Štrausova medicinska biokemija; nastavni materijali

XIV.

Naslov: Proteini s posebnim funkcijama: hemoglobin, mioglobin,  kolagen, elastin

Kratki opis: Globularni proteini; Hemoglobin- alosterički protein, struktura, funkcija i regulacija, kooperativno vezanje kisika; mioglobin- razlike između monomera i tetramera. Fibrilarni proteini: građa kolagena, tropokolagen, primarna struktura, hidroksilacija – prolilhidroksilaza, lizil hidroksilaza, glikozilacija,skorbut, kooperativnost u organizaciji kolagenskog vlakna, izgradnja i razgradnja kolagena, osteoporoza.

Literatura: Stryer L., Berg J. i Tymoczko J., BIOKEMIJA; Lovrić J, Sertić J. Harperova ilustrirana biokemija; nastavni materijali

XV.

Naslov: Sinteza hema, porfirije

Kratki opis: Sinteza i razgradnja hemoglobina, metaboliti sintetskog puta i puta razgradnje hema s dijagnostičkim značenjem; značajke, metode određivanja

Literatura: Čvorišćec D, Čepelak I. Štrausova medicinska biokemija; nastavni materijali

XVI.

Naslov: Koenzimi, Enzimska kataliza

Kratki opis: Principi enzimske katalize, regulacija enzimske aktivnosti

Literatura: Stryer L., Berg J. i Tymoczko J., BIOKEMIJA; Lovrić J, Sertić J. Harperova ilustrirana biokemija; nastavni materijali

XVII.

Naslov: Kliničko značenje enzima

Kratki opis: Struktura i lokalizacija u stanici klinički važnih enzima, tkivna i dijagnistička specifičnost i osjetljivost; izoenzimi

Literatura: Čvorišćec D, Čepelak I. Štrausova medicinska biokemija; nastavni materijali

XVIII.

Naslov: Glikoliza

Kratki opis: Tijek metaboličkog puta razgradnje glukoze, kontrola i regulacija, alosterički regulirani enzimi, heksokinaza, fosfofruktokinaza, piruvat kinaza, stvaranje ATP, važnost oksidacije NADH i reakcija LDH.

Literatura: Stryer L., Berg J. i Tymoczko J., BIOKEMIJA; Lovrić J, Sertić J. Harperova ilustrirana biokemija; nastavni materijali

XIX.

Naslov: Glukoneogeneza, Cori ciklus

Kratki opis: Metabolički put sinteze glukoze iz neugljikohidratnih preteča, ireverzibilne reakcije kao kontrolne točke glukoneogeneze, tijek Cori ciklusa

Literatura: Stryer L., Berg J. i Tymoczko J., BIOKEMIJA; Lovrić J, Sertić J. Harperova ilustrirana biokemija; nastavni materijali

XX.

Naslov: Glikogen

Kratki opis: Glikogen kao pohrambeni oblik glukoze u tijelu čovjeka, njegova struktura, te put sinteze i razgradnje

Literatura: Stryer L., Berg J. i Tymoczko J., BIOKEMIJA; Lovrić J, Sertić J. Harperova ilustrirana biokemija; nastavni materijali

XXI.

Naslov: Ciklus limunske kiseline

Kratki opis: Stvaranje acetil-CoA iz piruvata, kompleks piruvat dehidrogenaze-koenzimi i prostetske skupine. Sinteza citrata i pregled reakcija u ciklusu limunske kiseline. Energijske promjene u reakcijama i kontrola odvijanja CLK.

Literatura: Stryer L., Berg J. i Tymoczko J., BIOKEMIJA; Lovrić J, Sertić J. Harperova ilustrirana biokemija; nastavni materijali

XXII.

Naslov: Oksidacijska fosforilacija

Kratki opis: Redoks potencijali i promjena slobodne energije, unutrašnja membrana mitohondrija i lokalizacija respiracijskih multienzimskih kompleksa, kaskadna oksidacija koenzima NADH i FADH2, crpke protona i stvaranje gradijenta H+, veza s fosforilacijom i sintezom ATP, energijska iskoristivost kompletne oksidacije glukoze, regulacija oksidativne fosforilacije.

Literatura: Stryer L., Berg J. i Tymoczko J., BIOKEMIJA; Lovrić J, Sertić J. Harperova ilustrirana biokemija; nastavni materijali

XXIII.

Naslov: Pentoza -fosfatni ciklus

Kratki opis: Lokalizacija i metabolički put odvijanja pentoza-fosfatnog ciklusa, metabolizam fruktoze, galaktoze.

Literatura: Stryer L., Berg J. i Tymoczko J., BIOKEMIJA; Lovrić J, Sertić J. Harperova ilustrirana biokemija; nastavni materijali

XXIV.

Naslov: Aminokiseline

Kratki opis: Sinteza aminokiselina, pregadnja te uloga biogenih amina

Literatura: Stryer L., Berg J. i Tymoczko J., BIOKEMIJA; Lovrić J, Sertić J. Harperova ilustrirana biokemija; nastavni materijali

XXV.

Naslov: Ureja ciklus

Kratki opis: Razgradnja, transaminacija aminokiselina, sinteza ureje, pregled reakcija ureja ciklusa, energetska bilanca; metaboličke greške kao posljedica nedostatka enzima ureja ciklusa

Literatura: Stryer L., Berg J. i Tymoczko J., BIOKEMIJA; Lovrić J, Sertić J. Harperova ilustrirana biokemija; nastavni materijali

XXVI.

Naslov: Lipidi, karakterizacija

Kratki opis: Masti, fosfolipidi, glikolipidi i sfingolipidi, njihova kemijska svojstva i biološka uloga.

Literatura: Stryer L., Berg J. i Tymoczko J., BIOKEMIJA; Lovrić J, Sertić J. Harperova ilustrirana biokemija; nastavni materijali

XXVII.

Naslov: Beta -oksidacija masnih kiselina

Kratki opis: Razgradnja masti  i slobodnih masnih kiselina, usporedba sa sintezom masnih kiselina, sinteza ketonskih tijela. Energijska iskoristivost kompletne oksidacije masnih kiselina.

Literatura: Stryer L., Berg J. i Tymoczko J., BIOKEMIJA; Lovrić J, Sertić J. Harperova ilustrirana biokemija; nastavni materijali

XXVIII.

Naslov: Glikoproteini/proteoglikani

Kratki opis: In vivo modifikacije proteina, struktura glikokonjugata: proteoglikani, glikoproteini, glikolipidi. Bolesti vezane uz metabolizam glikokonjugata.

Literatura: Lovrić J, Sertić J. Harperova ilustrirana biokemija; nastavni materijali

XXIX.

Naslov: Biološke osobine membrana

Kratki opis: Strukturna, građa i biološka funkcija staničnih membrana.

Literatura: Lovrić J, Sertić J. Harperova ilustrirana biokemija; nastavni materijali

XXX.

Naslov: Reaktivni spojevi kisika i antioksidansi

Kratki opis: Reaktivnost i nastajanje slobodnih radikala, reakcije u organizmu, međudjelovanje antioksidansa

Literatura: Lovrić J, Sertić J. Harperova ilustrirana biokemija; nastavni materijali

XXXI.

Naslov: DNA/RNA

Kratki opis: Struktura nukleinskih kiselina; veliki informacijski kapacitet DNA, konformacija dvostruke uzvojnice; A, B i Z oblici DNA; organizacija prokariotskog i eukariotskog genoma, kemijski temelji replikacije, DNA polimeraze; mehanizam transkripcije: inicijacija, elongacija, terminacija; aktiviranje aminokiselina za sintezu proetina; genetički kod; sličnosti i razlike između translacije kod prokariota i eukariota

Literatura: Stryer L., Berg J. i Tymoczko J., BIOKEMIJA; Lovrić J, Sertić J. Harperova ilustrirana biokemija; nastavni materijali

XXXII.

Naslov: Regulacija metabolizma

Kratki opis: Pregled i povezanost biokemijskih metaboličkih puteva.

Literatura: Stryer L., Berg J. i Tymoczko J., BIOKEMIJA

XXXIII.

Naslov: Biokemija hormona

Kratki opis: Struktura hormona, sličnost i razlike u građi u odnosu na njihove različite funkcije.

Literatura: Lovrić J, Sertić J. Harperova ilustrirana biokemija; nastavni materijali

XXXIV.

Naslov: Biokemija vitamina

Kratki opis: Struktura i uloga vitamina topivih u vodi i u mastima, sudjelovanje u građi koenzima, posljedice nedostatka i viška vitamina

Literatura: Lovrić J, Sertić J. Harperova ilustrirana biokemija; nastavni materijali

XXXV.

Naslov: Biokemijski aspekti koštanog tkiva

Kratki opis: Kemijska struktura kosti, biljezi razgradnje i izgradnje kosti, vazni u dijagnostici i prevenciji osteoporoze

Literatura: Čvorišćec D, Čepelak I. Štrausova medicinska biokemija; nastavni materijali

XXXVI.

Naslov: Metabolizam vode i elektrolita

Kratki opis: Homeostaza tjelesnih odjeljaka tekućina, homeostaza i poremećaji koncentracije natrija, kalija, klorida; homeostaza kalcija, fosfata, magenzija, mogući poremećaji, oblici i metode određivanja

Literatura: Čvorišćec D, Čepelak I. Štrausova medicinska biokemija; nastavni materijali

XXXVII.

Naslov:  Acidobazna ravnoteža

Kratki opis: značajke pufera u održavanju pH krvi, mogući poremećaji i načini kompenzacije

Literatura: Čvorišćec D, Čepelak I. Štrausova medicinska biokemija; nastavni materijali

XXXVIII.

Naslov: Oligoelementi.

Kratki opis: Esecijalni/neesencijalni oligoelementi, zajedničke značajke, primjeri, poremećaji koncentracijje oligoelemenata

Literatura: Čvorišćec D, Čepelak I. Štrausova medicinska biokemija; nastavni materijali

XXXIX.

Naslov: Biokemijski aspekti mišićnog tkiva

Kratki opis: Kemijski mehanizam kontrakcije mišića, struktura i povezivanje djelovanja aktina i miozina,

Literatura: Čvorišćec D, Čepelak I. Štrausova medicinska biokemija; nastavni materijali

XXVII.

Naslov: Molekularni aspekti digestije i nutricije ugljikohidrata

Kratki opis: Značajke apsorpcije  ugljikohidrata, dijabetes melitus- dijagnostički biljezi i biljezi praćenja, bolesti i učinka terapije

Literatura: Lovrić J, Sertić J. Harperova ilustrirana biokemija; Čvorišćec D, Čepelak I. Štrausova medicinska biokemija; nastavni materijali

XXVIII.

Naslov: Metabolizam alkohola

Kratki opis: Apsorpcija i distribucija etanola u organizmu, te metabolizam; Laboratorijska dijagnostika alkoholizma, biljezi akutnog i kroničnog alkoholizma.

Literatura: Sutlović D. Osnove forenzične toksikologije, nastavni materijali

XXIX.

Naslov: Metabolizam lijekova/ksenobiotika

Kratki opis: Uloga CYP450, druga faza metabiolizma ksenobiotika, što je farmakogenetika.

Literatura: : Lovrić J, Sertić J. Harperova ilustrirana biokemija, nastavni materijali

XL.

Naslov: Molekularni aspekti digestije i nutricije lipida

Kratki opis: Apsorpcija, klasifikacija i značajke klinički važnih lipida, lipoproteini, hiperlipoproteinemije, metode određivanja lipida

Literatura: Lovrić J, Sertić J. Harperova ilustrirana biokemija; Čvorišćec D, Čepelak I. Štrausova medicinska biokemija; nastavni materijali

XLI.

Naslov: Molekularni aspekti digestije i nutricije proteina

Kratki opis: Značajke apsorpcije  proteina, transaminacija aminokiselina, alaninski ciklus, ketogene i glukogene aminokiseline.

Literatura: Lovrić J, Sertić J. Harperova ilustrirana biokemija; Čvorišćec D, Čepelak I. Štrausova medicinska biokemija; nastavni materijali