Znanstvena metodologija i medicinska informatika

Raspored nastave za ak. 2017. /2018. godinu 


Zadatak uz vježbu EXCEL ….

Podaci – Zadatak uz vježbu EXCEL …

Motivacija i Vrste Motivacije

Navike spavanja

Stop i epworth


 SVEUČILIŠTE U MOSTARU
MEDICINSKI FAKULTET
ZNANSTVENA METODOLOGIJA I MEDICINSKA INFORMATIKA

Nastava se sastoji od dva predmeta koji se zajednički izvode i čine jednu cjelinu a vrednuju se i odvojeno i zajedno.

 

ZNANSTVENA METODOLOGIJA
PROGRAM NASTAVE

U AKADEMSKOJ GODINI 2017./18.

(UKUPNO 60 SATI NASTAVE)

OPĆE NAPOMENE O PREDMETU I USTROJU NASTAVE:

Cilj je nastave osposobiti studenta za sustavni pristup znanosti, znanstvenom istraživanju te kritičkom čitanju i izradi znanstvenih članaka, te uporabi i vrednovanju informacija i znanja u medicini i zdravstvu utemeljenih na dokazima. Osnovni je cilj nastave da studenti steknu znanstvenoistraživačku pismenost kroz upoznavanje s načinom znanstvenog razmišljanja, vrstama znanstvenih istraživanja,  znanstvenim djelom i pretraživanjem znanstvenih informacija koje će im trebati tijekom čitavog studija za učenje i pronalaženje informacija tako i kasnije u životu čeka kao liječnike u svakodnevnom stručnom radu i znanstvenom istraživanju. Cilj je kolegija da se studenti, osim usvajanja znanja, vještina i stavova, osposobe za cjeloživotno učenje.

Cilj je nastave da studenti usvoje znanja i vještine potrebne za:

–          izradu, prikazivanje i predstavljanje rezultata istraživačkog rada primjenom temeljnih postulata znanosti i informatičke tehnologije;

–          učenje (napose trajnu medicinsku izobrazbu tj. cjeloživotno učenje) korištenjem rezultata znanstvenoistraživačkih studija

Daljnji je cilj da se studenti, budući liječnici, pripreme kako bi na višim godinama studija bili sposobni prepoznati i koristiti:

–          medicinske spoznaje (informacije) utemeljene na dokazima;

–          potrebu stalnog razvijanja znanstvenog načina mišljenja načela pri studiranju u predmetima pretkliničke i kliničke medicine;

–          ulogu i zadatke liječnika u zdravstvenom timu uz primjenu temeljnih znanstvenih načela u razvoju i unaprjeđenju dijagnosticiranja bolesti i liječenju bolesnika.

Nastava se sastoji od predavanja, seminara i vježbi pri čemu je težište na praktičnim vježbama i izradi vlastitog istraživanja (50% nastave) gdje svaki student mora raditi u timu (maloj skupini) na posebnom problemu istraživanja uz nadzor voditelja vježbi te voditelja predmeta.

 

NASTAVNE CJELINE:

1. Znanstveni način mišljenja

(4 sata)

2. Znanstveno istraživanje

(15 sati)

3. Znanstvena informacija

(15 sati)

4. Znanstveno djelo

(7 sati)

5. Znanost u pretkliničkoj i kliničkoj medicini

(4 sata)

6. Vlastiti znanstveni rad

(15 sati)

 

Ukupno 60 sati

 

PREDAVANJA:

Tema:

Nastavnik:

1.  Medicina je znanost – uvodno predavanje

 

2.  Znanstveno istraživanje

 

3.  Znanstvena informacija

 

4.  Znanstveno djelo

 

5.  Znanost i klinička/pretklinička medicina

 

6.  Temelji statističkog zaključivanja

 

Ukupno 6 x 2 = 12 sati

 

 

 

SEMINARI:

Tema:

Nastavnik:

1. 1  Vrste znanstvenih istraživanja, planiranje

 

Studenti trebaju pripremiti gradivo iz udžbenika ‘Uvod u znanstveni rad u medicini’, poglavlja 4, 5, 7 i 8 udžbenika.

 

2. 6  Planiranje znanstvenog istraživanja i određivanje tema po pojedinim skupinama studenata

 

Studenti dobivaju temu znanstvenog rada kojim će se baviti tijekom kolegija.

 

3.  2  Vrste znanstvenih istraživanja, mjerenje

 

Studenti trebaju pripremiti gradivo iz udžbenika ‘Uvod u znanstveni rad u medicini’, poglavlja 4, 5, 7 i 8 udžbenika.

 

4.  3 Uporaba bibliografskih izvora i strategija njihova pretraživanja

 

Studenti trebaju pripremiti gradivo iz udžbenika ‘Uvod u znanstveni rad u medicini’, poglavlja 11-12

 

5.  4 Znanstveni članak u medicini

 

Studenti trebaju pripremiti poglavlja 14 – 17 udžbenika.

 

6. 6a  Priprema pisanja vlastitog znanstvenog rada (upute za autore, dogovor s mentorom)

 

7. 2  Komunikacijske vještine u znanstvenom istraživanju

 

 

 

Tema:

 

8. 6b  Pisanje vlastitog znanstvenog rada

 

9. 6c  Prikaz vlastitog znanstvenog rada (usmeno izlaganje s pomoću PowerPoint prezentacije i postera)

 

Ukupno 9 x 2 = 18 sati

 

 

VJEŽBE:

Tema:

Nastavnik:

1.        2.    Prikupljanje podataka

 

Studenti prikupljaju podatke za vlastito istraživanje.

 

2.        2a.  Prikupljanje podataka, priprema za unos podataka

 

Studenti prikupljaju podatke za vlastito istraživanje i unose ih u računala (MS Excel).

 

3.        2b.   Prikupljanje podataka, priprema za unos podataka

Studenti prikupljaju podatke za vlastito istraživanje i unose ih u računala (MS Excel).

 

4.        2b.  Suočavanje s podacima-unos i obrada podataka

 

Studenti obrađuju vlastite podatke (MS Excel, Deskriptivna statistika).

 

5.        2c.  Suočavanje s podacima-obrada podataka

 

Studenti obrađuju vlastite podatke (MS Excel, Statistica/SPSS).

 

6.        3     Traženje relevantnog časopisnog članka u skladu s postavljenim     problemom i strategijom

 

Informatička učionica i/ili Središnja medicinska knjižnica MF Mostar; On-line pretraživanje (PubMed, CC, WoS, Ostale baze)

 

7.        4     Raščlamba ustrojstva i sadržaja izabranog znanstvenog rada

 

Kao znanstveni radovi za vježbu mogu se koristiti oni koje studenti pronađu u vježbama 4-5; treba ih preslikati i proučiti, te donijeti na vježbu.  Na vježbi se raspravljaju dijelovi toga rada, te obrada i prikaz rezultata, i to tako da student ‘brani’ rad kao da je njegov.

 

8.        2b.  Suočavanje s podacima-prikaz podataka

 

Studenti se suočavaju s vlastitim prikupljenim podatcima i izrađuju odgovarajuće tablične ili slikovne prikaze podataka (MS Word, MS Excel).

 

9.        6b.  Završno pisanje znanstvenog rada, Pisanje životopisa (Studenti  

   trebaju analizirati prikazane životopise i napisati vlastiti životopis.)

 

10.    6c.  Završno pisanje i slanje znanstvenog rada na recenziju

 

11.    6d.  Završno pisanje i recenzija članka

 

Ukupno 8 x 3 + 3 x 2 = 30 sati

 

 

 

MedicinskA INFORMATIKA
PROGRAM NASTAVE

U AKADEMSKOJ GODINI 2017./18.

(UKUPNO 60 SATI NASTAVE)

OPĆE NAPOMENE O PREDMETU I USTROJU NASTAVE:

Cilj je nastave osposobiti studenta za sustavni pristup organizaciji, komuniciranju i obradi podataka, te uporabi i vrednovanju informacija i znanja u medicini i zdravstvu. Osnovni je cilj nastave da studenti steknu informatičku pismenost kroz upoznavanje sa suvremenim metodama i tehnikama informacijskih i komunikacijskih tehnologija koje moraju naučiti primjereno, odgovorno i kritički koristiti kako tijekom daljnjeg studija za učenje i pronalaženje informacija tako i kasnije kao budući liječnici u stručnom radu i znanstvenom istraživanju. Cilj je kolegija da se studenti, osim usvajanja znanja, vještina i stavova, osposobe za cjeloživotno učenje.

Cilj je nastave da studenti usvoje znanja i vještine potrebne za:

–          prikazivanje i predstavljanje rezultata stručnog i istraživačkog rada primjenom informatičke tehnologije;

–          učenje (napose trajno medicinsko usavršavanje) korištenjem računalnih mreža (Interneta)

Daljnji je cilj da se studenti, budući liječnici, pripreme kako bi na višim godinama studija bili sposobni prepoznati:

–          informacijske tokove u zdravstvenoj praksi;

–          potrebu razvijanja normi, klasifikacija i etičkih načela pri primjeni informacijske i komunikacijske tehnologije u medicini i zdravstvu;

–          ulogu i zadatke liječnika u informatizaciji zdravstva i razvoju i unaprjeđenju zdravstvenih informacijskih sustava.

Nastava se sastoji od predavanja, seminara i vježbi pri čemu je težište na praktičnim vježbama u informatičkoj učionici (60% nastave) gdje svaki  student mora raditi samostalno na računalu i rješavati zadatke uz nadzor voditelja vježbi.

Sadržaj predmeta:

NASTAVNE CJELINE:

1. Pojam i zadatci medicinske informatike

(5 sati)

2. Podatak u medicini

(5 sati)

3. Osobno računalo

(3 sata)

4. Operacijski sustavi i temeljne aplikacije u svakodnevnom radu

(34 sata)

5. Medicinske informacije i pretraživanje medicinskih informacija

(9 sati)

6. Vlastiti rad studenata

(4 sata)

 

Ukupno 60 sati

 

PREDAVANJA:

Tema:

Nastavnik:

1.  Pojam i zadatci medicinske informatike

 

2.  Podatak u medicini

 

3.  Medicinska informacija na webu

 

4.  Primjena ICT u medicini i zdravstvu

 

5.  Indeksne publikacije i pristup do njih

 

Ukupno 5 x 2 = 10 sati

 

 

SEMINARI:

Tema:

Nastavnik:

1.  Pojam i zadatci medicinske informatike; Medicinskoinformatičko nazivlje; Vrste podataka

 

Studenti se upoznavaju s pojmovima medicinske informatike, te nazivljem (entitet, atribut, vrijednosti atributa, podatci, obavijesti, operacije s podatcima) i vrstama podataka (analogni, digitalni)

 

2.  Primjena ICT u medicini i zdravstvu; Informatizacija zdravstva

 

Studenti trebaju pripremiti primjere iz prakse te u skladu s prikazanim na predavanju iz ove teme raspravljaju primjere na seminaru.

 

3.  Prikaz i rasprava medicinskoinformatičkih primjera iz literature i medicinske prakse

 

Studenti dobivaju primjer prikaza iz literature ili s weba i raspravljaju ga s kolegama.

 

4.  Izrada završnog seminara

 

Studenti trebaju pripremiti seminar na temu dogovorenu s voditeljem nastave.

 

5.  Prezentacija rezultata seminarskog rada

 

Studenti trebaju pripremiti izlaganje s pomoću PowerPoint prezentacije.

 

Ukupno 5 x 2 = 10 sati

 

 

VJEŽBE:

Tema:

Nastavnik:

1.        Vrste podataka (analogni, digitalni)

 

Studenti pripremaju podatke za obradu računalom, sastavljaju kodeks atributa i oblikuju obrasce za prikupljanje podataka, šifriranje podataka te proučavaju primjere medicinskih klasifikacija.

 

2.        Osobna računala i rad s njima

 

Osobna računala i računalne mreže (lokalne, globalne); operacijski sustav MS Windows, otvaranje/zatvaranje prozora, pomicanje prozora, organizacija sadržaja na memorijskim jedinicama: prikaz sadržaja (My Computer, My Documents, Recycle Bin), oblikovanje mapa, imenovanje, kopiranje i brisanje mapa/datoteka, „izvlačenje“ ikona (shortcut). Sigurnost i zaštita podataka, antivirusni programi.

 

3.                  Rad s programom MS Access I: Struktura i organizacija podataka, elektronički medicinski zapis, baze podataka. Kodeks atributa. organizacija baza podataka (kreiranje tablice pomoću Design View-a, kreiranje maski (Forms) i izvještaja (Reports), uspostava relacija (Relationships) i pravljenje upita (Queries).

 

4.                  Program za tablično računanje i grafički prikaz podataka (MS Excel) I: oblikovanje (Format), relativne i apsolutne adrese, sortiranje, formule, funkcije, filteri, tabeliranje podataka (Pivot Tables), grafovi (Charts)

 

5.                  Program za tablično računanje i grafički prikaz podataka (MS Excel) II: statističke i druge funkcije u EXCEL-u, umetanje grafova iz EXCEL-a u Word i Power Point dokument

 

6.                  Rad s programom MS Access II: Korištenje baza podataka, primjeri u medicini/zdravstvu, zdravstvenoinformacijski sustavi, registri. Zaštita podataka

 

7.                  World Wide Web I: Pretraživanje Interneta korištenjem preglednika (engl. browsers) i pomoću tražilica (engl. search engines) uključujući postavljanje jednostavnih i složenih upita (engl. search queries). Dinamički web, on-line baze podataka.

 

8.                  World Wide Web II: Izvori informacija, vidljivost web stranica. Elektronički časopisi, učenje s pomoću računala. Osnove izrade i publiciranja web stranica. Predstavljanje zdravstvene ustanove/ordinacije na web-u.

 

9.                  Pretraživanje bibliografskih baza podataka i drugih baza (PubMed, PubMed Central, Cochrane i dr.): pravila za postavljanje upita i upoznavanje s upotrebljavanim nomenklaturama i klasifikacijama (Medical Subject Headings – MeSH, Subheadings).

 

10.              Izravno učitavanje slika i njihovo skeniranje, jednostavna obrada slika (programi MS Office Picture Manager i Paint) (2V)

 

11.              Program za oblikovanje teksta (MS Word) I: oblikovanje i pohranjivanje teksta, otvaranje, pronalaženje i tiskanje dokumenta, korištenje različitih funkcija programa: oblikovanje slova (Font) i odjeljka (Paragraph) uključujući upotrebu indeksa i eksponenata, numeriranih lista i lista s grafičkim oznakama, umetanje simbola i paginiranje, umetanje prekida (Break), komentara na kraju stranice i teksta (footnotes i endnotes), korištenje stilova za oblikovanje (Style)

 

12.              Program za oblikovanje teksta (MS Word) II: Umnožavanje (kopiranje), premještanje i brisanje dijelova teksta uključujući rad s više dokumenata istovremeno, oblikovanje tablica, umetanje slika i grafikona, automatsko generiranje tablice sadržaja i kazala pojmova i dr.); korištenje funkcija za grupni rad (Track Changes i Comment) i pisanje cirkularnih pisama (Mail Merge)

 

13.              Korištenje programa MS Power Point: animirane prezentacije, umetanje objekata kreiranih s drugim programima u PowerPoint prezentaciju (umetanje slika, tablica i grafova napravljenih s drugim programima npr. EXCEL-om, te njihova animacija), bilješke i navigacija, snimanje zvuka (Narration).

 

14.              Korištenje elektroničke pošte u komunikaciji uključujući slanje i primanje priloga (engl. attachment-a). (2V)

 

Ukupno 12 x 3 + 2 x 2 = 40 sati

 

Napomena
Svi vidovi nastave su obvezni. Termini održavanja nastave oglasit će se u rasporedu za prvu godinu. Vježbe iz prikupljanja podataka održavaju se na terenu, a ostale vježbe u informatičkoj učionici.

 

Voditelj predmeta:

 

 

 

 

Prof. dr. sc. Zoran Đogaš