Histologija i embriologija

Konzultacije za studente tijekom turnusa iz Histologije i embriologije su ponedjeljak i četvrtak od 9-10h (doc.dr.sc. Violeta Šoljić, na patologiji SKB Mostar).


 Izvedbeni nastavni plan-satnica za ak. 2015. /2016. 

Popis nastavnih cjelina


 

Naziv kolegija  

Histologija i embriologija

Kod kolegija  
Studijski program

Ciklus

 

Integrirani sveučilišni studij, medicina

Godina

Studija

1
ECTS vrijednost boda: 10,5 Semestar 2 Broj sati po semestru (p+v+s) 135 (50+41+44)
Status kolegija: obvezni Preduvjeti: Položeni svi ispiti prve godine Usporedni uvjeti: /
Pristup kolegiju:  Studenti 1. godine studija medicine Vrijeme održavanja nastave: Prema rasporedu
Nositelj kolegija/nastavnik: izv. Prof. dr. sc. Katarina Vukojević, dr. med.
Kontakt sati/konzultacije:  Ponedjeljkom i četvrtkom od 09-10h ili po dogovoru
E-mail adresa i broj telefona: katarina.vukojevic@sve-mo.ba Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Asistent Dr. Andrija Buntić

Dipl. ing. Zdenka Zovko

Kontakt sati/konzultacije: 
E-mail adresa i broj  telefona
Ciljevi kolegija:

 

Ciljevi ovog kolegija su: upoznati studente medicine s osnovnim činjenicama o razvoju čovjeka. Također će se upoznati s mikroskopskom građom i funkcijom ljudskih tkiva koja izgrađuju organe i organske sustave u tijelu čovjeka.
Ishodi učenja

(opće i specifične kompetencije):

 

Nakon što odslušaju i polože ovaj kolegij, studenti će znati / moći:

Opći ishodi:

Znati planirati samostalno učenje kroz studij na način kritičkog i samokritičkog propitivanja znanstvenih istina.

Demonstrirati posjedovanje osobnih kvaliteta ličnosti (rad u timu i osobni doprinos, zainteresiranost, aktivno slušanje i izgradnja pozitivnih odnosa s članovima grupe).

Specifični ishodi:

Mikroskopiranjem preparata ljudskih tkiva i organa studentima će se kroz praktični rad približiti osnove mikroskopske građe tijela. Stečena znanja o normalnoj građi tijela osnova su na kojima počiva patologija i patofiziologija. Poznavanje embrionalnog i fetalnog razvoja čovjeka koristiti će im u prepoznavanju, liječenju i sprečavanju poremećaja razvoja.

Savladavanje vještine mikroskopiranja i prepoznavanja važnih histoloških struktura tkiva i organa.

Identificiranje i pokazivanje detalja na histološkim preparatima. Ishodi će se vrjednovati kontinuiranom provjerom znanja, kvizovima na seminarima, te kolokviranjem vježbi i aktivnim oblicima učenja tijekom vježbi (crtanje struktura na prepratima), predavanja i održavanja seminara (kvizovi za svaku cjelinu), te na završnom praktičnom i usmenom ispitu.

Sadržaj silabusa/izvedbenog plana (ukratko):

 

Nastava predmeta Histologija i embriologija sastoji se od 21 jedinice, 21 kviz-test provjere znanja na seminarima, 21 kolokvij provjere znanja na vježbama, te dva parcijalna testa. Svaka tematska jedinica sadrži: 2-3 sata predavanja, 2-3 sata seminara i 2-3 sata vježbi.

 

Način izvođenja nastave

(označiti masnim tiskom)

Predavanja Vježbe Seminari Samostalni zadaci

 

Konzultacije Mentorski rad Terenska nastava Ostalo
Napomene: Nastava iz svake cjeline počinje sa predavanjima, zatim sa seminarima i vježbama. Na seminarima studenti dobivaju problemske zadatke koje rješavaju u manjim skupinama, na kraju seminara se provjerava znanje putem kviz-testa, a nakon toga se raspravlja o točnim odgovorima uz pojašnjenja problemskih zadataka. Na vježbama studenti mikroskopiraju i crtaju zadane preparate, te kolokviraju iste.
Studentske obveze Završni ispit; kvizovi na seminarima; zadaće; mikroskopiranje; kolokviranje; pohađanje i aktivno sudjelovanje u nastavi.

Studenti će se ocjenjivati temeljem:

 • Aktivnog sudjelovanja na seminarima i vježbama.
 • Pripremanje nastavnih cjelina za seminare
 • Čitanja nastavnih tekstova i razvijanje vlastitog kritičkog razmišljanja o gradivu te izražavanja tog mišljenja.
 • Rada u malim skupinama
 • Crtanje mikroskopskih preparata na vježbama
Praćenje i ocjenjivanje studenta

(označiti masnim tiskom)

Pohađanje nastave Aktivnosti u nastavi Seminarski rad Praktični rad
Usmeni ispit Pismeni ispit

 

Kontinuirana provjera znanja Esej
       
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava prijenosa bodova
OBVEZE STUDENTA SATI (PROCJENA) UDIO U ECTS-u UDIO U OCJENI
Pohađanje nastave i angažiranost na nastavi 15 0,5 0%
Seminarski rad 30 1 10%
Pismeni ispit 120 4 40%
Usmeni ispit 90 3 30%
Praktični rad 60 2 20%
Dodatna pojašnjenja:

Ispit iz predmeta je pismeni, kviz, praktični i usmeni.

Pismeni test (cjelokupni pismeni test 40% ocjene)

Pravo na polaganje parcijalnih testova  imaju svi oni koji nisu izostali s nastave. Također, parcijalnim testovima mogu pristupiti oni koji su kolokvirali nastavne jedinice tijekom kojih nisu bili na nastavi ili na kojima nisu pokazali dostatno znanje.

Tijekom nastave organizirati će se dva parcijalna testa (H1 i H2). Prvi parcijalni test  (H1) obuhvaća  Opću embriologiju te razvoj skeletnog, mišićnog, krvožilnog, dišnog, živčanog i kožnog sustava  Specijalne embriologije. Histološke teme u prvom parcijalnom testu čine epitelno, vezivno, masno, hrskavično, koštano, živčano i mišićno tkivo te žilni sustav, krvne stanice i stvaranje krvnih stanica, imunosni, dišni, neuroendokrini sustav i koža. Prvi parcijalni test sadrži 60 pitanja (30 pitanja iz Embriologije i 30 pitanja iz Histologije). Drugi parcijalni test (H2) obuhvaća razvoj tjelesnih šupljina,  probavni i urogenitalni sustav, razvoj glave i vrata, uha i oka  Specijalne embriologije. Histološke teme u drugom  parcijalnom testu čine probavni sustav, jetra, gušterača, mokraćni sustav, muški i ženski spolni sustav i osjetni organi. Drugi parcijalni test sadrži 50 pitanja (20 pitanja iz Embriologije i 30 pitanja iz Histologije).

Položeni pismeni kolokviji (koji će se održavati tijekom vježbi) iz svih nastavnih cjelina preduvjet su za izlazak na parcijalne pismene ispite. Položeni parcijalni testovi priznaju se tijekom tekuće akademske godine. Za studente koji nisu položili parcijalne testove pismeni  dio  ispita čini jedinstvenu cjelinu od 110 pitanja i ne može se polagati odvojeno.

Kriteriji ocjenjivanja pismenog ispita: Ukupan postotak točnih odgovora potreban za pozitivnu ocjenu je 60% na pismenim testovima. Za pozitivnu ocjenu također je potrebno postići  50% točnih odgovora iz prve i druge skupine pitanja iz Embriologije te iz prve i druge skupine pitanja iz Histologije.

H1-prva parcijala

36-41=dovoljan(2);

42-48=dobar(3);

49-54=vrlo dobar(4);

55-60=izvrstan(5);

 

H2-prva parcijala

30-35=dovoljan(2);

36-40=dobar(3);

41-45=vrlo dobar(4);

46-50=izvrstan(5);

 

Cjelokupni pismeni test

66-76=dovoljan(2);

77-88=dobar(3);

89-99=vrlo dobar(4);

100-110=izvrstan(5);

Kvizovi na seminarima (10% završne ocjene)

Nakon svakog seminara provodi se pisani kviz koji se sastoji od 10 pitanja. Maksimalan broj osvojenih bodova je 210. Točni odgovori će se vrednovati i kontinuirano zbrajati, a nakon završetka turnusa i ocijeniti. Ocjena iz ovog vida provjere znanja iznosi:

126-146=dovoljan(2);

147-167=dobar(3);

168-188=vrlo dobar(4);

189-210=izvrstan(5);

Praktičnom i usmenom ispitu  mogu pristupiti studenti koji su položili prvi i drugi dio testa iz Histologije i embriologije.

Praktični ispit (20% završne ocjene)

Praktični ispit se sastoji od 7 histoloških preparata. Studenti trebaju na mikroskopu prepoznati minimalno 5 od 7 preparata, a nakon toga trebaju prepoznati mikroskopske detalje na preparatu. Boduje se prepoznavanje preparata (maksimalno 7 bodova), pokazivanje zadate strukture na preparatu (maksimalno 7 bodova), te pronalaženje zadate strukture na preparatu (maksimalno 7 bodova).

13-14=dovoljan(2);

15-17=dobar(3);

18-19=vrlo dobar(4);

20-21=izvrstan(5);

Usmeni ispit (30% završne ocjene)

Usmeni ispit se sastoji od 4 pitanja (1. opća embriologija, 1. specijalna embriologija, 1. opća histologija, 1. specijalna histologija). Studenti izvlače kartice s pojedinim pitanjima.

Završna ocjena: Konačna ocjena je zbroj pondera=

cjelokupni pismeni  (40%) + kvizovi na seminarima (10%) + praktični (20%) + usmeni (30%) ispit.

Obvezna literatura: Junqueira LC, Carneiro J, Kelley RO. Osnove histologije. Zagreb: Školska knjiga; 2005.

Sadler TW. Medicinska embriologija. 10 izdanje, Zagreb: Školska knjiga; 2008.

Vukojević K, Šoljić V. Praktikum iz Histologije i embriologije. 1. izdanje, Mostar: Medicinski fakultet; 2015.

Dopunska literatura: Durst-Živković B. Praktikum iz histologije. Zagreb: Školska knjiga; 1998.

VMS image collection: Histology Atlas, 2008.

Dodatne informacije o kolegiju Način praćenja kvalitete nastave:

Studentska anketa

Analiza kvalitete nastave od strane studenata i nastavnika

Analiza prolaznosti na ispitima

Izvješće Ureda za  kvalitetu nastave

Samoevaluacija i Izvaninstitucijska evaluacija (posjet timova za kontrolu kvalitete)

 

PRILOG: Kalendar nastave

 

Broj nastavne

 jedinice

TEME I LITERATURA

 

I. Naslov: opća embriologija 1
Kratki opis: Gametogeneza, prvi i drugi tjedan razvoja

Menstruacijski, ovarijski ciklus i oplodnja

Priprema preparata u histologiji

Literatura: obavezna i dopunska
II. Naslov: opća embriologija 2
Kratki opis: Embrionalno, fetalno razdoblje i prirođene  malformacije

Posteljica i placenta membrana

Posteljica i pupkov tračak

Literatura:obavezna i dopunska
III. Naslov: Epitelno i vezivno tkivo
Kratki opis: Pokrovni i žljezdani  epitel, Stanice i međustanična tvar vezivnog tkiva, Pokrovni epiteli, neformirano  vezivno tkivo, tetiva
Literatura:obavezna i dopunska
IV. Naslov: Krvne stanice
Kratki opis: Stvaranje krvnih stanica

Krvne stanice i anomalije

Razmaz koštane srži i krvni razmaz

Literatura:obavezna i dopunska
V. Naslov: Hrskavica i kost
Kratki opis:  Potporno tkivo-hrskavica, masno tkivo i kosti, okoštavanje

Razvoj skeletnog sustava

Hijalina, elastična i vezivna hrskavica, dekalcinirana  kost, izbrusak kosti, enhondralno i dezmalno okoštavanje

Literatura:obavezna i dopunska
VI. Naslov: Mišićno tkivo
Kratki opis: Razvoj i građa mišićnog tkiva

Morfološki temelji kontraktilnosti

Skeletni , glatki i srčani mišić

Literatura:obavezna i dopunska
VII. Naslov: Živčano tkivo
Kratki opis: Razvoj i građa živčanog tkiva

Histološka građa živčanog tkiva

Kralježnička moždina, veliki mozak, mali mozak, periferni živac, ganglij

Literatura:obavezna i dopunska
VIII. Naslov: Srce i krvne žile
Kratki opis: Razvoj i građa srca i krvnih žila

Građa srca i krvnih žila, posteljica

Srčani zalistak, arterija, vena

Literatura:obavezna i dopunska
IX. Naslov: Limfni sustav
Kratki opis: Limfni sustav

Limfni organi, regionalni limfni čvorovi i limfne žile

Timus, limfni čvor, slezena i nepčana tonzila

Literatura:obavezna i dopunska
X. Naslov: Neuroendokrini sustav
Kratki opis: Neuroendokrini sustav

Organizacija endokrinih žlijezda

Hipofiza, štitna žlijezda, nadbubrežna žlijezda, epitelno tjelešce

Literatura:obavezna i dopunska
XI. Naslov: Dišni sustav i koža
Kratki opis: Razvoj i građa dišnog sustava, Kožni sustav

Respiracijska membrana i koža

Pluća i dušnik, koža i mliječna žlijezda

Literatura:obavezna i dopunska
XII. Naslov: Glava i vrat 1
Kratki opis: Razvoj glave i vrata

Razvoj i anomalije glave i vratnih organa

Usna, vršak jezika, papilla vallata i slinovnice

Literatura:obavezna i dopunska
XIII. Naslov: Glava i vrat 2
Kratki opis: Usna šupljina

Građa usne šupljine

Nepce, zub i razvoj zuba

Literatura:obavezna i dopunska
XIV. Naslov: Tjelesne šupljine i probavna cijev 1
Kratki opis: Razvoj tjelesnih šupljina

Građa probavne cijevi

Jednjak i želudac

Literatura:obavezna i dopunska
XV. Naslov: Probavna cijev 2
Kratki opis: Razvoj i građa probavne cijevi

Građa probavnog sustava

Tanko i debelo crijevo, crvuljak

Literatura:obavezna i dopunska
XVI. Naslov: Žlijezde probavne cijevi
Kratki opis: jetra i gušterača
Literatura: obavezna i dopunska
XVII. Naslov: Mokraćni sustav
Kratki opis: Razvoj i građa mokraćnog sustava

Građa mokraćnog sustava

Bubreg, mokraćni mjehur i mokraćovod

Literatura: obavezna i dopunska
XVIII. Naslov: Ženski spolni sustav
Kratki opis: Razvoj i građa ženskog spolnog sustava

Građa ženskog spolnog sustava

Jajnik, jajovod, maternica, rodnica

Literatura: obavezna i dopunska
XIX. Naslov: Muški spolni sustav
Kratki opis: Razvoj i građa muškog spolnog sustava

Građa muškog spolnog sustava

Testis, sjemenovod, prostata, sjemenski mjehurić i penis

Literatura: obavezna i dopunska
XX. Naslov: Uho
Kratki opis: Razvoj i građa uha
Literatura: obavezna i dopunska
XXI. Naslov: Oko
Kratki opis: Razvoj i građa oka
Literatura: obavezna i dopunska

PROČELNICA KATEDRE: izv. prof. dr. sc. Katarina Vukojević, dr. med.

ZAMJENICA PROČELNICE KATEDRE: doc. dr. sc. Violeta Šoljić, dr. med.

članovi katedre:

 • izv. prof. dr. sc. Katarina Vukojević, dr. med.
 • doc. dr. sc. Violeta Šoljić, dr. med.
 • Andrija Buntić, dr. med.

suradnici na katedri:

 • Zdenka Zovko, dipl. ing.

Ispiti:

H1 parcijalni test 30.5.2016.

H2 parcijalni test 15.6.2016.

1. ispitni rok 17.6.2016.

2. ispitni rok 20.7.2016.

3. ispitni rok 6.9.2016

4. ispitni rok 20.9.2016.

 

Cilj predmeta
Cilj ovog predmeta je upoznati studente medicine s osnovnim činjenicama o razvoju čovjeka koje će im koristiti u prepoznavanju, liječenju i sprečavanju poremećaja razvoja. Također će se upoznati s građom i funkcijom ljudskih tkiva koja izgrađuju organe i organske sustave u tijelu čovjeka. Mikroskopiranjem preparata ljudskih tkiva i organa studentima će se kroz praktični rad približiti osnove mikroskopske građe tijela. Stečena znanja o normalnoj građi tijela osnova su na kojima počiva patologija i patofiziologija.

HISTOLOŠKI ATLAS


OBAVEZNO NASTAVNO ŠTIVO:

 • Junqueira LC, Carneiro J, Kelley RO. Osnove histologije. Zagreb: Školska knjiga; 2005.
 • Sadler TW. Medicinska embriologija. 10 izd. Zagreb: Školska knjiga; 2008.
 • Praktikum iz histologije i embriologije, Vukojević i Šoljić, Medicinski fakultet Mostar 2015.

DODATNO NASTAVNO ŠTIVO:

• Durst-Živković B. Praktikum iz histologije. Zagreb: Školska knjiga

•Bradamante Ž, Švajger A. Vježbe iz histologije. Zagreb: Medicinski fakultet Zagreb.

VMS image collection: Histology Atlas, 2008.

POPIS  HISTOLOŠKIH  ISPITNIH  PREPARATA:

Neformirano vezivno tkivo, tetiva, hijalina hrskavica, vezivna hrskavica, elastična hrskavica, dekalcinirana kost, izbrusak kosti, enhondralno okoštavanje, dezmalno okoštavanje, glatko mišićno tkivo, srčano mišićno tkivo, skeletno mišićno tkivo,periferni živac, cerebrospinalni ganglij, vegetativni ganglij, veliki mozak, mali mozak, kralježnična moždina, koža, srčani zalistak, arterija, vena, posteljica, pupkov tračak , timus, limfni čvor, slezena , nepčana tonzila, hipofiza, štitna žlijezda, nadbubrežna žlijezda, epitelno tjelešce,koža, mliječna žlijezda, pluća, dušnik, usna, vršak jezika, papilla vallata, slinovnice (gl.submandibularis, gl.parotis),  tvrdo nepce, meko nepce,  zub u alveoli, rani razvitak zuba, kasni razvitak zuba, jednjak, fundus, pilorus, tanko crijevo, debelo crijevo, crvuljak, jetra, gušterača, bubreg, mokraćni mjehur , mokraćovod, jajnik, jajovod, maternica, uterus djevojčice, rodnica, testis i epididimis, sjemenovod, prostata, sjemenski mjehurić , penis,oko i uho.

Popis ispitnih pitanja:

OPĆA EMBRIOLOGIJA

 1. Gametogeneza
 2. Oogeneza
 3. Spermatogeneza
 4. Ovarijski ciklus
 5. Oplodnja
 6. Brazdanje
 7. Maternica u vrijeme implantacije
 8. Dvoslojni zametni štit
 9. Gastrulacija
 10. Notokord
 11. Derivati ektoderma
 12. Neurulacija
 13. Derivati mezoderma
 14. Derivati endoderma
 15. Vanjski izgled embrija tijekom 2. mjeseca
 16. Fetalno razdoblje (promjene po mjesecima)
 17. Razvoj posteljice (promjene trofoblasta)
 18. Razvoj ovojnica posteljice
 19. Građa posteljice
 20. Funkcija posteljice
 21. Razvoj pupkovina
 22. Amnionska tekućina
 23. Anomalije razvoja (vrste poremećaja)

SPECIJALNA EMBRIOLOGIJA

 1. Razvoj neurokranija
 2. Razvoj viscerokranija
 3. Razvoj i rast udova
 4. Razvoj kralježaka
 5. Razvoj i oblikovanje skeletnih mišića
 6. Razvoj i oblikovanje mišića glave
 7. Razvoj i oblikovanje mišića udova
 8. Razvoj srčanog i glatkog mišića
 9. Nastajanje embrionalnog celoma
 10. Razvoj dijafragme
 11. Oblikovanje i promjena položaja srčane cijevi
 12. Savijanje srčane cijevi
 13. Razvoj venskog sinusa
 14. Pregrađivanje srca
 15. Razvoj arterija i vena
 16. Fetalni optok
 17. Formiranje plućnog pupoljka
 18. Sazrijevanje pluća
 19. Primitivno crijevo
 20. Razvoj mezenterija
 21. Razvoj i derivati prednjeg crijeva
 22. Razvoj i derivati srednjeg crijeva
 23. Razvoj i derivati stražnjeg crijeva
 24. Razvoj bubrega
 25. Razvoj mokraćnog mjehura i mokraćne cijevi
 26. Razvoj spolnih ženskih spolnih žlijezda
 27. Razvoj spolnih muških spolnih žlijezda
 28. Razvoj ženskih spolnih kanala
 29. Razvoj muških spolnih kanala
 30. Razvoj vanjskih spolnih organa
 31. Derivati ždrijelnih lukova
 32. Derivati ždrijelnih vreća i brazda
 33. Razvoj jezika i štitne žlijezde
 34. Razvoj viscerokranija
 35. Razvoj zuba
 36. Razvoj kralježničke moždine
 37. Diferencijacija stanica živčanog sustava
 38. Razvoj mozga
 39. Razvoj autonomnog živčanog sustava
 40. Razvoj unutrašnjeg uha
 41. Razvoj srednjeg i vanjskog uha
 42. Razvoj oka
 43. Razvoj kože

OPĆA HISTOLOGIJA

 1. Međustanični spojevi
 2. Specijalizirane tvorbe na staničnoj površini
 3. Bazalna lamina i membrana
 4. Vrste epitela
 5. Stanice i vlakna vezivnog tkiva
 6. Biosinteza kolagena tipa 1
 7. Osnovna međustanična tvar vezivnog tkiva
 8. Vrste vezivnog tkiva
 9. Pohranjivanje i otpuštanje lipida u masnoj stanici
 10. Vrste hrskavičnog tkiva
 11. Stanice koštanog tkiva
 12. Građa kosti
 13. Intramembransko okoštavanje
 14. Enhondralno okoštavanje
 15. Građa neurona
 16. Sinapse
 17. Potporne stanice živčanog sustava
 18. Građa središnjeg živčanog sustava
 19. Građa živčanih vlakana
 20. Građa autonomnog živčanog sustava
 21. Ustroj i građa skeletnog mišića i vlakana
 22. Mehanizam mišićne kontrakcije
 23. Motorička ploča
 24. Građa srčanog mišićnog tkiva
 25. Građa glatkog mišićnog tkiva

SPECIJALNA HISTOLOGIJA

 1. Građa krvnih žila
 2. Vrste kapilara
 3. Krvne stanice
 4. Građa koštane srži
 5. Građa limfnih organa
 6. Osnovne vrste imunosnih reakcija
 7. Stanice imunosnog sustava
 8. Osnovna građa probavne cijevi
 9. Građa usne šupljine
 10. Građa želudca
 11. Građa tankog i debelog crijeva
 12. Građa slinovnica
 13. Građa gušterače
 14. Građa jetre
 15. Građa provodnog dijela dišnog sustava
 16. Građa respiracijskog dijela dišnog sustava
 17. Građa kože
 18. Građa dlake
 19. Građa bubrega
 20. Građa donjeg urinarnog sustava
 21. Građa hipofize
 22. Građa nadbubrežne žlijezde
 23. Građa štitne žlijezde i epitelnih tjelešaca
 24. Građa testisa i prostate
 25. Građa muških odvodnih spolnih kanala
 26. Građa jajnika
 27. Građa maternice i rodnice
 28. Građa mliječne žlijezde
 29. Vanjska očna ovojnica
 30. Srednja očna ovojnica
 31. Unutrašnja očna ovojnica
 32. Srednje uho
 33. Unutrašnje uho