Natječaj za izbor dekana Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru

Temeljem članka 67. Statuta Sveučilišta u Mostaru (Ur.broj: 01-283/13 od 12.02.2013. godine) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja Znanstveno-nastavnog vijeća Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru Ur. br: 01-I-255/17 od 14. veljače 2017. godine, Medicinski fakultet  Sveučilišta u Mostaru raspisuje

NATJEČAJ

za izbor dekana Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru na vrijeme od 4 (četiri) godine

I.

            Za dekana Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru može se izabrati kandidat koji ispunjava sljedeće opće i posebne uvjete:

Opći uvjeti su:

 1. a) Da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 2. b) Da je stariji od 18 godina;
 3. c) Da se na njega ne odnosi članak IX.1 Ustava Bosne i Hercegovine (da protiv njega ne postoji optužnica Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji)

Posebni uvjeti su:

 1. a) Da je nastavnik u akademskom zvanju redovitog ili izvanrednog profesora,
 2. b) Da je u radnom odnosu s punim radnim vremenom na ustrojbenoj jedinici, ustanovi ili pridruženoj članici Sveučilišta i da je raspoređen na ustrojbenoj jedinici, ustanovi ili pridruženoj članici Sveučilišta na kojoj se bira za dekana.

II.

            Kao dokaz o ispunjavanju natječajnih uvjeta, uz prijavu na javni natječaj, kandidati za dekana Medicinskog fakultet  Sveučilišta u Mostar dužni su dostaviti sljedeće dokumente, u originalu ili ovjerenoj preslici, ne starije od 6 (šest) mjeseci:

 1. a) Životopis;
 2. b) Uvjerenje o državljanstvu;
 3. c) Izvod iz matične knjige rođenih;
 4. d) Ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi članak IX.1 Ustava Bosne i Hercegovine (da protiv njega ne postoji optužnica Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji);
 5. e) Odluku o izboru u znanstveno – nastavno zvanje redovitog ili izvanrednog profesora;
 6. f) Potvrdu da je u radnom odnosu s punim radnim vremenom na ustrojbenoj jedinici, ustanovi ili pridruženoj članici Sveučilišta i da je raspoređen na ustrojbenoj jedinici, ustanovi ili pridruženoj članici Sveučilišta na kojoj se bira za dekana;
 7. g) Program rada i razvoja ustrojbene jedinice za mandatno razdoblje.

III.

            Prijava na javni natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavlja se osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu:

Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Kralja Petra Krešimira IV bb (Bijeli Brijeg bb)

88000 Mostar, BiH

s naznakom: „Prijava na javni natječaj za izbor dekana Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru – ne otvaraj“. 

IV.

            Natječaj ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

            Nepotpune i neblagovremene prijave neće se se razmatrati. Natječajna dokumentacija se ne vraća.